İHALE İPTALİNDE İDARENİN YETKİSİ-1

15.01.2020 11:21

Aşağıda özetini sunduğumuz KAMU İHALE KURULU KARARI'nda

 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
 
Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,
 
Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
 
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,
 
Anılan Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
 
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır…” hükmü yer almaktadır.
 
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre ihalenin iptal edilmesi durumunda gerekçeli kararın isteklilere bildirilmesi gerekmektedir.
 
Başvuru sahibinin 20.09.2019 tarihli şikâyeti üzerine 26.09.2019 tarihli “İhale Komisyonu Kararına Karşı Yapılan İtirazın İncelenmesi Neticesinde Hazırlanan Rapor” başlıklı şikâyete cevap yazısı 
 
“…Sonuç olarak; ihale İdari Şartname’si ve Teknik Şartname’sinin ihaleye katılan isteklilerce yeterince anlaşılamadığından dolayı, hem teklif ettikleri fiyatlar açısından, hem de teklif dosyalarında sundukları belgelerde bariz farklılara neden olduğu anlaşılmış olup, bu nedenlerden dolayı ihale teknik şartnamesi ve idari  şartnamesinin herkes tarafından daha anlaşılır bir şekilde hazırlanıp yeniden ihale edilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39'ncu maddesine göre ihalenin iptal edilmesi itiraz komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
 
Bu kararımızın onaylanması veya iptal edilmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40'ncı maddesine göre Başkanlık Makamına sunulmasına komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.” 
 
ifadelerine yer verilerek ihale yetkilisinin onayına sunulmuş, söz konusu rapor (şikâyete cevap)  ihale yetkilisince onaylanarak ihalenin iptal edildiği görülmüştür.
 
İdarece ihalenin iptal gerekçesi olarak belirtilen İdari Şartname ve Teknik Şartname’nin ihaleye katılan isteklilerce yeterince anlaşılamadığı bu sebeple teklif
dosyalarında sundukları belgelerde bariz farklılıkların bulunduğu şeklindeki gerekçeyi destekler nitelikte herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmadığı, İdari ve Teknik Şartname’de anlaşılır olmayan ve isteklilerce farklı anlaşıldığı ifade edilen maddelere değinilmediği  dolayısıyla bu hususta bir tespit yapılmasına olanak bulunmadığı, 
 
4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde ihalenin iptal edilmesi hususunda idarelere takdir yetkisinin tanındığı ancak söz konusu yetkinin mutlak ve sınırsız şekilde kullanılamayacağı, ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen hususların somut ve dayanaklı olacak şekilde belirtilmesi gerektiği, ancak şikayete konu ihalede verilen iptal kararının bu bakımdan uygun olmadığı anlaşılmaktadır........."
 
değerlendirmesi yapılmıştır.