TÜZEL KİŞİ FİRMALARDA MEZUNİYET BELGESİNİN İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KULLANILMASI

17.02.2021 08:15

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(7) Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekliler tarafından kullanılamaz. 

Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılmasında; tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olmaları ve (Değişik: 16/03/2019-30716 R.G/8. md., geçerlilik: 18/03/2020)  teminat süresi sonuna kadar bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

...

(9) (Değişik: RG-3/7/2009-27277)Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin, tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

TİP İDARİ ŞARTNAME

ı) (Değişik:RG-3/7/2009-27277; Değişik:RG-7/6/2014-29023, yürürlük:10/6/2014) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./13. md.; mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 17. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

Sunulması gerekir.