YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGELERİ

20.12.2020 07:05

KAMU İHALELERİNDE YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NEDİR?

Bu konuya ilişkin hususlar :YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'DE DETAYLI AÇIKLANMIŞTIR.

Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Şeklinde açıklanmıştır.

YETKİ BELGELERİ HAKKINDA MERAK EDİLEN,

* Yetki belgesi numarası için başvuru

* Yetki belgesi grupları ve kullanımı

* Yeterlik değerlendirmesi

* Yetki belgesi grubunun tespiti

v.b. sorular ile diğer merak edilecek konular yönetmelikte detaylı açıklanmıştır.

KAMU İHALELERİNDE KONU KARŞIMIZA NASIL ÇIKAR?

 
Bu konu ile ilgil düzenlenen mevzuat 23.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
53.4. (Ek madde:13.06.2019-30800 R.G/12.md., yürürlük:23.06.2019) Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası
 
53.4.1. İdarelerce, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işlerinin ihalelerinde, ön yeterlik veya idari şartnamenin katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, “yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası”na yer verilmesi gerekmektedir.
 
53.4.2. Bu durumda, aday veya isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartı aranacak olup, ilgili mevzuatında tanımlanan yetki belge grubu ve diğer hususlar yönüyle değerlendirme yapılmayacaktır.
 
53.4.3. İdarece;
 
a) Son başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday veya isteklilerin,
 
b) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin,
 
c) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin,
 
YAMBİS’e kayıtlı olduklarının ve kayıtlarının aktif durumda olduğunun EKAP üzerinden veya https://yambis.csb.gov.tr internet adresinden teyit edilerek, buna ilişkin belgelerin ihale işlem dosyasında saklanması gerekmektedir.
 
Düzenlemesi mevcuttur.

İdari şartnamelerde görebileceğiniz düzenleme:

Aday ve isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuat gereği (  2 mart 2019 Tarihli yapı Müteahhitleri sınıflandırılması ile ilgili resmi gazetede belirtilen güncelleme işlemlerini yapmış olup başvuracağı  iş ile ilgili yetkiye haiz yapı sınıfına ait yetki belgesi sahibi olması gerekmektedir.)  uyarınca  yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almış, YAMBİS ( Yapı Müteahhitliği bilişim sistemi ) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda ( belge numaralarının iptal edilmemiş ) olması şartı aranacak olup, isteklilere ait YAMBİS numarası Yeterlilik Bilgileri Tablosunda  ; ‘‘ Sicil ,İzin Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri ’’ kısmına yazılacaktır. (örnek 2020/262901 ihale kayıt numaralı iş )

YETKİ BELGESİ UYUŞMAZLIK KONUSU OLDUĞUNDA UYŞMAZLIK İNCELEMESİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRME

Diğer taraftan, uyuşmazlığın toplandığı yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasına ilişkin kuralın yer verildiği Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.4’üncü maddesinde, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işlerinin ihalelerinde, ön yeterlik veya idari şartnamenin katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, “yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası”na yer verilmesi gerektiği açıklandıktan sonra, söz konusu ihalelerde, aday veya isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartı aranacağı belirtilmiş olup, ilgili mevzuatında tanımlanan yetki belge grubu ve diğer hususlar yönüyle değerlendirme yapılmayacağı ifade edilmiştir.

 İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (i) bendinde “Aday ve isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuat gereği (  2 mart 2019 Tarihli yapı Müteahhitleri sınıflandırılması ile ilgili resmi gazetede belirtilen güncelleme işlemlerini yapmış olup başvuracağı  iş ile ilgili yetkiye haiz yapı sınıfına ait yetki belgesi sahibi olması gerekmektedir.)  uyarınca  yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almış, YAMBİS ( Yapı Müteahhitliği bilişim sistemi ) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda ( belge numaralarının iptal edilmemiş ) olması şartı aranacak olup, isteklilere ait YAMBİS numarası Yeterlilik Bilgileri Tablosunda  ; ‘‘ Sicil, İzin Ruhsat  Faaliyet Belgeleri ’’ kısmına yazılacaktır” düzenlemesine yer verilerek yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almış, YAMBİS’e  kayıtlı ve kayıtları aktif durumda olmak yeterlik kriteri olarak düzenlenmiştir.

Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasına ilişkin bilgilerin teyidinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen hükme uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sayfası üzerinden (https://yambis.csb.gov.tr/Muteahhit/Index) yapılabildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunulan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nda müteahhitlik yetki belgesi kısmında “0030121131515337” numarasının beyan edildiği, ayrıca teklif dosyası kapsamında 29.06.2020 tarihli yetki belgesi numarası çıktısının sunulduğu, söz konusu belgede ilgili kişinin sisteme kayıtlı ve aktif olduğu bilgisinin yer aldığı tespit edilmiştir.

             Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibi tarafından mevzuata uygun olarak YAMBİS numarasının sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edildiği, ayrıca söz konusu belgenin internet çıktısının da sunulduğu, söz konusu belgenin teyidinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sayfası üzerinden yapılabildiği, nitekim Kurum tarafından yapılan sorgulamada 26.08.2020 tarihi itibarıyla başvuru sahibinin anılan sisteme aktif bir şekilde kayıtlı olduğu anlaşıldığından, idarece anılan gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

            Kararı verilmiştir.

 

            SONUÇ :

 

1.          YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGELERİNİN KAMU İHALELERİNDE TEK BAŞINA İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE GEÇMEDİĞİ

2.          MÜTEAHHİTLİK KARNELERİNİN KAMU İHALELERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KULLANILAMADIĞI