Ortak girişim : 

İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları ifade eder

Ortak girişimler 

4734 Madde 14- (Değişik: 30/7/2003-4964/10 md.)

Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. 

 

İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. 

 

İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

4734 Madde 46- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/28 md.)Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. 

 

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

4734 MADDE 63

(f) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.

 

ORTAK GİRİŞİM YAPARAK İHALEYE KATILANLAR TEK BİR İŞ DENEYİM BELGESİ İLE YETERLİLİK SAĞLAYABİLİR Mİ?

                               

Malum olduğu üzere, iş deneyim belgeleri ihale dünyasının en ilgi çeken konusudur. Çoğu zaman ihaleye katılabilmek için bir anahtardır. Anahtarla kapıyı açabilirsek kazanç ve iş dünyası bizi bekliyor olacaktır. Durum böyle olunca isteklilerce inanılmaz sayıda alternatifler oluşturularak idarelere teklif zarfları içerisinde sunulmakta ve ihale komisyonları da örneği olmayan bu durumlar için çözüm yolları aramaktadırlar.

               İhale komisyonu karar vermekte zorlandığı bir durumla karşılaştığında, daha önce böyle bir durumun olup olmadığını araştırmakta kendine örnek bulmaya çalışmaktadır. Birçokları durumun birebir aynısını bulmaya çalışır, çok az kısmı ise mevzuat esasları ve hukuki örneklerden faydalanarak durum hakkında yorum yaparak bir sonuca ulaşır.

              Bu makalede incelediğimiz konu da bunlardan birisidir.

              İhale komisyonu tarafından İhale, Mehmet And inşaat ve And yapı Ltd. Şti. ortak girişimi üzerinde bırakılmıştır.

              Ortak girişimin belgeleri incelendiğinde,

              İş ortaklığı beyannamesinde Mehmet And inşaat özel ortak ortak, And yapı Ltd şti pilot ortak gösterilmiştir.

              Mehmet And inşaat (özel ortak) ;  Mehmet beye ait şahıs şirketi,

             And yapı Ltd şti (Pilot ortak) , %60  Mehmet Bey’e ;  % 40  Ahmet Bey’e ait bir şirket olduğunu düşünelim

             Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, iş ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini ve özel ortaklardan her birinin istenen iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

             Yine, yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortakların, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabileceği hükmüne yer verilmiş, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinde mezuniyet belgeleri ile ihaleye katılmak isteyen özel ortakların ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümüne ait mezuniyet belgelerini sunmaları gerektiği şartı getirilmiştir.

             Makale konumuz olan ihale’de Mehmet Bey’e ait inşaat mühendislik diploması Hem pilot ortak hem de özel ortak adına iş deneyim belgesi olarak sunulmuştur.

              Burada ilk akla gelen, İş ortaklığında pilot ortak hissedarı  ile özel ortağın aynı kişi olması ve bu kişiye ait mezuniyet belgesinin her iki ortağın ayrı ayrı iş deneyimi olarak sunulmasının, iş veya benzer işlerdeki deneyimleri tevsik etmek için sunulan mezuniyet belgesinin ihalede mükerrer kullanımı sonucunu doğuracağı, diğer bir deyişle, bir iş deneyiminin iki defa saydırılarak miktar olarak iki kat fazla iş deneyiminin varlığı gibi sonuç doğuracağından düşüncesi ile iş deneyim belgesinin bu şekilde kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilebilecektir.

              İnceleme 14

ORTAK GİRİŞİMLERDE İHALE DOSYASINI KİM ALMALIDIR ?

İhale dokümanı satın alacak; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. 

Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. 

ORTAK GİRİŞİMLERDE İTİRAZ VE DAVA AÇMA YETKİSİ

Ortak girişim olarak ihaleye teklif sunan istekliler, gerek idare kararına gerekse KİK kararı hakkında dava açma sürecinde nasıl hareket etmelidir. Bu sorunun cevabı aslında ortak girişimin ihale yeterlik belgelerinden olan "ortak girişim beyannamesinde" ifade edilmiştir.

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini,… beyan, kabul ve taahhüdü olmakla beraber,

Söz konusu iş ortaklığı beyannamesiyle verilen yetkiler sınırlı yetkilerdir.Bu yetkiler sıralı olarak belirlenmiş yetkilerdir. Mesela teklif geçerlilik süresinin uzatılması yetkisinin pilot ortak tarfafından tek başına kullanılamayacağı gibi veya özel ortak tarafından tek başına itiraz edilemeyeceği gibi.........

 

ORTAK GİRİŞİM

ORTAK GİRİŞİMDEN ELDE EDİLEN İŞ DENEYİM BELGESİ

01.07.2020 13:22
    ORTAK GİRİŞİM     İş deneyim belgesi ihalelerde önemli bir yeterlik kriteridir. Firmalar bu sorunu aşmak ve ihaleye girme yeterliliklerini artırmak için mevzuat kapsamında birçok  girişimde bulunmaktadırlar.       İş deneyim...

ORTAK GİRİŞİM SORULARI

20.12.2019 14:00
  1.   İş ortaklığı hisse devri 2.   Ortak girişim ihale dosyası nasıl hazırlanır. 3.   İhalede iş ortaklığı nasıl yapılır? 4.   Ortak girişim iş deneyim hesaplama, 5.   Adi ortaklık ihaleye girebilir mi? 6.   Ortak girişimde hisse...

ORTAK GİRİŞİMLERDE ORTAKLARDAN BİRİSİ ÖLÜRSE

03.12.2019 10:58
ORTAK GİRİŞİM KAMU İHALE KURULU KARARI (özet)   İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İş Ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin ortaklarının ihale süreci devam ederken vefat etmesi hususunun mevzuatta yer almadığı, pilot ortak ...........................A.Ş.nin %51 hissesine sahip...

Ortak girişimlerde ortakların EKAP kaydı

06.10.2018 13:18
Ortak girişimlerde tüm ortakların EKAP kaydı zorunlumudur? İhale isteklisi İş Ortaklığı olarak katıldıkları ihalede, özel ortağın EKAP kaydı bulunmadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı,  Ancak pilot ortağın EKAP üzerinden işlemleri gerçekleştirebileceği, ve 4734...

Ortak girişimlerde teklif zarfının yapıştırılan yerini kim /kaç kişi imzalayacak

04.10.2018 11:07
    Ortak girişimlerde teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde çift imza olması sebebiyle, zarfın yapıştırılan yerinde de çift imza olması gerektiği gerekçesi ile teklif mektubu değerlendirme dışı bırakılan istekli, hak kaybına uğrayıp uğramadığını nasıl...

Ortak girişimde benzer iş

02.11.2017 15:46
Ortak Girişimin özel ortağı tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgede yer alan öğrenci taşıma işi ile ihale konusu  engelli öğrencilerin taşınması işinin; aynı veya benzer usullerle gerçekleştirildiği görülse de, personel ve organizasyon gerekleri bakımından farklılık...