YAKLAŞIK MALİYET YÜKSEK TESPİT EDİLİRSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ?

02.10.2019 12:12

Yaklaşık maliyet

Yaklaşık maliyet ihalelerde en önemli parametrelerden birisidir ve yaklaşık maliyet gizlidir.

Kimilerince önemli olmadığı ifade edilse de, bu yazımızda yaklaşık maliyetin önemini yapım işleri mevzuatı kapsamında açıklayacağım.

Birinci parametre, Yaklaşık maliyet,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 9’uncu maddesinde yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği belirtilmiştir

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde, idarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;

 a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,

c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,

ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitlerinin esas alınacağı, idarelerin, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği,

e) Aynı Yönetmelik’in 11’inci maddesinde ise yaklaşık maliyetin, güncelliğini kaybetmesi halinde, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelleneceği hüküm altına alınmıştır.

İkinci parametre;

Yaklaşık maliyete bağlı olarak idarenin inisiyatifinde olan sınır değerin altında olan tekliflerin açıklama istenmeden değerlendirme dışı bırakılma seçeneği

Bilindiği üzere yapım ve hizmet ihalelerinde sınır değer hesaplanması gerekmektedir. İhale dokümanı düzenlemelerine bağlı olarak sınır değer altında kalan teklifler açıklama istenmeden değerlendirme dışı bırakılabilmektedir.

Şimdi bir örnek verelim;

 

DURUM 1

 

DURUM 2

 

Yaklaşık maliyet

2.600.000,00

 

2.000.000,00 TL

 

N katsayısı

1

 

1

 

1 nci teklif

3.000.000,00

 

3.000.000,00

 

2 nci teklif (hesaplamaya katılmasını engelleyecek durum var)

--

 

--

 

3 ncü teklif

2.500.000,00

İhaleyi alır

2.500.000,00

 

4 ncü teklif

1.750.000,00

Değerlendirme dışı

1.750.000,00

İhaleyi alır

5 nci teklif

2.650.000,00

 

2.650.000,00

 

6 ncı teklif

1.400.000,00

Değerlendirme dışı

1.400.000,00

Değerlendirme dışı

SINIR DEĞER

1.998.531,00

 

1.453.077,00

 

Örnekte görüleceği üzere şişirilmiş bir yaklaşık maliyet aynı işin 750.000,00 TL fazlaya ihale edilmesine sebep olacaktır.

BU TABLO İHALENİN İPTAL EDİLMESİNİ GEREKTİREN BİR TABLODUR !!!!

Burada sorumluluk kimin?

Böyle bir durumla karşı karşıya kalan istekliler ne yapmalıdır.

Böyle bir ihaleye nasıl NE ZAMAN itiraz edilmelidir?

Kamu İhale Kurumunun benzer durumlarda kararları nasıldır.

Bu ve bunlara benzer sorunlar için bizi arayabilirsiniz.

Mustafa AYAN   İhale destek hattı: 0 505 723 84 67