KİK Emsal Kararları

ELEKTRONİK İHALEDE BİRİNCİ OTURUM İŞLEMLERİ

20.08.2020 15:41
İTİRAZEN ŞİKAYET  İhalede  teklifi  sınır  değer  altında  olduğu  tespit  edilen  isteklilerin   tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceği, ihalenin sınır değer esasına göre sonuçlandırılacağı, dolayısıyla ihalenin birinci...

HİZMET İŞLERİNDE HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

02.05.2020 13:02
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Hakediş ödemeleri   Madde 42- a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi :   Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş...

TEMSİLE VE YÖNETİME YETKİLİ OLMA

01.05.2020 12:48
KAMU İHALE KANUNU   Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:   a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;      ...

ŞİRKET ORTAKLARININ TC KİMLİK NUMARASININ EKSİK OLMASI

03.04.2020 14:23
İhalelerde, Teklif değerlendirme sürecinde, ihale komisyonlarınca; İtirazen şikayet incelemelerinde ise Kamu İhale Kurulunca, Şirket ortaklarının TC kimlik numarasının ihale dosyasında ya da beyan edilen belgelerde bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe...

TEKLİF ZARFINA KONULACAK BELGELER

15.03.2020 18:25
TEKLİF ZARFLARINA HANGİ BELGELER KONULACAKTIR:   İdareler tarafından yeterlik   değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranacak kriterlerin ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.   Ayrıca idari...

İHALE YASAĞI BULUNAN VEKİL

27.01.2020 11:49
KAMU İHALE KURULU KARARI     KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.   İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye iş ortaklığı olarak katıldıkları, özel ortağın mevzuata aykırı davrandığı...

İHALE İPTALİNDE İDARENİN YETKİSİ-1

15.01.2020 11:21
Aşağıda özetini sunduğumuz KAMU İHALE KURULU KARARI'nda   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte...

BİLGİ EKSİKLİĞİNİN TAMAMLATILMASI

25.12.2019 14:36
KAMU İHALE KURULU KARARI   Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.   İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından 13.03.2019 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen yazı ile iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşme ve faturalar ile ilgili net olmayan hususların...

ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİMİNDE E-ARŞİV FATURA

15.12.2019 18:08
İŞ DENEYİM BELGESİ Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde    “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından...

YETKİLİ SATICILIK BELGESİ

15.12.2019 11:23
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler, Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir.   İhale destek bilgi...
1 | 2 | 3 | 4 >>