ŞİRKET SON DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER

08.12.2020 13:06

TÜZEL KİŞİLİKLERDE ŞİRKET SON DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER DÜZENLEMESİ

 

İdari şartnamelerde,

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            a) (Değişik:RG-8/9/2009-27343; Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.)           

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde 

Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

DÜZENLEMESİ 21.10. 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Maddenin eski hali nasıldı?

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Teklif zarfında sunulması gerekiyordu.

Kullanılması  gereken belge aşağıdaki belgedir.  BU BELGEYİ KULLANMAYANLARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMAKTADIR

 

KULLANACAĞINIZ FORM ÖRNEKLERİ İHALE DOSYA EKLERİNDE MEVCUTTUR ONLAR KULLANILMALIDIR.