GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU METNİNDEKİ EKSİKLİK, BANKASINDAN ALINAN YAZI İLE GİDERİLEBİLİR Mİ?

11.03.2021 14:39

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin aslı istendiğinde,

İhale tarihinden önce düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubunda,  

"4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresinin olmadığı görüldü ancak,

İstekli tarafından bankasından alınmış ve ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olan,

........lehine verdiğimiz .......tarih .......... No’lu .........TL lik  geçici teminat mektubumuzun vadesi, diğer hususlar aynı kalmak şartıyla; mektubumuzun sonuna “4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresi eklenmiştir. …” ifadelerine yer verildiği görülen güncelleme yazısının da idareye sunulduğu görülmüştür.

Bu konuda ihale komisyonunun vermiş olduğu karar, şikayet ve itirazen şikayet konusu yapılmıştır.