ELEKTRONİK İHALEDE BİRİNCİ OTURUM İŞLEMLERİ

20.08.2020 15:41

İTİRAZEN ŞİKAYET 

İhalede  teklifi  sınır  değer  altında  olduğu  tespit  edilen  isteklilerin   tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceği, ihalenin sınır değer esasına göre sonuçlandırılacağı, dolayısıyla ihalenin birinci ve ikinci oturumlarının büyük önem arz ettiği, 

 
İdarenin birinci oturum sonunda sınır değeri 420.597,18 TL olarak tespit ettiği, bu  çerçevede  ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olması hasebiyle idarece beyan edilen belgelerin tevsiki için tebligat gönderildiği, 
 
Akabinde idarenin birinci ve ikinci oturumu tekrar yaptığı, buna istinaden kendilerine tebliğ edilen ihale komisyon kararında bazı isteklilerden geçici teminatlardaki tereddütlerin giderilmesi maksadıyla Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektubu kullanan firmaların teminatlarının doğrulamasının yapılabilmesi için tekrardan evrak istendiğinin, 
 
bir isteklinin evrak sunmadığının, diğer iki istekli tarafından da teminat mektuplarının ihale süreci tamamlanmadan iptal edildiğinin bildirildiği, 
 
İlgili 3 firmanın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak sınır değer hesaplaması yapıldığı, yeni sınır değerin 416.490,51 TL olduğu, yeni sınır değere göre ekonomik açıdan avantajlı tekliflerin yeniden belirlendiği, 
 
beyan esaslı elektronik ihalede evrak isteyip tekrar sınır değer hesaplamanın mevzuata uygun olmadığı, bu şekilde değerlendirme yapmanın sınır 
değerli işleri  suistimale  açık  hale  getireceği,  tekrar  tekrar  evrak  isteyip  tekrar  tekrar  sınır değer hesaplanmasının söz konusu olacağı, ilgili durumun ihaledeki oturumların mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklı olduğu, 
 
Kendilerinin Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektubu kullandıkları, ihale 
esnasında idarenin ilgili muhasebe birimi tarafından aranılarak ilgili banka bilgilerinin ve müşteri temsilcilerinin cep telefon numaralarının istendiği, teminat mektuplarının teyidinin bu doğrultuda sağlandığı, 
 
İdarenin süreci özensiz yürüttüğü, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin 5’inci bendindeki EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır hükmüne ve ...........Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının yayınlanan üçüncü E-Teklif Açma ve Belge Kontrol tutanağında yanlış girildiği, 
 
Geçici teminat  bilgilerinin uygun olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen daha sonraki yazı ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektubu kullanan isteklilerin teminatlarının doğrulanması için  tekrar  evrak  istendiği,  ilgili  belge  tamamlatma  ile  sınır  değerin  değişmesine  sebebiyet verildiği,
 
İNCELEME
 
E-ihale’de katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından herhangi  bir belge sunulmaz. Bu kriterlere ilişkin değerlendirme tamamen teklif mektubu ile ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılır.
 
İsteklilerin teklifleri ile birlikte sunacakları belgeler; teklif mektubu (işin niteliğine göre birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, götürü bedel/anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu veya Karma teklif mektubu olabilir.), yeterlik bilgileri tablosu, ihaleye iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi, bir de ihale konusu iş mal alımı ise ve idarece yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde teknik şartnameye 
cevaplar ve açıklamaların sunulduğu belgelerdir. Buna göre isteklilerin teklifleri ile birlikte fiziki ortamda herhangi bir belge sunma imkanı bulunmamaktadır.
 
İstekliler tarafından e-imza ile idareye gönderilen teklifler, 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince idarelerce ilk oturumda sadece isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ile teklif mektupları ve geçici teminata ilişkin uygunluk kontrolü yapılır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.
 
İlk oturumun ardından ihale komisyonunca EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda; açılamayan e- teklifler varsa bu teklifler ile belgelerinin eksik olduğu ya da teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
 
Katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, istekliler tarafından doldurulan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İstekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenler, belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. 
 
Belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgeler ile mal alımı ihalelerinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara yönelik ilk değerlendirme, beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı  bırakılır. Bu değerlendirme sürecinin ardından; aşırı düşük teklif sorgulaması ve/veya elektronik eksiltme öngörülmüşse bu işlemlerin tamamlanmasından sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki istekli belirlenir. Bu isteklilere beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum  ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanlar ile istenilmiş ise teknik 
şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeler ve fiziki ortamda alınmış geçici teminat mektubunu, belgelerin sunuluş   şekline
uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir.
 
#ihale danışmanı , #ihaledestek , #EKAP , #Elektronikİhale