TÜZEL KİŞİ FİRMALARDA ORTAĞA AİT İŞ DENEYİM BELGESİ

12.02.2021 14:58

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve, 

Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; 

ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 18.03.2020) yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, 

ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. 

Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.