Şirket bölünmesi ile oluşturulan iş deneyim belgesi hakkında (başvurunun reddi)

17.02.2016 11:12

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 09.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına Bağlı Müdürlüklerde Mühendis, Tekniker, Düz İşçi, Operatör, Büro Görevlisi, Ağır Vasıta ve Binek Araç Şoförü Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yeşil Yol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.12.2015tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2016 tarih ve 1746 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/114 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi ile 48.3’üncü maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı; Kamu İhale Kurulu’nun 16.04.2014 tarihli ve 2014/UH.III-1818 sayılı kararı ve Kamu İhale Kurulu’nun 06.02.2014 tarihli ve 2014/UH.II-768 sayılı kararı olduğu; İhale Komisyonu Kararı’nın 4-3 ve 4-4 maddesinde Kamu İhale Kurulu’nun 09.09.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2447 sayılı konu ve şirketleri ile alakası olmayan kararının emsal alınmış olduğu, ancak tekliflerinin değerlendirme dışında bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, firmalarının idareye teklifi kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin yine teklif kapsamında dosyalarında sunmuş oldukları ticaret sicil gazetelerinde tescil edilmiş kısmi bölünme işlemine konu iş deneyim belgeleri olduğu, dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48.3’üncü maddesinde bahsi geçen ortaklık durum belgesi sunulmasına ayrıca ihtiyaç bulunmadığı, bu durumun 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı’nın son paragrafında açıkça belirtildiği, aynı Kurul Kararı’nın sonuç bölümünün 1 numaralı maddesinde “Bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden alan faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceğine” dair kararla ilan edilmiş olduğu; öncelikle bahsi geçen iş deneyim belgelerinin kullanımında kısmi bölünmeye konu iş deneyim belgelerinin kullanılmasında mevzuata aykırılık bulunmamakla beraber kısmi bölünme işleminde bölünen firmaların sicil gazetelerinde tescil ve ilan edildiği üzere farklı alanlarda faaliyet gösterecek  yeni şirketler oluşturulması amaçlandığı buna bağlı olarak bölünen şirketlerin iş deneyim belgelerinde belirtilen faaliyetleri terk ettiğine dair ana sözleşmelerinin amaç ve konu başlıklı maddelerinde değişikliklerin de Sicil Müdürlüklerince tescil edilmiş olduğu; yani Yeşil Yol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının Tuğçe Tur. Tem. Gıda Taş. A.Ş. firmasından kısmi bölünme ile oluşmuş bulunduğu, bununla beraber Tuğçe Tur. Tem. Gıda Taş. A.Ş. firması yavru firması olan Yeşil Yol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile aynı alanlardaki faaliyetlerine  son verdiği, hizmet alımları iştigal konusuna son vermiş sağlık hizmetleri alanlarında faaliyetlerine devam etmekte olduğu; 2015/UH.I-2056 sayılı uyuşmazlık kararında bölünme işleminin hangi durumda geçerlilik kabul edeceğinin açıkça belirtildiği, bölünme işlemi Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uyarınca yasal dayanağı olan geçerliliği Ticaret Sicil Müdürlüklerinin tescil etmesi ile gerçekleşen hukuki bir işlem olduğu, bu konuya ilişkin dayanak ise 2015/UH.II-2062 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının içerisinde yer alan Türk Ticaret Kanunu’nun 179’uncu maddesine atfen “… bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır. Tescil ile tescil anında envanterde yer alan bütün aktifler ve pasifler devralan şirketlere geçer.” ibaresi ile kamu ihaleleri nezdinde geçerlilik kazanmış bir uygulama haline gelmiş olduğu; yine bir çok uyuşmazlık kararında bölünme işleminin hizmet alımlarında geçerliliğinin yer aldığı; firmalarına ait teklifin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat ile belirlenen asli unsurların tamamını taşıdığı, bu nedenle de idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına somut ve yasal bir gerekçe oluşturulamadığı, dolayısıyla gerekçenin sübjektif ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması için öne sürülen gerekçenin Kanunen belirlenmiş hak düşürücü bir unsur niteliğinde olmadığı hususları dikkate alındığında tekliflerinin öne sürülen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu, firmalarının sunmuş olduğu Kamu İhale Kurulu kararları doğrultusunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuatla bağdaşmadığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin idarenin cevabının özetle “ İhale yetkilisi makamınca 28.12.2015 tarih ve 6102 sayılı Olur ile raportör olarak görevlendirilen …, ilgi dilekçeye istinaden yapmış oldukları araştırma ve incelemede; bahse konu ihale dosyası ile ilgili olarak yukarıda yöneltilen  itiraza karşılık olacak görüş ve tespitleri ekteki raporda sunulmuştur. … Raportörlere ait rapor incelendi. Yukarıda görevlendirilen raportörlerin belirtmiş olduğu görüş ve kanaat doğrultusunda, ilgili firma tarafından idaremize yapılan itirazın, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesinin “c” bendi hükümleri doğrultusunda reddi uygun görülmüştür.” şeklinde olduğu görülmektedir.

 

Öte yandan yukarıda belirtilen idarenin red cevabında atıf yapılan röportörlerin ihale yetkilisi makamına yazdıkları 29.12.2015 tarihli yazıda özetle “… İlgili işe ait İdari Şartname’nin ‘İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri’ başlıklı 7’nci maddesinde … hükümlerinin yer aldığı görülmüştür. Yeşil Yol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Tuğçe Tur. Tem. Gıda Taş. A.Ş.ye ait 2014 yılı bilanço bilgileri tablosunu, ayrıntılı bilançosunu ve ayrıntılı gelir tablosunu, Tuğçe Tur. Tem. Gıda Taş. A.Ş. adına Çukurova Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş olan 34.277.573,00-TL tutarındaki iş deneyim belgesini sunduğu tespit edilmiştir.

Yeşil Yol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 05.06.2013 tarih ve MM/2003/17 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporunda belirtildiği gibi Tuğçe Tur. Tem. Gıda Taş. A.Ş.nin aktif ve pasiflerini tamamen devretmediği, ticari hayatına devam ettiği, bu nedenle bölünmenin kısmi olarak gerçekleştiği ve 20.09.2013 tarih 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 686 ve 687’nci sayfalarında yayınlandığı tespit edilmiştir.

8409 sayılı 20.09.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 684’üncü sayfasında, ticari faaliyetine devam etmekte olan bölünen şirket Tuğçe Tur. Tem. Gıda Taş. A.Ş.nin ve kısmi bölünme ile kurulan Yeşil Yol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin amaç ve konusu ‘sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri ve bakım onarım hizmetleri’ olup, bölünen ve kısmi bölünme ile kurulan şirketin amaç ve konularının aynı olduğu anlaşılmıştır.

2015/UH.II-2447 numaralı KİK kararında;

“…bahsi geçen Ticaret Sicil Gazetesi’nde Adalya Sosyal Hizmetler Plastik İnş. Mob. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirket amaç ve konusunda kamu ve özel sektöre gerçekleştirilen temizlik işlerinin sayıldığı, yine ticari faaliyetlerine devam etmekte olan bölünen şirket Akdamar Mühendislik Temizlik Yemek Hizmetleri Plastik Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin de faaliyet alanları içerisinde benzer temizlik işlerinin sayıldığı,  şikâyete konu olan mevcut ihalenin kapsamını oluşturan bina temizliği, çevre temizliğinin her iki şirketin amaç ve konuları içerisinde bulunduğu anlaşıldığından söz konusu bilanço ve ciroya ilişkin belgelerin Adalya Sosyal Hizmetler Plastik İnşaat Mobilya İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

… ikinci iddia ile ilgili yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmede kapsamlı bir şekilde izah edildiği üzere Adalya Sosyal Hizmetler Plastik İnşaat Mobilya İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Akdamar Mühendislik Temizlik Yemek Hizmetleri Plastik Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden kısmi bölünme yolu ile kurulduğu, söz konusu işlemin 13.01.2015 tarihli ve 8735 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilanının gerçekleştiği, bahsi geçen ticaret sicil gazetesinde Adalya Sosyal Hizmetler Plastik İnş. Mob. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirket amaç ve konusunda kamu ve özel sektöre gerçekleştirilen temizlik ve yemek hizmetlerin de sayıldığı yine ticari faaliyetlerine devam etmekte olan bölünen şirket Akdamar Mühendislik Temizlik Yemek Hizmetleri Plastik Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin de faaliyet alanları içerisinde benzer temizlik işlerinin sayıldığı,  şikâyete konu olan mevcut ihalenin kapsamını oluşturan bina temizliği, çevre temizliğinin her iki şirketin amaç ve konuları içerisinde bulunduğu, 13.01.2015 tarihli ve 8735 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde “Adalya Ltd. Şti.ne geçecek iş bitirme belgeleri ve teminat mektupları” başlığı altında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan temizlik işine dair iş bitirme belgesinin de sayıldığı, anılan iş bitirme belgesinin şikâyete konu ihalede sunulan iş bitirme belgesi olduğu ancak yukarıda aktarılan 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı kararda iş deneyim belgelerine ilişkin olarak bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceği belirtilerek ana faaliyet konusunun tamamen devri halinde devredilen faaliyete ilişkin olarak edinilen iş deneyim belgelerinin devralan şirket tarafından kullanılabileceği açıklanmıştır. Ticari hayatına devam eden bölünen şirket olan Akdamar Mühendislik Temizlik Yemek Hizmetleri Plastik Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait söz konusu iş bitirme belgesinin ihale üzerinde bırakılan ve bölünen şirketle benzer temizlik işleri amacı ile faaliyetini sürdüren Adalya Sosyal Hizmetler Plastik İnşaat Mobilya İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. …” denildiği üzere bölünen ve kısmi bölünme ile kurulan şirketlerin amaç ve konularının aynı olması halinde kısmi bölünme ile kurulan şirketin bölünen şirkete ait, bilanço ve ciroya ilişkin belgeleri ve iş bitirme belgesinin kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda idaremize yapılan şikâyet başvurusu ile ilgili yapılması gereken herhangi bir işlem olmadığı görüş ve kanaatindeyiz.” hususlarının belirtildiği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ilgili bölümde özetle “İhaleye katılımda yeterlik kuralları

 

Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

 

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

13.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda çeşitli hükümler bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinde, 36’ncı maddesinde, 39’uncu 48’inci, 50’nci ve 63’üncü maddelerinde ilgili hükümler bulunmaktadır.

 

Konuyla ilgili olarak daha önce 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nın olduğu görülmektedir.

 

İhalenin İdari Şartnamesi’nde “… Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI MÜDÜRLÜKLERDE MÜHENDİS, TEKNİKER, DÜZ İŞÇİ, OPERATÖR, BÜRO GÖREVLİSİ, AĞIR VASITA VE BİNEK ARAÇ ŞOFÖRÜ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ

b) Miktarı ve türü:

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına Bağlı Müdürlüklerde 12 ay süre ile toplam 278 adet, Mühendis, Tekniker, Düz İşçi, Operatör, Büro Görevlisi, Ağır Vasıta ve Binek Araç Şoförü çalıştırılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Adana İl Sınırları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Düz işçi ve vasıflı personel çalıştırılması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. Bu madde boş bırakılmıştır. …” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

İhale Komisyonu Kararı’nda özetle “… 3- Teslim alınan 6 (Altı) adet teklif zarflarının tamamının uygun olduğu görülmüştür. 4734 Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca zarflar açılarak isteklilerin komisyonumuza sunmuş oldukları belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilirken 1 Nolu Teklif Sahibi Kiraz Taşımacılık Organizasyon Turizm Ticaret Ltd. Şti.'nin Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli, İş Bitirme Belgesi, Banka Referans Mektubu ve Geçici Teminat Mektubunu sunmadığı tespit edilmiştir. İstekliler tarafından teklif edilen bedeller ile idarece hazırlanmış yaklaşık maliyet tutarı olan 11.432.659,96-TL katılımcılara bildirilerek ilgili tutanaklar düzenlenmiştir.

4- 4734 Kamu İhale Kanunu 37’nci maddesi gereğince isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilmiştir;

4.1- 1 Nolu Teklif Sahibi Kiraz Taşımacılık Organizasyon Turizm Ticaret Ltd. Şti.nin EKAP üzerinden Doküman Satın almadığı tespit edildiği için, 4734 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi "İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur." hükmü gereğince,

4.2- 1 Nolu Teklif Sahibi Kiraz Taşımacılık Organizasyon Turizm Ticaret Ltd. Şti.nin, İhale Dosyası Kapsamında sunması gereken Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli, İş Bitirme Belgesi, Banka Referans Mektubu ve Geçici Teminat Mektubunu sunmadığı 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine göre ilk oturumda olmadığı tespit edildiğinden isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

4.3- 2 Nolu Teklif Sahibi Yeşilyol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu Ticaret Sicili Gazetelerinin incelenmesi neticesinde 20.09.2013 tarihli ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde bölünen şirket Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.nin aktif ve pasiflerini tamamen devretmediği, ticari hayatına devam ettiği bu nedenle bölünmenin kısmi olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.Yeşilyol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerin incelenmesi neticesinde bölünen ortaklık olan Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.ye ait 2014 yılına ait Bilanço Bilgileri Tablosunu, ayrıntılı Bilançosunu ve ayrıntılı Gelir Tablosunu sunmuş olduğu görülmüştür.

Her ne kadar mevzuatta ve İdari Şartname'de aranan ekonomik ve mali yeterlilik kriterlerinin sağlandığı görülse de Kamu İhale Kurulu’nun 12.11.2010 tarihli ve 2010 / DK.D - 181 sayılı "...
2 )
 Bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin sağlanmasında bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabileceğine...." dair kararının kısmi bölünmelerde ancak bölünen şirketle bölünme sonrası ortaya çıkan şirketlerin faaliyet alanlarının ayrılması durumunda uygulanabileceği anlaşılmaktadır.

Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.den kısmi bölünme yolu ile kurulan Yeşilyol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet alanlarının 20.09.2013 tarihli ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilanının gerçekleştiği, bahsi geçen Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yeşilyol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirketin faaliyet alanlarının içerisinde sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri sayıldığı, yine ticari faaliyetlerine devam etmekte olan Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.nin de faaliyet alanları içerisinde sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri sayıldığı, her iki şirketin de faaliyet alanlarının aynı olduğu anlaşıldığından söz konusu bilanço ve ciroya ilişkin belgelerin kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

4.4- 2 Nolu Teklif Sahibi Yeşilyol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taş. A.Ş.den kısmi bölünme yolu ile kurulduğu, söz konusu işlemin 20.09.2013 tarihli ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilanının gerçekleştiği, bahsi geçen Ticaret Sicil Gazetesi’nde Yeşilyol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet alanının içerisindesağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri sayıldığı, yine ticari faaliyetlerine devam etmekte olan bölünen şirket Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taş. A.Ş.nin de faaliyet alanları içerisinde de sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri sayıldığı, bu işlerin her iki şirketin faaliyet alanları içerisinde bulunduğu, 20.09.2013 tarihli ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taş. A.Ş.ye ait Çukurova Ünivesitesi'ne yapılan 2011/47323 İhale Kayıt Numaralı  hizmet işine ait sözleşmenin de sayıldığı, ihalede sunulan iş bitirme belgesinin de bu sözleşmeye ait İş Bitirme Belgesi olduğu ancak Kamu İhale Kurulu'nun 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı kararında '' ...
1 ) Bölünme Sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden alan faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceğine, ...''
 belirtilerek ana faaliyet konusunun tamamen devri halinde devredilen faaliyete ilişkin olarak edinilen iş deneyim belgelerinin devralan şirket tarafından kullanılabileceği açıklanmıştır. Ticari hayatına devam eden bölünen şirket olan Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taş. A.Ş.ye ait söz konusu iş bitirme belgesinin bölünen şirketle benzer işleri amacı ile faaliyetini sürdüren Yeşilyol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılamayacağından ve sayılan sebeplerden isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

5- İdari Şartnamenin Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi başlıklı 35.2’nci maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda 1 Nolu Teklif Sahibi Netros İletişim Danışmanlık ve Bilişim Sistemleri Tic. Ltd. Şti.nin 3 puanı, 3 Nolu Teklif Sahibi Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2 puanı, 4 Nolu Teklif Sahibi Batum Elk. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin 2 puanı ve 5 Nolu Teklif Sahibi İsmira Kurumsal Hiz. Tem. Bilg. İnş. Dan. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti  - POC Pazarlama Gıda Taah. Teks. Tur. İnş. Tem. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın da 2 puanı olduğu tespit edilmiştir.

6- Komisyonumuzca belirlenen en yüksek ikinci puana sahip istekliyi belirlemek için, isteklilere Kamu İhale Genel Tebliği'nin 70.2.1. ve 70.2.2. maddeleri uyarınca 15.12.2015 Salı günü EKAP üzerinden bildirim yapılmıştır.

7- Kamu İhale Genel Tebliği'nin 70.2.4. maddesi ''Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır.'' maddesi gereği 18.12.2015 tarih ve saat: 13:00 de İhale Komisyon Salonunda komisyon üyelerinin ve kuraya katılan istekli 4 Nolu Teklif Sahibi Batum Elk. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin huzurunda 3 Nolu Teklif Sahibi Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., 4 Nolu Teklif Sahibi Batum Elk. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve 5 Nolu Teklif Sahibi İsmira Kurumsal Hiz. Tem. Bilg. İnş. Dan. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti  - POC Pazarlama Gıda Taah. Teks. Tur. İnş. Tem. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı isteklileri arasında kura yapılmıştır. Kura sonucu olarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak 4 Nolu Teklif Sahibi Batum Elk. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. firması seçilmiştir.” hususlarının belirtildiği görülmektedir.

 

20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde özetle “Ticaret Ünvanı

YEŞİL YOL SAĞLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda Ticaret Sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı Limited Şirket’in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Ana sözleşmesi ve Unvanı Memurluğumuzdaki evraklara istinaden Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 09.09.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Suret Bilgileri

Adana 1. Noterliğinden 04.09.2013 tarih 21452 sayılı ilse tasdikli Şirket Esas Sözleşmesi.

Bölünme Sözleşmesi

Kuruluş:

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Şirketin Unvanı:

Madde 2-

Şirketin unvanı Yeşil Yol Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Limited Şirketi’dir.

Amaç ve Konu:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1- Sağlıkla İlgili Konular:

Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabineleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek, insan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek.

Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.

Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilimum endeskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.

Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,.

Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek.

Temizlik Hizmetleri

a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp  toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.

b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerin almak, satmak.

c. Her türlü ev işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları  tesis edebilir, ipotekl alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. …

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirke bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan iş bu kararın uygulanması için merkezin bağlı olduğu ticaret sicil memurluğuna tescil ve ilan ettirilir.

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100,00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış 400.000,00 Türk Lirası olup, … sermayenin 363.575,06-TL’lik kısmı kısmi bölünen Tuğçe Turizm, Temizlik, Gıda ve Taşımacılık A.Ş.nin öz varlığından karşılanmıştır öteki kalan 36.424,94-TL’si ise nakit olarak taahhüt edilmiştir. … Bu sermayenin 36.424,94 Türk Lirası nakit, 363.575,06 Türk Lirası ise, ayın olarak karşılanmıştır.

Kanuni Hükümler:

Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Bölünme Sözleşmesi / Planı

İş bu bölünme plan, bir tarafta Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi … adresinde mukim Adana Ticaret Sicili Memurluğu’na 32859 sicil numarası ile tescilli Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi (bundan böyle ‘Tuğçe A.Ş.’ olarak anılacaktır) ile

diğer tarafta … kısmi bölünme yolu ile kurulacak ve merkezi … adresinde mukim ‘Yeşil Yol Sağlık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi’ (bundan böyle ‘Yeşil Yol Ltd.’ olarak anılacaktır.)

diğer tarafta … kısmi bölünme yolu ile kurulacak ve merkezi … adresinde mukim ‘Yeni Yol Katı Atık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi’ (bundan böyle ‘Yeni Yol Ltd.’ olarak anılacaktır.)

aralarında imzalanmıştır.

 

Ortaklıklar Hakkında Bilgiler:

1. Tanıtıcı Bilgiler:

A) Bölünen Ortaklık:

Ticaret Unvanı: Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi

Tescil Tarihi: 13.12.1996

Ticaret Sicil Numarası: 32859

Faaliyet Konusu: Şirket esas sözleşmesinin ‘Maksat ve Mevzuu’ başlıklı 3’üncü maddesi uyarınca Şirket’in faaliyet konusu Özetle sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri yapmaktır.

B) Yeni Kurulacak Ortaklık

Ticaret Unvanı: Yeşil Yol Sağlık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi

Tescil Tarihi: Şirket henüz kurulmadı

Süresi: Süresiz

Faaliyet Konusu: Özetle sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri

C) Yeni Kurulacak Ortaklık

Ticaret Unvanı: Yeni Yol Katı Atık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi

Tescil Tarihi: Şirket henüz kurulmadı

Süresi: Süresiz

Faaliyet Konusu: Özetle sağlık hizmetleri kent temizlik işleri bakım onarım hizmetleri

 

1.2. Söz konusu kısmi bölünme, Tuğçe A.Ş.nin özvarlığı ve mukayyet değerleri; 31.12.2012 tarihinde düzenlenmiş aktifinde kayıtlı 454.815,48-TL bedel üzerinden aktiften çıkarılarak oluşan bilanço esas alınarak, kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak Yeşil Yol Ltd.ye aşağıda yer alan bölünmüş bilançoya göre ayni sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi ile gerçekleştirilecektir.

- Aktif Unsurlar:

Aktif Varlıklar I. Dönen Varlıklar Toplamı 31.12.2012: 454.815,48

Aktif Varlıklar 12. Ticari Alacaklar 31.12.2012: 356.233,75

Aktif Varlıklar 13. Diğer Alacaklar 31.12.2012: 98.581,73

Aktif Varlıklar Toplamı 31.12.2012: 454.815,48

 

- Pasif Unsurlar:

Pasif Varlıklar 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 31.12.2012: 91.240,42

Pasif Varlıklar 32. Ticari Borçlar 31.12.2012: 91.240,42

Pasif Varlıklar Toplamı 31.12.2012: 91.240,42

 

Ayni Sermaye 31.12.2012: 363.575,06

 

Toplam devredilecek aktif:  454.815,48-TL Toplam devredilecek pasif:  91.240,42-TL devre konu edilecek 31.12.2012 tarihli defter değerleri üzerinden net tutarı 363.575,06-TL’dir.

1.2.1. Tuğçe A.Ş.’nin aktiflerinde bulunan ve kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Yeşil Yol Ltd.ye devredilecek olan Tuğçe A.Ş. faaliyeti ile iştigal eden hizmet işletmesinin tüm aktif ve pasif kıymetlere aşağıda bu hizmet işletmesine sair sözleşme, iş bitirme belgesi, izin, sertifika, teminat mektupları (Ek-2)’de verilmiştir (Fotokopileri)

 

No:1 İş Bitirme/İşin Adı: Ç.Ü. Hizmet Alımına Ait Sözleşme-İKN: 2011/47323

İşe Başlama Tarihi: 15.09.2011 Sözleşme Türü: Sözleşme Tutarı:

 

1.3. Söz konusu kısmi bölünme, Tuğçe A.Ş.’nin özvarlığı ve mukayyet değerleri; 31.12.2012 tarihinde düzenlenmiş aktifinde kayıtlı 212.720,29-TL bedel üzerinden aktiften çıkarılarak oluşan bilanço esas alınarak, kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak Yeni Yol Ltd.ye aşağıda yer alan bölünmüş bilançoya göre ayni sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Madde 2:

Yeni kurulacak Yeşil Yol Ltd. ve Yeni Yol Ltd. kısmi bölünme ile TTK, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20/3’üncü maddesi uyaınca Tuğçe A.Ş.nin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek borçlarından, devraldığı Tuğçe A.Ş. ortaklık paylarının emsal bedeli ile sınırlı olarak Tuğçe A.Ş. ile müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bu durum bir taahhütname ile vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildirilecektir.

Madde 3:

Bölünen Tuğçe A.Ş.nin Yeşil Yol Ltd. ve Yeni Yol Ltd.ye devredilen personelinin (Ekli liste) ihbar öneli ve kıdem tazminatı ve sair hakları Yeşil Yol Ltd. ve Yeni Yol Ltd.lerine devredilecektir.

Mdde 7

Bölünme Sonrası Yapı:

7.1. Kısmi bölünmeye tabi olacak Tuğçe A.Ş.nin kısmi bölünmeye konu varlıklarını ayni sermaye olarak devir alacak olan yeni kurulacak Yeşil Yol Ltd.nin ortaklarının hisseleri bölünme planında aldığı ayni sermayeden pay oranındadır.

Madde 8:

Yürürlülük Tarihi:

İşbu Bölünme Planı Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi’nin genel kurulunun onayı ile yeni kurulacak şirketin tescili ile yürürlüğe girecektir. 05.02.2013 … hususlarının yer aldığı görülmektedir.

 

Öte yandan Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak anılan şirketin amaç, konu ve unvan değişikliğine ilişkin olarak 05.01.2015 tarih ve 8729 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde bilgilere yer verildiği görülmektedir. Buna göre “…Şirketin Unvanı

Madde:2- Şirketin unvanı Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir. …

Amaç ve Konu

Madde:3- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;

Makine

Sağlık İle İlgili Konular

Temizlik Hizmetleri

Gıda

Turizm

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan iş bu kararın uygulanması için merkezin bağlı olduğu ticaret sicil memurluğuna tescil ve ilan ettirilir.” hususları belirtilmektedir.

 

İdarenin Kuruma gönderdiği bilgi ve belgelere göre:

 

“Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” unvanının belirtildiği 25.02.2015 tarih ve 3424 sayılı Adana Ticaret Odası’nca düzenlendiği görülen Oda Sicil Kayıt Sureti’nde de anılan şirketin “Tescil Tarihi” olarak “09.09.2013”, “Oda Kayıt Tarihi” olarak “09.09.2013”, Sermaye olarak “400.000,00-TL” bilgilerinin yer aldığı görülmektedir.

 

Yukarıdaki bilgilerden, Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “tescil tarihi”nin 09.09.2013 olduğu, nitekim 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de “Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 09.09.2013 tarihinde tescil edilmiştir.” hususunun belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde “1.2.1. Tuğçe A.Ş.’nin aktiflerinde bulunan ve kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Yeşil Yol Ltd.ye devredilecek olan Tuğçe A.Ş. faaliyeti ile iştigal eden hizmet işletmesinin tüm aktif ve pasif kıymetlere aşağıda bu hizmet işletmesine sair sözleşme, iş bitirme belgesi, izin, sertifika, teminat mektupları (Ek-2)’de verilmiştir (Fotokopileri)

 

No:1 İş Bitirme/İşin Adı: Ç.Ü. Hizmet Alımına Ait Sözleşme-İKN: 2011/47323

İşe Başlama Tarihi: 15.09.2011 …” şeklinde yapılan açıklamada atıf yapıldığı anlaşılan sözleşmenin itirazen şikâyet başvurusuna konu ihalede Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla teklif dosyasında sunulan İş Bitirme Belgesi’ne ilişkin sözleşme olduğu anlaşılmaktadır. Anılan (15.01.2015 tarih ve 2011/47323-166343-1-1 sayılı) İş Bitirme Belgesi’nde: “İdarenin adı” karşısında “Uygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ” açıklamasının, “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası” karşısında “Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Sağlık, 2011/47323” açıklamasının, “İşin tanımı” karşısında “750 Kişi ile Yapılacak Sağlık Hizmetleri İşi.” açıklamasının, “Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı” karşısında “TUĞÇE TURİZM TEMİZLİK GIDA VE TAŞ. A.Ş.” açıklamasının, “Vergi Kimlik Numarası” karşısında “8600053444” hususunun, “Sözleşme tarihi” karşısında “26.08.2011” açıklamasının, “İlk Sözleşme bedeli” karşısında “34.277.573,00 TRY”, “Gerçekleştirilen iş tutarı” karşısında “34.277.573,00 TRY”, “Toplam sözleşme tutarı” karşısında “34.277.573,00 TRY”, “Kabul tarihi” karşısında “31.12.2013”, “BELGE TUTARI” karşısında “34.277.573,00TRY” açıklamalarının yer aldığı görülmektedir.

 

05.06.2013 tarih ve MM/2013/17 sayılı “Kısmi Bölünmenin Tespitine ve Sermayenin Azaltılmasına İlişkin SMMM Raporu”nda, “Tespiti Yapılan Şirketin Unvanı” olarak “Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi”nin belirtildiği görülmekte olup, anılan SMMM Raporu’nun 7.4’üncü maddesinde:

7.4. TUĞÇE TURİZM TEMİZLİK GIDA VE TAŞIMACILIK A.Ş.’nin aktiflerinde bulunan ve kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak ‘Yeşil Yol Sağlık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi’ne devredilecek olan ‘Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.’ faaliyeti ile iştigal eden hizmet işletmesinin tüm aktif ve pasif kıymetlere aşağıda bu hizmet işletmesine sair sözleşme, iş bitirme belgesi, izin, sertifika, banka teminat mektupları/nakit teminatlar, ek kesin teminat …’de verilmiştir.

 

NO

İŞ BİTİRME/İŞİN ADI

İŞE BAŞLAMA TARİHİ

SÖZLEŞME TÜRÜ

SÖZLEŞME TUTARI

1

Ç.Ü. Hizmet alımına ait sözleşme-İKN:2011/47323

15.09.2011

 

 

 

 

 

Banka Teminat Mektubu/Nakit/Ek kesin teminatları;

S.NO

TARİH/SAYI/AÇIKLAMA

SERİ

VERİLDİĞİ KURUM

T.MEKTUBU TUTARI

1

19.08.2011/U2011081800406-ŞEKERBANK

G036155

Ç.Ü. Hizmet alımına ait sözleşme-İKN:2011/47323

2.095.000-TL

2

04.06.2012/U2012060400271 ŞEKERBANK

H2889

Ç.Ü. Hizmet alımına ait sözleşme-İKN:2011/47323

22.280-TL

 

” hususlarının belirtildiği anlaşılmakadır.

 

Bu itibarla, Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde “09.09.2013 tarihinde tescil edildiği”nin ilan edildiği, anılan 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne devredilen unsurun doğrudan doğruya (başvuruya konu ihalede sunulan) İş Bitirme Belgesi’nin değil, ‘Ç.Ü. Hizmet Alımına Ait Sözleşme’nin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim anılan İş Bitirme Belgesi’nde “Sözleşme Tarihi” 26.08.2011 görünmekle birlikte, “Kabul Tarihi” olarak 31.12.2013 tarihi belirtilmektedir. Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tescil tarihinin 09.09.2013 olduğu dikkate alınırsa, devredilen unsurun ilgili işe ait sözleşme olduğu, sonraki süreçte ise işin kabulünün 31.12.2013 tarihinde yapılmakla birlikte, ilgili idarenin anılan İş Bitirme Belgesi’ni “Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taş. A.Ş.” adına düzenlediği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, bazı tarihlerdeki Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet çıktılarındaki bilgilere göre:

 

- 17.11.2004 tarih ve 6178 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 182’nci sayfada özetle; “Tuğçe Turizm, Temizlik, Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi’nin 10.08.2004 tarih ve 027 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Gereğince Şirketin Amaç ve Konusu ile İlgili Tadil Metnidir.

Eski Hali:

Amaç ve Konusu

Madde:3

Turizme Ait Konular:

Temizlik ve Hizmete Ait Konular

 

Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel kuruluşların her türlü hizmet ve temizlik işlerinin yapılması, bu işlerle ilgili ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

Her türlü temizlik madde, malzeme ve makinelerinin imalatını, alım ve satımını yapmak, bunlarla ilgili her türlü ham madde ve yedek parçaların imalatı ve ticaretini yapmak ve yaptırmak,

Resmi ve özel kuruluşların yemek öncesi ve yemek sonrası her türlü hizmetlerinin yapılması, bu işle ilgili açılmış bulunan ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak.

 

Gıdaya Ait Konular:

Taşımacılığa Ait Konular:

Yeni Hali:

Amaç ve Konusu:

Madde 3

Turizme Ait Konular:

 

 

Temizlik ve Hizmete Ait Konular

 

Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel kuruluşların her türlü hizmet ve temizlik işlerinin yapılması, bu işlerle ilgili ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

Her türlü temizlik madde, malzeme ve makinelerinin imalatını, alım ve satımını yapmak, bunlarla ilgili her türlü ham madde ve yedek parçaların imalatı ve ticaretini yapmak ve yaptırmak,

Resmi ve özel kuruluşların yemek öncesi ve yemek sonrası her türlü hizmetlerinin yapılması, bu işle ilgili açılmış bulunana ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak.

 

Gıdaya Ait Konular:

Taşımacılığa Ait Konular:

” hususları belirtilmektedir.

 

- 06.07.2009 tarih ve 7347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 548’inci sayfada özetle; “Tuğçe Turizm, Temizlik, Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi’nin 17.10.2008 tarih ve 041 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Gereğince Şirketin Amaç ve Konusu ile İlgili Tadil Metnidir.

Eski Hali:

Amaç ve Konusu

Madde:3

Turizme Ait Konular:

Temizlik ve Hizmete Ait Konular

 

Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel kuruluşların her türlü hizmet ve temizlik işlerinin yapılması, bu işlerle ilgili ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

Her türlü temizlik madde, malzeme ve makinelerinin imalatını, alım ve satımını yapmak, bunlarla ilgili her türlü ham madde ve yedek parçaların imalatı ve ticaretini yapmak ve yaptırmak,

Resmi ve özel kuruluşların yemek öncesi ve yemek sonrası her türlü hizmetlerinin yapılması, bu işle ilgili açılmış bulunan ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak.

 

Gıdaya Ait Konular:

Taşımacılığa Ait Konular:

 

Yeni Hali:

Amaç ve Konusu:

Madde 3

Turizme Ait Konular:

 

Temizlik ve Hizmete Ait Konular

 

Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel kuruluşların her türlü hizmet ve temizlik işlerinin yapılması, bu işlerle ilgili ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

Her türlü temizlik madde, malzeme ve makinelerinin imalatını, alım ve satımını yapmak, bunlarla ilgili her türlü ham madde ve yedek parçaların imalatı ve ticaretini yapmak ve yaptırmak,

Resmi ve özel kuruluşların yemek öncesi ve yemek sonrası her türlü hizmetlerinin yapılması, bu işle ilgili açılmış bulunan ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak.

 

Gıdaya Ait Konular:

Taşımacılığa Ait Konular:

” hususları belirtilmektedir.

 

- 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 681’inci sayfada özetle; “Tuğçe Turizm, Temizlik, Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, unvanı ve adresi yazılı Anonim Şirket’in noter onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 09.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bölünme Sözleşmesi / Planı

İş bu bölünme plan, bir tarafta Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi … adresinde mukim Adana Ticaret Sicili Memurluğu’na 32859 sicil numarası ile tescilli Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi (bundan böyle ‘Tuğçe A.Ş.’ olarak anılacaktır) ile

diğer tarafta … kısmi bölünme yolu ile kurulacak ve merkezi … adresinde mukim ‘Yeşil Yol Sağlık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi’ (bundan böyle ‘Yeşil Yol Ltd.’ olarak anılacaktır.)

diğer tarafta … kısmi bölünme yolu ile kurulacak ve merkezi … adresinde mukim ‘Yeni Yol Katı Atık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi’ (bundan böyle ‘Yeni Yol Ltd.’ olarak anılacaktır.)

aralarında imzalanmıştır.

 

Ortaklıklar Hakkında Bilgiler:

1. Tanıtıcı Bilgiler:

A) Bölünen Ortaklık:

Ticaret Unvanı: Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi

Tescil Tarihi: 13.12.1996

Ticaret Sicil Numarası: 32859

Faaliyet Konusu: Şirket esas sözleşmesinin ‘Maksat ve Mevzuu’ başlıklı 3’üncü maddesi uyarınca Şirket’in faaliyet konusu Özetle sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri yapmaktır.

B) Yeni Kurulacak Ortaklık

Ticaret Unvanı: Yeşil Yol Sağlık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi

Tescil Tarihi: Şirket henüz kurulmadı

Süresi: Süresiz

Faaliyet Konusu: Özetle sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri

C) Yeni Kurulacak Ortaklık

Ticaret Unvanı: Yeni Yol Katı Atık Hizmet Organizasyon Limited Şirketi

Tescil Tarihi: Şirket henüz kurulmadı

Süresi: Süresiz

Faaliyet Konusu: Özetle sağlık hizmetleri kent temizlik işleri bakım onarım hizmetleri

 hususları belirtilmektedir.

 

20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 681’inci sayfada “Bölünme Sözleşmesi / Planı”nda “Ortaklıklar Hakkında Bilgiler”kısmında Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi ile ilgili olarak “Faaliyet Konusu: Şirket esas sözleşmesinin ‘Maksat ve Mevzuu’ başlıklı 3’üncü maddesi uyarınca Şirket’in faaliyet konusu Özetle sağlık hizmetleri, kent temizlik işleri, bakım onarım hizmetleri yapmaktır.” ifadesine yer verilmiş ise de, 06.07.2009 tarih ve 7347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 548’inci sayfada Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi’nin amaç ve konusunun belirtildiği 3’üncü maddede örneğin açıkça “sağlık hizmetleri” şeklinde bir başlığa rastlanmadığı, “Temizlik ve Hizmete Ait Konular” başlığı altında ise genel bir ifade kullanılarak “Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel kuruluşların her türlü hizmet ve temizlik işlerinin yapılması, bu işlerle ilgili ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, … Resmi ve özel kuruluşların yemek öncesi ve yemek sonrası her türlü hizmetlerinin yapılması, bu işle ilgili açılmış bulunana ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak” hususlarının belirtildiği görülmektedir.

 

- 08.01.2016 tarih ve 8985 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 145’inci sayfasında ise özetle; Tuğçe Su Ürünleri Hayvancılık Madencilik Anonim Şirketi

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve adresi yazılı Anonim Şirket’in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Tadil Tasarısı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 28.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

 

Eski Unvan: Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık Anonim Şirketi

 

Suret Bilgileri

Adana 1. Noterliğinden 28.12.2015 tarih ve 41965 sayı ile Tasdikli Yönetim Kurulu Seçimi, Ünvan ve Amaç Konu Değişikliğini İçeren 26.12.2015 Tarihli 2013-2014 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,

Adana 10. Noterliğinden 28.12.2015 Tarih Ve 29158 Sayı İle Tasdikli Temsil Kararı

 

Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.nin 2013-2014 Yıllarının 26.12.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Gündem

9- Şirket Ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2. maddesinin, Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek kabulüne 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

Yeni Şekli

Ünvanı:

Madde 2

Şirketin Ünvanı “Tuğçe Su Ürünleri Hayvancılık Madencilik Anonim Şirketi”dir.

 

Yeni Şekli

Amaç ve Konusu:

Madde:3

Şirketin Amaç ve konuları başlıca şunlardır;

1- Su Ürünlerine Ait Konular

2- Madencilik ve Hayvancılık’a Ait Konular

Şirketin Yukarıdaki Amaç ve Konularını Gerçekleştirme İçin:

Şirket yukarıda belirtilenlerden başka işlerle uğraşmak isterse ana sözleşme değişikliği yapar.

…” hususlarının belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

13.01.2011 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yasama organınca kabul edildiği ve 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Yürürlük” başlıklı 1534’üncü maddesi çerçevesinde ilgili tarihler itibariyle anılan Kanun’un yürürlük sürecinin işlediği görülmektedir.

 

Bu itibarla:

 

1- Bilanço ve Cirolarla ilgili olarak; 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda “… 2- Bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin sağlanmasında, bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabileceğine,” ilişkin lafızda “bölünme işlemine taraf şirketlerin” faaliyet alanlarının veya şirket amaç ve konularının farklı olması şeklinde bir şartın net bir ifadeyle öngörülmediği de dikkate alındığında, Türk Ticaret Kanunu’na göre geçerli bir bölünme yapmış tüm şirketlerin (bölünen ve bölünme sonucu oluşan şirketlerin) 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda belirtilen imkândan yararlanması sonucunun çıkacağı değerlendirilmekle birlikte, başvuruya konu ihalede Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin idare tarafından Kuruma gönderilen belgelerine göre, teklif dosyasında sunduğu “Bilanço Bilgileri Tablosu”nun Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.ye ait olduğu, baz alınan yılın ise 2014 yılı olduğu görülmektedir.  Teklifinde sunduğu Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin de Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taş. A.Ş. adına olduğu ve anılan beyannamenin ekinde sunulan “Tek Düzen Hesap Planı Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu”ndaki bilgilerin ise “Cari Dönem (2014)” ile “Önceki Dönem (2013) başlıkları altında verildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda ilgili bölümde izah edildiği üzere bölünme planının da yayımlandığı 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (o tarihteki ismiyle Yeşil Yol Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Limited Şirketi’nin) “Anasözleşmesi ve Unvanı” tescil tarihinin 09.09.2013 olduğu görülmektedir. Bu itibarla 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı uyarınca, Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından başvuruya konu ihalede Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.ye ait 2014 yılı bilanço ve gelir tablosunun sunulmasının mümkün olamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle, Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bilanço ve gelir tablosu yönüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

 

Öte yandan, 28.01.2016 tarihli ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’yla birlikte “Kurulun 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı kararının iptal edildiği” ve konuyla ilgili olarak ilgisine göre bazı açıklamaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim anılan 28.01.2016 tarihli ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’nda ilgili bölümde özetle “Yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak;

1) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin sadece bu şirket tarafından kullanılabileceğine; bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgelerinin sadece ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılabileceğine, faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda ise bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımının sona ereceğine,

2) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirkete ait cironun sadece bölünen şirket tarafından kullanılabileceğine; buna karşın bölünen şirketin infisah ettiği hallerde bölünen şirkete ait cironun, faaliyet alanını esas alan bir bölünme söz konusu ise faaliyet alanına göre ayrıştırılarak, faaliyet alanına göre bir bölünme söz konusu değil ise bölünen malvarlığı değerlerinin büyüklükleri oranında bölünmek suretiyle, bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketlerce kullanılabileceğine,

3) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bilançoların sadece namına düzenlendiği şirket tarafından kullanılabileceğine; buna karşın bölünen şirketin infisah ettiği hallerde bölünen şirkete ait bilançoların bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketlerce bilançolarının olmadığı yıllar için kullanılabileceğine, …” yönünde açıklamaların olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede (bölünen şirket) Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.nin bölünme sürecinde infisah etmediği görüldüğünden, yukarıdaki 28.01.2016 tarihli ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’ndaki açıklamalara göre de iddia konusunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

2- İş deneyim belgeleriyle ilgili olarak; 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda “…bölünme işleminde de bölünme sözleşmesi çerçevesinde yer alan alacak, borç ve haklar için külli halefiyet ilkesinin geçerli olacağı  bölünen ortağa ait ve bölünme sözleşmesi kapsamında yer alan bütün hukuki ilişkilerin bölünme sözleşmesinin tarafı diğer şirket ya da şirketlere kendiliğinden geçeceği sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçe ve nedenlerle 1- Bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden alan faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceğine,” ifadesinin yer aldığı görülmekte olup, yukarıda ilgili bölümde belirtilen 06.07.2009 tarih ve 7347 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ve 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgiler ve 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, anılan isteklinin  iddia konusunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaldı ki, başvuruya konu ihalede (bölünen şirket) Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.nin bölünme sürecinde infisah etmediği görüldüğünden, yukarıdaki 28.01.2016 tarihli ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’ndaki açıklamalara göre de iddia konusunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

 Nitekim 20.09.2013 tarih ve 8409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.ye ait “sözleşmenin” Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’’ne devredildiğinin belirtildiği görülmekte olup, kabul tarihi 31.12.2013 olduğu görülen İş Bitirme Belgesi’nin temel dayanağının ise anılan sözleşme olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

 

Esasta 
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

FARKLI GEREKÇE

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki ihale dokümanına ilişkin iddiaları kapsamında Kurulca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Kurulca başvuru sahibi Yeşil Yol Makine, Sağlık Hizmetleri, Temizlik Organizasyon, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin başvurusuna ilişkin olarak, 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı uyarınca, başvuruya konu ihalede Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.ne ait 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu ile Tuğçe Tur. Tem. Gıda Taş. A.Ş. adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesini sunmasının mümkün olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bilanço ve gelir tablosu ile iş deneyim belgesi yönüyle idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu, kaldı ki 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’yla 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı kararının iptal edildiği ve konuya ilişkin olarak 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’nın alındığı, kararda da yer verildiği üzere anılan kararda yer alan düzenleme uyarınca, başvuruya konu ihalede (bölünen şirket) Tuğçe Turizm Temizlik Gıda ve Taşımacılık A.Ş.nin bölünme sürecinde infisah etmediğinin görüldüğü gerekçesi ile de 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’ndaki açıklamalara göre bilanço ve gelir tablosu ile iş deneyim belgesine ilişkin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.

 

2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı 12.11.2010 tarihinde, 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı 28.01.2016 tarihinde alınmıştır. Başvuruya konu ihalenin ilanı ise 06.11.2015 tarihinde yapılmıştır. 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ihale ilanın yapıldığı tarihten önce alındığından ve ilan tarihi itibarı ile geçerliliğini koruduğundan, idarenin başvuru sahibinin teklifini 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararını dikkate alarak değerlendirmesinde ve Kurulun da başvuruya ilişkin kararda bu kararı dikkate alarak değerlendirmelerde bulunması yerinde olduğundan kararın bu kısmına katılıyorum.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı ile 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı kararının iptal edildiğinden ve konuya ilişkin olarak 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı ile konunun nasıl değerlendirileceğinin yeniden belirlendiği, başvuruya konu ihalenin ilanı ise 06.11.2015 tarihinde yapıldığından ve ilan tarihi itibarı ile 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı karar geçerli olduğundan, 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı’nın başvuruya konu ihalede uygulanamayacağı, bu nedenle başvuruya ilişkin olarak alınan karar gerekçesinde 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı doğrultusundaki değerlendirmelere yer verilmemesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

 

 

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası kapsamında yapılan inceleme sonucunda, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, kararda yer verilen 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı karara ilişkin yapılan değerlendirmelere katılmakla birlikte, başvurunun sonuçlandırılmasında başvuruya konu ihalenin ilanı 06.11.2015 tarihinde yapıldığından ve ilan tarihinden sonra alınan 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı başvuruya konu ihalede uygulanamayacağından bu karara ilişkin yapılan değerlendirmelere, Kurul kararında yer verilmemesi gerektiği yönündeki düşüncemle Kurulun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararına katılıyorum.