YAKLAŞIK MALİYETİN YANLIŞ HESAPLANMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEN İHALENİN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA

07.12.2015 10:34
 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2015/067

Gündem No : 54

Karar Tarihi : 11.11.2015

Karar No : 2015/UH.III3025

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/101227 İhale Kayıt Numaralı “2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Okullarımızda Özel Eğitim Gören 400 Öğrencinin Kendi Engel Grubunda Ki Okullara 43 Araç ve 43 Refakatçi Personel Eşliğinde Evlerinden Okullarına Okullarından Evlerine Taşınması İşi” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

 

Adıyaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 08.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Okullarımızda Özel Eğitim Gören 400 Öğrencinin Kendi Engel Grubunda Ki Okullara 43 Araç ve 43 Refakatçi Personel Eşliğinde Evlerinden Okullarına Okullarından Evlerine Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Adıyaman Star Taşımacılık İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 05.10.2015 tarih ve 80489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2541 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 30.09.2015 tarihinde taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği,

 

ihale komisyon kararında ihalenin ihale yetkilisi tarafından yaklaşık maliyetin eksik ve hatalı olduğu gerekçe gösterilerek iptal edildiğinin ifade edildiği,

 

yaklaşık maliyetin gizliliği kuralı ilkesi çerçevesinde isteklilerin tekliflerini hazırlarken yaklaşık maliyeti bilmelerinin mümkün olmadığı ve bunun doğal bir sonucu olarak isteklilerin tekliflerini yaklaşık maliyetten bağımsız olarak hazırladıkları, yaklaşık maliyette yer alan bir hatanın isteklilerin tekliflerini etkilemesinin mümkün olmadığı,

 

Yaklaşık maliyetin ihale şartlarını ve yeterlik kriterlerini etkilediği belli durumlar olduğu, ancak başvuruya konu ihalede idarece yaklaşık maliyette var olduğu iddia edilen eksikliğin ihale koşullarında ve yeterlik kriterlerinde hiçbir değişikliğe yol açmadığı, bu çerçevede ihalenin iptal kararının hukuka aykırı olduğu, İdarece yaklaşık maliyetin hatalı bir şekilde belirlendiği öne sürülmekle birlikte idarece söz konusu eksikliğin ne olduğu ve yaklaşık maliyet üzerinde ne kadarlık bir eksilmeye yol açtığının belirtilmediği, dolayısıyla idarenin doğru hesaplanmış yaklaşık maliyetinin ne kadar olduğu hususunda hiçbir açıklamaya yer verilmediği, ihalenin iptal kararında yaklaşık maliyetin eksik ve hatalı hesaplanmasının ihale ilanına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına ve sınır değerden hangisi ya da hangilerinin değişmesine yol açtığına ilişkin somut bir hususun belirtilmediği gibi yaklaşık maliyette yer aldığı belirtilen eksikliğin anılan hususlardan hiçbirinde bir değişikliğe yol açmadığı,

 

ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin eşik değerin üzerinde olduğu, bu nedenle yaklaşık maliyette yer alan hatanın esasa etkili olmadığı,

 

bu çerçevede idarenin ihaleyi iptal etmede hukuki gerekçesinin olmadığı gibi iptalin kamu yararına aykırı olduğu, 1.262.000,00 TL tutarındaki tekliflerinin ihale konusu işin ana maliyet kalemlerinden olan işçilik ve araç giderlerinin tamamını karşıladığı, idarece hesaplanan 1.377.141,31 TL tutarındaki yaklaşık maliyet doğru hesaplanmış olsa dahi taraflarınca yine aynı teklifin sunulacağı,

 

İhale yetkilisinin takdir yetkisi sınırlarını aşarak hukuka aykırı bir işlem tesis ettiği, ihalenin iptal kararının iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının; “2015 2016 Eğitim Öğretim yılı Okullarımızda Özel Eğitim Gören 400 Öğrencinin Kendi Engel Grubunda ki Okullara 43 Araç ve 43 refakatçi personel eşliğinde Evlerinden Okullarına Okullarından evlerine taşınması işi” olarak belirtildiği görülmüştür. İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ; “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre

hesaplanacak işçilik ücreti:

 

REFAKATÇI PERSONELE KİK İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNE GÖRE İŞÇİLİK ÜCRETİ ÖDENECEKTİR.43 PERSONELE ASGARİ ÜCRET ÜZERİNEN ÖDEME YAPILACAKTIR. Refakatçı Personele İlave yol ve yemek ücreti verilmeyecektir.

 

Refakatçi personele fazla mesai ödemesi yapılmayacaktır. Ulusal Bayramlarda çalışılmayacaktır. ve

Asgari Ücret Üzeri Ödeme Yapılmayacaktır.

 

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 2”

 

düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’inci maddesinde; “33.1.İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

 

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale

komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden başvuruya konu ihaleye 3 teklif verildiği ve tekliflerin geçerli olarak belirlendiği, idarece yapılan incelemede yaklaşık maliyetin eksik ve hatalı olduğunun tespiti üzerine 29.09.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ve 30.09.2015 tarihinde isteklilere tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece hesaplanan yaklaşık maliyet incelendiğinde; işçilik maliyeti için Çalışma Genel Müdürlüğü/Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2. Altı ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyetinin esas alınarak asgari ücretin 1.496,36 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

İnceleme kapsamında 14.10.2015 tarih ve 19499 sayılı yazı ile idareden ihalede iptal gerekçesi olarak belirtilen yaklaşık maliyetin hangi yönden eksik ve hatalı olduğu hususunda açıklama istenilmiş olup, gelen cevabi yazıda; “1 refakatçi personelin işverene maliyetinin hesaplanmasında Sosyal Güvenlik Kurumunun 1 işçinin işverene maliyet tablosu esas alınmış ve bu tabloda 1 işçinin işverene maliyeti 1.496,36 TL olduğu görülmüş ve 1.496,36 x 43=64.343,48 TL (43 refakatçinin 1 aylık tutarı) 64.343,48 x 10 ay=643.434,80 TL olduğu görülerek yaklaşık maliyet personel çalıştırılmasına ait hesaplama buna göre yapılmıştır.

 

Ancak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde yayımlanan işçilik hesaplama modülüne göre hesaplanmasının gerektiği görülmüş ve buna göre bu hesaplama yeniden yapıldığında; 1 personel giderinin;1.622,44 TL olduğu ve 43 personelin x 1.622,44=69.764,92 TL olduğu, bunun 10 aylık maliyetinin ise 10 x69.764,92=697.649,20 TL olduğu, dolayısıyla personel kısmına ait iki yaklaşık maliyet arasındaki farkın ise=54.214,40 TL olduğu tespit edildiğinden yaklaşık maliyetteki bu eksiklik sebebiyle ihale kararı alınmadan ihale iptal edilmiştir.”ifadesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde

 

“(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

 

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

 

Esas alınır.

 

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

 

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

 

(5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde

 

“(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

 

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

 

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

 

(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

 

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 10’uncu maddesinde

 

 “(1) Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.

 

(2) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

 

(3) Yaklaşık maliyetin hesabında ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı dikkate alınır ve bu oran idari şartnamede belirtilir.

 

(4) Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.

 

(5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

 

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

 

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

 

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.”

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, idarece yaklaşık maliyetin ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetvelinde taşıma maliyetinin 733.706,51 TL, işçilik maliyetinin 643.434,80 TL olarak belirtildiği; İdari Şartname’nin 25’inci maddesi uyarınca asgari işçilik maliyetinin 670.817,2 TL olduğu, bu çerçevede olması gereken yaklaşık maliyetin 733.706,51 TL+670.817,2 TL=1.404.523,71 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Yaklaşık maliyet önemli bir kavram olarak ortaya çıkmakta ve ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmekte ise de,

 

yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağı, bu noktada yaklaşık maliyetteki hataların esaslı olup olmadığı hususunun önem arz ettiği açıktır.

 

Bu kapsamda, şikâyete konu ihalede asgari işçilik maliyeti bakımından yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın,

 

ilave herhangi bir araştırma gerçekleştirilmeksizin yalnızca ihale dokümanında yer verilen bilgiler çerçevesinde tam ve doğru şekilde hesaplanabilir nitelikte olması ve

 

 ilân süreleri ile yeterlik kriterlerini değiştirmemesi nedeniyle ve olması gereken yaklaşık maliyet ile idarece hesaplanan yaklaşık maliyet arasındaki farkın sınır değer açısından fark yaratacak düzeyde olmadığı ve

 

 söz konusu ihalede sınır değerin altında teklif bulunmadığı dolayısıyla

 

ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeden sonuçlandırılacağının belirlenmiş olması karşısında

 

bu durumun ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyeceği ve

 

 bu aşamada idarece iptal işlemini haklı kılacak makul bir gerekçe ortaya konulmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.