İDARELERE İHALE MEVZUAT EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MALİ VE TEKNİK DANIŞMANLIK ALABİLECEĞİ HAKKINDA DÜZENLEMELER

       Bu hususda Danışmanlık Hizmeti alımı hakkında herhangi bir kanuni engel bulunmamaktadır. Kanunun ilgili maddelerinde danışmanlık hizmeti alınabileceğine imkan tanınmıştır. İdareler bu kapsamda hizmet alımı yapabilmektedirler 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 4 (Tanımlar):  Danışmalık işi hizmet tanımı içerisinde ifade edilmiştir. 

         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 62 : “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.  Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz”  hükmü mevcuttur.

       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 48 :  “…teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır” hükmü mevcuttur.

          Danışmanlık hizmet alımlarının; sadece, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılması esas olmakla birlikte, Kamu İhale Kanununun 48. Maddesi hükümlerine göre, alım konusu danışmanlık hizmetinin yaklaşık maliyeti 13. Maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının 4 katının (234.251,00 x 4 = 937.004,00 TL)  altında  kalması halinde hizmet alımı ihalesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. 

          Kamu İhale Genel Tebliği madde 84 : Hizmet alımı ile gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımları,

       "Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 21 veya 22 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetleri, ilgisine göre; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle ihale edilerek veya Kanun ve bu Tebliğ hükümleri uyarınca doğrudan temin yöntemine başvurularak temin edilebilir." hükmü mevcuttur.

     Bu gerekçelerle idareler ihtiyaçları doğrultusunda yetki alarak personel hizmet alımları yapabildikleri gibi, Mali ve hukuki konular içeren ihale danışmanlığı da alabilecek olup, danışmanlık hizmet alımı veya hizmet alımı kapsamında Açık İhale, Pazarlık Usulü İhale veya Doğrudan temin yöntemleri kullanılarak teknik destek alabileceklerdir. 

KAMU İDARELERİNE İHALE MEVZUATI EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI KONU BAŞLIKLARI
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuata ilişkin mevzuat değişiklik takibi ve idarelere bildirilmesi,

İhtiyaç tespit işlemlerinde izlenecek usul ve esaslar

İhale / tedarik usulünün seçilmesinde dikkat edilecek mevzuat esasları

 •         Açık ihale usulü
 •         Belli istekliler arasında ihale usulü
 •         Pazarlık usulü
 •                 21.a - 21.b - 21.c - 21.d - 21.f pazarlık ihale uygulamaları hangi hallerde yapılır ve nasıl uygulanır
 •  
 •         Doğrudan temin
 •                  22.a - 22.b - 22.c - 22.d. ve diğer dorudan temin uygulamaları hangi hallerde yapılır ve nasıl uygulanır
 •  
 •         Kurumlara özel istisna (3 ncü madde) yönetmeliklerine göre uygulanacak ihale esasları
Yapım, Hizmet, Danışmanlık ve Mal Alım ihalelerine özel düzenlemeler
 •  
 • Teknik şartname hazırama esasları

Yaklaşık maliyet tespit edilmesinde dikkat edilecek mevzuat düzenlemeleri ve uygulanacak esaslar

 • EKAP platformu kullanılarak ihale dokümanlarının hazırlanması
 •  
 •         İhale kayıt işlemleri
 •         Teknik şartname yüklenmesi
 •         İdari şartname hazırlanması
 •         Sözleşme tasarısı hazırlanması
 •         İhale onayının alınması
 •         İlan hazırlanması ve sevk işlemleri
 •  
 • İhale ilan süreci
 •  
 •         İlana ve dokümana yönelik başvuruların değerlendirilmesi
 •         Zeyilname uygulama esasları
 •         Düzeltme ilanı
 •         İhalenin ertelenmesi
 •         İhalenin iptali
Doküman satış işlemleri
 
İhale süreci
 
        Teklif zarflarının teslim alınması
        İhale komisyonu birinci oturum işlemleri
        İhale komisyonu ikinci oturum işlemleri
        Eksik bilgi ve belgelere yapılacak işlemler
        İhale komisyon kararının oluşturulması
         Yasaklılık sorgulma işlemleri
        İhale komisyon kararının onaylanması
        İhale komisyon kararının (kesinleşen ihale kararının) tebliği
        İhale komisyon kararına yapılacak şikayet işlemlerinin değerlendirilmesi
        Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet halinde yapılacak işlemler
        KİK düzeltici işlem kararlarına yapılacak uygulamalar
        Sözleşmeye davet işlemleri
        Sözleşmenin imzalanması
        Sözleşme sonuç formunun EKAP'a girilmesi
        Sözleşme dosyasının SGK'ya bildirilme zorunlulukları
 
Sözleşme süreci
 
        Sözleşmenin uygulanma esasları
        Muayene ve kabul işlemleri
        Ceza hükümlerinin uygulama esasları
        Ödeme işlemleri
        Kesin teminatın iade işlemleri
 
    
   
 •        
 •