ŞİRKET ORTAKLARININ TC KİMLİK NUMARASININ EKSİK OLMASI

03.04.2020 14:23

İhalelerde,

Teklif değerlendirme sürecinde, ihale komisyonlarınca;

İtirazen şikayet incelemelerinde ise Kamu İhale Kurulunca,

Şirket ortaklarının TC kimlik numarasının ihale dosyasında ya da beyan edilen belgelerde bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilmektdir.

Gerekçenin dayanağı ise, 

Kamu İhale Genel Tebliğinin,

Madde 10/A- (Ek madde: 04/03/2017-29997 R.G./1. md.) Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.

Düzenlemesi gösterilmektedir.

 

Ancak ihale mevzuatı bir bütüncül yaklaşımla yorumlanmalı ve karar verilmelidir. Söz konusu durum bu şekilde incelendiğinde görülecektir ki;

Şirket ortaklarının TC kimlik numarasının ihale dosyasında ya da beyan edilen belgelerde bulunmaması durumunun telafi edilebilir bir eksiklik olduğu görülecektir.

ANCAK EN DOĞRU HAREKET,

TEBLİĞ GEREĞİ ŞİRKET ORTAKLARININ TC KİMLİK NUMARALARININ MEVZUATTA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE DOSYADA BELGELENMESİDİR.

Unutulma veya sehven yaratılan eksiklik durumunda ise hak kaybının önlenmesi için hakkın aranması gerektiğine inanıyorum.