BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE KAŞE VE İMZA

28.08.2019 13:43

Birim fiyat teklif alınan ihalelerde teklif mektubu ekinin ayrılmaz parçası birim fiyat teklif cetvelidir.

 
Uyuşmazlığa konu olan ihalede birim fiyat teklif cetveli 5 sayfadan oluşmaktadır. İstekli tarafından teklif mektubu imzalanıp kaşelenmiş ancak 5 sayfa olan birim fiyat teklif cetvelinin son sayfası imzalanarak kaşelenmiş fakat diğer sayfalar kaşelenip imzalanmamıştır.
 
İhale komisyonu teklif değerlendirme işlemini nasıl yapmalıdır.
 
Teklif geçerli kabul edilerek değerlendirmeye alınmalımıdır?
 
5 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin son sayfası hariç diğer sayfalarının imzasız ve kaşesiz olduğu için teklif değerlendirme dışı mı bırakılmalıdır.
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, Kamu İhale Kurumu görevlerinden birisi de,
 
Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.
 
Olarak belirtilmiştir.
 
Kamu İhale kurumunca yayımlanmış olan mal alımları birim fiyat teklif cetveli standart formun aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası:

 
  A1 B2
Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen  Birim   Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı

(Para birimi belirtilerek)
           
           
           

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.      

                                                                                                        Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

                                                                                                               Kaşe ve İmza 3

 

 

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 (Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.   

 

 

                Standart Form ─ KİK015.3/M  Birim Fiyat Teklif Mektubu   

 

Yine Kamu İhale Kurumunca hazırlanan mevzuatta bu konuyla ilgili nasıl düzenlemeler yapılmıştır, aşağıda arz edilmiştir.

 

         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin nasıl hazırlanacağı, taşıması gereken kriterler ve sunulan teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş,

        Anılan Yönetmeliğin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde;

“(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

 (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

       a) Yazılı olması.

       b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

       c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

       ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

       d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

       e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

......

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. hükmüne,

 

İhale dokümanları kapsamında yer verilen KİK015.3/M numaralı birim fiyat teklif cetveli standart formunun 3 numaralı dipnotunda Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır açıklamaları mevcuttur.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü ve birim fiyat teklif cetveli standart formu (KİK0015.3/M) dikkate alındığında teklif mektuplarının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, birim fiyat teklif cetveli standart formu gereğince cetvelin “her sayfasının” teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/ticaret unvanı yazılmak suretiyle imzalanması gerektiği, dolayısıyla teklif cetvelinin standart forma uygun olmamasının (her sayfasının imzalanmasının) teklif mektubunun usule uygun olmadığı sonucunu doğuracağı ve bu şekilde teklif sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat teklif cetveli standart formunun 3 nolu dipnotuna uygun bir şekilde yani teklif vermeye yetkili kişi tarafından “her sayfasının” ad soyad/ticaret unvanı yazılıp imzalanarak sunulması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk 5 sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişiklik, sözleşmenin uygulanması aşamasında hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabilecektir. 

 

Bu kapsamda 5 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin son sayfa hariç diğer sayfalarının  teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olmasının mevzuat düzenlemelerine aykırı olduğu ve bu nedenle  birim fiyat teklif cetvelinin uygun bulunmayarak teklifinin idarece bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir; 

Şeklinde değerlendirme yapmak en doğal sonuçtur. 

 

Ancak; Kamu İhale Kurulunda,

 

Sunulan birim fiyat teklif cetvelinin son sayfası hariç diğer sayfalarında imza ve kaşe bulunmamasına karşın, sunulan her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, bu durumun imzalı ve kaşeli olmayan sayfalar dâhil, bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarıyla uyumunu gösterdiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri sıra numaralarının birbirini takip ettiği ve maddi bütünlük sağladığı anlaşıldığından, teklif birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Şeklinde, çoğunluk kararı verilmiştir

 

Kurul kararlarının ve idarelerin ihale komisyonlarınca verilen kararların mevzuat düzenlemelerine uygun olması gerektiği açıktır. o halde mevzuat düzenlemeleri halen geçerli ve güncel iken birim fiyat teklifi cetveli sayfalarındaki imza ve kaşe eksiğinin esasa etkili bir eksiklik olmadığı değerlendirmesi çelişkili değilmidir?

 

1.   Eğer durum böyle ise mevzuat neden değiştirilmemektedir?

2.   Teklifi bu nedenle elenen ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayette bulunmayanların hakları nasıl korunacak ve bu nedenle oluşacak kamu zararları nasıl önlenecektir?