YEMEK HİZMET ALIM İHALESİNDE REKABET ENGELLENDİĞİNDEN İHALE İPTAL EDİLDİ

05.11.2019 14:39

YEMEK HİZMET ALIMI

İhalelere katılımda yeterlik kuralları kanunun 10 ncu maddesinde düzenlenmiştir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…..

Kanun maddesinin gerekçesi:

(4734/10) Gerekçe madde 10. - Mevcut uygulamada Kanunda yer almaması nedeniyle şeffaf olarak uygulanmadığı gerekçesi ile uluslararası alanda eleştiri konusu edilen ihalelere katılımda yeterlik kriterleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşi yapabilecek nitelikteki isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmıştır. Uluslararası ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen bu belge ve bilgilerden hangilerinin kullanılacağının işin niteliğine göre belirlenerek ihale dokümanında ve ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi gerekli görülmüştür.

İhalelerde, bu maddede sayılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir belge istenilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, yapım işlerinde isteklilerin yeterliğini belirlemede aranılan müteahhitlik karnesi uygulamasından da vazgeçilmiştir.

Ayrıca, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak isteklilerin yeterlik değerlendirmesi aşamasında ihale dışı bırakılabileceği haller belirlenmiştir.

Şeklinde açıklanmıştır.

YETERLİK KRİTERLERİ BELİRLENİRKEN, KRİTERLER 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI OLMAMALIDIR.

Dosya hazırlanırken dikkate alınması gereken temel kaynaklar;

  • İlgili kanun
  • İlgili yönetmelik
  • Kamu İhale Kurumu Tebliğleri
  • Kamu İhale Düzenleyici kararları
  • Konuyla ilgili düzenlenmiş diğer mevzuat hükümleri
  • Yargı içtihatları

 

BU BİLGİLER IŞIĞINDA YEMEK HİZMET ALIMINA İLİŞKİN BİR KONUYU İNCELEYELİM;

 

YEMEK İHALESİNE ÇIKAN İDARE, DOSYAYI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞTİR.

 

İdari Şartname’nin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde

 

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi,

 

 

Teknik Şartname’nin “BİLGİ NOTU” başlıklı son bölümünde “Anahtar Teknik Personel:

 

  • En az beş yıl deneyimli gıda mühendis ve sorumlu yönetici olması yeterlidir.

 

  • Bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.
  • Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
  • Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Teknik Personel:

 

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personeldir.

Nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir.

Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir.

İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

BU KONUDAKİ MEVZUAT DÜZENLEMESİ İSE AŞAĞIDA ARZ EDİLMİŞTİR.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde

 

“(1) İhale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilir. Ancak, idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemez.

 

 (2) Çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresi ile bunları tevsik edecek belgelere ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılır. Asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere idare tarafından belirlenir. Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel durumu” başlıklı 66’ncı maddesinde

 

“66.1. Hizmet alımı ihalelerinde, personele yönelik yeterlik kriteri belirlenemeyecek ve bu kapsamda aday veya isteklilerden personele ilişkin herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, idarece ihtiyaç duyulması halinde ihale konusu işin ifası sırasında istihdamı öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilecek, yine idarece gerek görülmesi halinde personelin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ile deneyim süresine ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilecektir. Teknik şartnamede yapılan personele ilişkin düzenlemede personelin niteliği ve/veya deneyim süresi ile ilgili bazı belgeler istenmiş ise bu belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.”

 

AÇIKLAMASI MEVCUTTUR.

 

Bu ihale hakkında Kamu İhale Kurulu tarafından,

 

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere hizmet ihaleleri kapsamında, idarelerce ihalelerde personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği açıktır.

 

Teknik Şartname’nin “Bilgi Notu” başlığı altında yer alan düzenlemeler incelendiğinde, anahtar teknik personel olarak en az beş yıl deneyimli gıda mühendis ve sorumlu yönetici istendiği, bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olmasının zorunlu kılındığı, bu zorunluluğun hangi belgelerle tevsik edileceğinin belirtildiği görülmüştür

 

                Teknik Şartname’de yapılan düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 66’ncı maddelerine açıkça aykırı olduğu ve iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personelin niteliği Teknik Şartname’de belirlenerek bu niteliklere ilişkin belgelerin sözleşme aşamasında istenmesi gerekirken teklif aşamasında istenilmesinin rekabeti daralttığı tespit edilmiştir.

 

İhale tarihi geçen ve zeyilname düzenlenme imkânı da kalmayan ihalenin şikayete konu ihale dokümanı ile sonuçlandırılamayacağı ve sonuç olarak ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

                KARARI VERİLMİŞTİR.