hizmet alımlarında özel sektör iş deneyim belgesi

İhale soruları

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU METNİNDEKİ EKSİKLİK, BANKASINDAN ALINAN YAZI İLE GİDERİLEBİLİR Mİ?

11.03.2021 14:39
Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin aslı istendiğinde, İhale tarihinden önce düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubunda,   "4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir...

ELEKTRONİK İHALELERDE KARAR BEKLENMEDEN İADE EDİLEN GEÇİCİ TEMİNAT

22.01.2021 17:02
ELEKTRONİK İHALELERDE BEYAN EDİLEN YETERLİK KRİTERLERİNE İLİŞKİN BELGELERİN MUHAFAZA EDİLMESİ Elektronik ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesindeki esas aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi 31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu...

KAMU İHALELERİNDE ŞARTNAMELER

14.12.2020 11:19
Kamu ihalelerinde meydana gelen uyuşmazlıklar veya ihale komisyonlarının tartışmalı kararların gerekçelerine baktığımızda karşımıza öncelikle teknik şartnamelerdeki düzenlemeler veya idari şartnamelerdeki düzenlemeler çıkmaktadır. Ana esas bu düzenlemelerin herkes tarafından anlaşılabiliyor...

ŞİRKET SON DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER

08.12.2020 13:06
TÜZEL KİŞİLİKLERDE ŞİRKET SON DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER DÜZENLEMESİ   İdari şartnamelerde, II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR   Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda...

E-İHALEDE BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ

05.08.2020 13:44
E-İHALEDE BELGELERİN SNULUŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN ÖRNEK DÜZENLEME Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli   22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir....

KİK İTİRAZI KAZANILIRSA BAŞVURU BEDELİ GERİ ALINIR MI?

19.03.2020 14:44
Anayasa mahkemesi itiraz bedelleri kararı.pdf (607198)

YAKLAŞIK MALİYETİN ALTINDA TEK GEÇERLİ TEKLİF KALDIĞI GEREKÇESİ İLE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ?

02.09.2019 14:05
  İhalede yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif kalmıştır. Yaklaşık maliyet 15.637.484,21 TL Tek geçerli teklif 12.524.610,00 TL dir. İhale komisyonu, “İhalede avantajlı teklif kalmadığından kamu yararı ve hizmet gerekliliği açılarından ihalenin iptal edildiği görülmüştür” Kararı...

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE KAŞE VE İMZA

28.08.2019 13:43
Birim fiyat teklif alınan ihalelerde teklif mektubu ekinin ayrılmaz parçası birim fiyat teklif cetvelidir.   Uyuşmazlığa konu olan ihalede birim fiyat teklif cetveli 5 sayfadan oluşmaktadır. İstekli tarafından teklif mektubu imzalanıp kaşelenmiş ancak 5 sayfa olan birim fiyat teklif...

İHALEDE TEK GEÇERLİ TEKLİF İPTAL SEBEBİ OLUR MU?

06.08.2019 11:03
İhalede tek geçerli teklif, Bu hsususla çok fazla karşılaşılmaktadır. Zaman zaman ihale komisyonlarının ihalede tek geçerli teklif kaldığı gerekçesi ile ihaleyi iptal ettikleri görülmektedir. Kararın dayandırıldığı gerekçe ise "rekabet oluşmaması". İhale süreçlerinde rekabet, soyut bir kavram...

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29.07.2019 10:52
YÖNETMELİĞİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar 3/9/2018 tarihine kadar uygun hale getirilir. Ancak fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

İhalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi yürürlükte olan mevzuata göre yapılmaktadır.

İhaleye hazırlanırken ve teklif vermeden önce;  ihale ilan tarihi  – ihale davet tarihi ve ihale tarihi itibarı ile yürürlükte olan mevzuata göre belge hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Zira her türlü KİK kararları ve YARGI KARARLARI ’da,  uyuşmazlık konusu ihale ile ilgili yürürlükte olan mevzuatına göre karar verilmektedir.

Bu nedenle önceki yayımlanmış konusu ile ilgili MEVZUATI DEĞİŞEN ; KİK KARARLARI - YARGI KARARLARI – ile tarafımızdan yapılmış yorum ve paylaşımların  geçerli olmadığı ve emsal ve kaynak olarak kullanılamayacağı bilinmelidir.

 

Yeni kayıt yarat

KİTAPLARIM

 

KAMU İHALE SÜRECİ

HESAPLAMA ARAÇLARI