İHALE ÖNCESİ İHALE DOKÜMANLARINI İNCELEMEK ÖNEMLİDİR

17.08.2020 10:46

KAMU İHALE KURUL KARARI

               Şikâyete konu ihalenin, ................Dairesi Başkanlığının “Muhtelif Ebatta Galvanizli Omega Profil Trafik İşaret Direkleri Alımı” olduğu anlaşılmıştır.

         İhale komisyonu kararından ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 1 isteklinin galvanizleme ünitesine ait kapasite raporu ile TSE EN ISO 1461 belgesi sunmadığı gerekçesiyle, 1 isteklinin teklif mektubu dışında belge sunmadığı gerekçesiyle 1 isteklinin ise yaklaşık maliyet üzerinde teklif verdiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin .A................... A.Ş. üzerinde bırakıldığı, B.........................Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

             B- FİRMASI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUR.

Anılan Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesinde “… Ayrıca, Yerli ve yabancı istekliler ihalede TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerini de vereceklerdir. Bu belgeler:

1)Omega Profil trafik işaret direği ile oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatıyla ilgili olacaktır. ...” düzenlemesi,

 

Aynı şartname’nin 7.5.5.2’nci maddesinde “Yerli istekliler, ilgili Odadan alınacak Omega Profil trafik işaret direği imalatına ait Kapasite Raporunu ihalede vereceklerdir. … Yabancı istekliler, kendi ülkesindeki kamu kurumu niteliği taşıyan mesleki teşekküllerinden (Ülkemizdeki Sanayi ve/veya Ticaret Odaları muadili kuruluştan) alacağı veya o ülke mevzuatına göre düzenlenmiş Omega Profil Trafik İşaret Direği imalatına ait Kapasite Raporunu ihalede verecektir. … Omega direk ile ilgili kapasite raporunda yılda 8.000 ton omega direğin ve/veya otokorkuluk vb. çelik konstrüksiyon imal edilebileceği; … şartı aranacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde yer alan ifadelerden teklif dosyası kapsamında sunulması istenen kalite yönetim sistem belgesinin omega profil trafik işaret direği imalatına ilişkin olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kalite yönetim sistem belgesinin omega profil trafik işaret direğine ait olmadığı, bahse konu istekli tarafından sunulan kapasite raporunun dikkate alınarak kalite yönetim sistem belgesine ilişkin yeterlik kriterinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından karşılandığına yönelik idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı hususunun uyuşmazlığa konu edildiği anlaşılmıştır.

 

         Yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta özetle, İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesinde yer alan kapasite raporuna ilişkin düzenlemede isteklilerin sunacakları kapasite raporuyla karşılanması istenilen üretim kapasitesinin omega profil trafik işaret direği, oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatlarından herhangi birinin üretim kapasitesinin karşılanmasıyla yeterli görüleceğinin ifade edildiği belirtilerek aynı Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesinde sunulması istenilen kalite yönetim sistem belgesinin de omega profil trafik işaret direği, oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatlarından herhangi birine ilişkin olmasının yeterli olacağının değerlendirildiği kalite yönetim sistem belgesinin kapsamına ilişkin yapılan söz konusu değerlendirmeyle alıma konu omega profil trafik işaret direğiyle üretim safhaları benzer olan ürün imalatına ait kalite yönetim sistem belgelerinin de sunulmasına imkan verilerek rekabetin artırılmasının amaçlandığının ifade edildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7.5.3.2’inci maddesindeki düzenlemede isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması istenen kalite yönetim sistem belgesinin ilgili olması gereken imalatların belirtildiği, ilgili maddede sayılan imalatların “ile” bağlacı kullanılarak belirtildiği, “ile” bağlacının birlikte, beraber, bir arada manasında kullanılması sebebiyle teklif kapsamında sunulması istenen kalite yönetim sistem belgelerinde “Omega Profil trafik işaret direği” ifadesinin de ayrıca yer almasının gerektiği, ilgili düzenlemede “veya/ya da” şeklinde bir ifadenin de yer almadığı dikkate alındığında idarece sunulması istenen kalite yönetim sistem belgelerinde “Omega Profil trafik işaret direği” imalatı bulunmayanların bu şartı sağlamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli Mina Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu TS EN ISO 9001:2008 belgesinde İdari Şartname’de sayılan imalatlardan sadece karayolları çelik oto korkuluk ve elemanları imalatının yer aldığı görüldüğünden anılan isteklinin sunduğu belgenin bu yönüyle İdari Şartname düzenlemesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli A ......... A.Ş. teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Kararı verilmiştir.

 

BU KARAR İLE BİRLİKTE, KARŞIT AZINLIK GÖRÜŞLERİ DE İFADE EDİLMİŞTİR.

 

Başvuruya konu ihalede alıma konu ürün yalnızca omega profil trafik işaret direğidir. 

İdari Şartnamenin kalite yönetim sistemi belgesine yönelik düzenlemesinde “Omega Profil trafik işaret direği ile oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatıyla ilgili olacaktır...” ifadesine yer verildiği, düzenlemede profil trafik işaret direği ile oto korkuluk ifadesinden sunulması gereken belgenin her iki ürünü de kapsayacak şekilde düzenlendiği anlaşılmakla birlikte devamında yer alan “ve benzeri çelik profil” ibaresinin anlam itibariyle birlikte anlamını katan “ile” ibaresini ortadan kaldırdığı ve her iki ürünün birlikte veya ayrı ayrı üretimini veya benzer nitelikteki çelik profil imalatlarını kapsayan belgelerin de aranılan yeterlik kriteri için yeterli olacağı anlamına geldiği, bunun da ihaleye katılımı artıran bir düzenleme olduğu, idarenin başvuru sahibinin şikayeti üzerine verdiği cevapta yer alan ifadelerin ve İdari Şartnamenin7.5.5.2’nci maddesinde alıma konu ürünün imalat kapasitesine ilişkin düzenlemelerin de bu hususu destekler nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Aksi yönde bir değerlendirme, ihalede alıma konu ürün yalnızca omega profil işaret direği olduğu halde bu ürüne ait kalite yönetim sistemi belgesinin yanı sıra oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatıyla ilgili kalite yönetim sistemi belgelerinin de aynı anda aranması anlamına gelir ki alıma konu ürün dışındaki benzer ürünlerin belgeleri vasıtasıyla katılımın daralması sonucunu doğurur.

 

 

Buna göre, İdari Şartnamenin 7.5.3,2’nci maddesinde yapılan “Yerli ve yabancı istekliler ihalede TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerini de vereceklerdir. Bu belgeler: Omega Profil trafik işaret direği ile oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatıyla ilgili olacaktır.” düzenlemesinden, isteklilerce sunulan kalite yönetim sistem belgesinin kapsamında yer alan ürünler arasında alıma konu “omega profil trafik işaret direği ile oto korkuluk” imalatının birlikte olmasının anlaşılmaması gerektiğinin, düzenlemeden omega profil trafik işaret direği, oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatlarından herhangi birini kapsayan kalite yönetim sistem belgesinin sunulmasının yeterli olacağının anlaşılması gerektiği, 

bu nedenle isteklilerce sunulan kalite yönetim sistem belgesinin omega profil trafik işaret direği imalatı dışında oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatına ilişkin olmasının istenen yeterliliği karşılayacağı yönünde idarece yapılan değerlendirmenin uygun olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ve kendisi adına düzenlenmiş ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kapsamında yer alan ürünler arasında omega profil trafik işaret direği sayılmamakla birlikte, başka ürünlerle birlikte karayolları çelik otokorkuluk ve elemanları imalatının sayıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

DÜŞÜNCESİ İLE A ...A.Ş NİN TEKLİFİNİN GEÇERLİ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİR.

ÇOĞUNLUK KARARI İLE TEKLİFİ ELENEN , A FİRMASI KARAR HAKKINDA DAVA AÇMIŞTIR.

KARAR,

Davacı A........ A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 13.04.2018 tarihli E:2018/544, K:2018/1017 sayılı kararında, “… Uyuşmazlıkta, davacı şirket tarafından sunulan ve sadece 

“karayolları çelik otokorkuluk ve elemanları imalatı” ibaresinin yer aldığı QMS 161952-02 sertifika numaralı kalite yönetim sistem belgesinin İdari Şartname'ye uygun olmadığı değerlendirilerek davaya konu işlemin tesis olunduğu görülmekle; 

İdari Şartname'nin 7.5.3.2. maddesinde yer alan 

“Omega profil trafik işaret direği ile oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatı" ifadesinde yer alan “ile” ibaresinin lafzından sunulan belgenin her iki ürünü de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmakta ise de, 

devamında yer alan “ve benzeri çelik profil” ibaresinin anlam itibariyle birlikte anlamını katan “ile” ibaresini ortadan kaldırdığı ve 

her iki ürünün birlikte veya ayrı ayrı üretimini veya benzer nitelikteki çelik profil imalatlarını kapsayan belgelerin de aranılan yeterlik kriterleri için yeterli olacağı anlamına geldiği, 

bu sebeple sunulan kalite yönetim sistem belgesinin İdari Şartname'ye uygun olduğu değerlendirilerek, aksi düşünce ile düzeltici işlem tesis olunarak davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca; 

davaya konu ihale de, alıma konu ürünün yalnızca “Omega profil trafik işaret direği' olduğu düşünüldüğünde, 

İdari Şartname'de sadece “profil trafik işaret direği imalatı” ibaresi ile yetinilebilecek iken

devamında “ile oto korkuluk ve benzeri çelik profil imalatı” ibaresinin de yer alması,

 bu iki ürünün birlikte yeterlik kriteri olarak kabul edildiği manasında değil de, 

sadece kapsamın geniş tutularak ihaleye katılımı arttırmaya yönelik bir düzenleme olduğu şeklinde anlaşılması gerektiği açıktır.” denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.