YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞME UYGULAMALARINA YÖNELİK İTİRAZ BAŞVURULARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

21.02.2020 09:50

YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞME UYGULAMALARINA YÖNELİK İTİRAZ BAŞVURULARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihalesi yapılmış ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre imzalanmış,

Yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; 

*  Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, 

*  İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, 

*  İş programı ihtilafları, 

*  Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, 

*  Sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, 

*  Geçici ve kesin kabul işlemleri, 

*  Gecikme halinde uygulanacak cezalar, 

*  Yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde,

*  Sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede yeni bir başvuru yolu oluşturulmuştur. 

20.02.2020 tarihinden itibaren

 

Yüklenici veya idareler, 

Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmemiş olmak şartıyla anlaşmazlığın çözümü için başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Yüklenici itirazları, 

Sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılacaktır.

Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde yeni başvuru mercine  gönderilmek zorundadır. 

Bu merkez itirazları en geç altmış gün içinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre inceleyerek karara bağlayacak ve bu bu kararlar ilgili idarece uygulanacaktır.