SINIR DEĞER KATSAYISININ BELİRLENMESİ

04.02.2020 16:13
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/004
Gündem No : 4
Karar Tarihi : 29/1/2020
Karar No : 2020/DK.D-24
 
 
Gündem Konusu : Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasında, Kamu İhale Kurumunun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama ölçütleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
 
Bu hüküm çerçevesinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.2 nci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin;
 
SD: Sınır değeri,
YM: Yaklaşık maliyeti,
n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını
,
T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,
R: Sınır Değer Tespit Katsayısını İfade etmek üzere;
 
SD=
 
Formülüyle hesaplanacağı; 79.1.3 üncü maddesinde ise (79.1.2) nci maddede yer alan R değerinin her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenerek ilan edileceği; ihalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerlerinin belirlenebileceği düzenlenmiştir.
 
Maddede düzenlenen formül incelendiğinde R katsayısının, yaklaşık maliyet ve teklifler veri kabul edildiğinde, sınır değerin bu verilerin aritmetik ortalamasından sapmayı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin sağlıklı uygulanmasını sağlamak üzere, kamu alımları istatistikleri kullanılarak 2019 yılında gerçekleşen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarındaki yaklaşık maliyet, ihaleye sunulan fiyat
teklifleri, ortalama teklif sayıları ve sözleşme bedelleri kullanılarak aşağıdaki hizmet grupları için ortalama sapma değerleri hesaplanmış ve gerekli görülen diğer veriler de kullanılarak R katsayıları tespit edilmiştir. 
 
Yapılan bu tespit sonucunda elde edilen verilerin 2019 yılında kullanılan katsayıların değiştirilmesini gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır.
 
Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 
 
1) İlanı veya duyurusu 1/2/2020 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırtılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 30/1/2019 tarihli ve 2019/DK.D-38 sayılı kararda ilan edilen 2019 yılı R katsayılarının kullanılmasına devam edilmesine;
 
2) Bu kararın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü maddesi gereğince Kurumun resmi internet adresinde ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilan edilmesine;
 
Oybirliği ile karar verildi.
 
 
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI
 
İhalenin Konusu*                                                  R Katsayısı
 
Araç Kiralama                                                           0,84
 
Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler                0,83
 
Malzemeli Yemek                                                     0,82
 
Mühendislik Hizmetleri                                             0,78
 
Sigorta Hizmetleri                                                     0,80
 
Diğer Hizmetler                                                        0,80