PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMLARINDA İŞÇİ İZİNLERİ

05.11.2019 19:22

Hizmet alımları temel olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

 

1.     Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı

2.     Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı

 

       Söz konusu tanımlama ihale ve sözleşme sürecinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle idarelerin ihale hazırlık aşamasında bu hususu çok net bir şekilde tespit etmeleri ve hazırlanan dosyaya bunu net bir şekilde yansıtmaları gerekir.

 

       Çünkü bu husus doğal olarak yükleniciler açısından da önemli mali ve hukuki sonuçlar doğurmaktadır.

 

Bir hizmet alımının personel çalışmasına dayalı olabilmesi için gerekli şartlar:

 

1.     İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirtilmiş olması

2.     Personelin  çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek olması

3.     Yaklaşık maliyetin en az %70 lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile yemek ve yol giderlerinden oluşuyor olmasıdır

 

Söz konusu ihale dosyasını incelediğimizde,

 

1.     İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının .......olarak kesin olarak tespit edildiği ve işin konusunun tamamen personelin çalışmasına dayalı olduğu

2.     Personelin çalışma saatinin tamamının idarede geçirilmesine yönelik kesin düzenlemeler yapıldığı ve hatta gerektiğinde acil hallerde sınırsız idarede geçirilecek fazla çalışma saatlerinin de olabileceğinin düzenlendiği,

3.     Yaklaşık maliyetin nasıl düzenlendiği ve personel giderlerinin maliyet içerisinde hangi oranda yer aldığı belirlenemediği, görülmüştür.

 

Ancak tespitler bu şekilde olmakla beraber idarenin ihalede yaklaşık maliyeti 1,30 sayısına bölerek sınır değer hesaplamasından bu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale genel tebliğinde,

 

78.3. (Değişik:12/06/2015-29384 R.G./6. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

 

Düzenlemesi mevcuttur.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile ilgili olarak Kamu ihale genel tebliğinde kesin düzenlemeler yapılmıştır.

 

            78.25. (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./1. md., Geçerlilik: 11/9/2014) İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.

              4857 sayılı iş kanunu 55 nci maddesinde ise “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” açıklanmıştır.

 

İzin kullanma şartları oluşmuş personelin ücretli izininin kullandırılmasından idare ve yüklenici müteselsilen sorumludur.

 

Ancak izine ayrılan personelin yerine sözleşme kapsamında istenen ............personel haricinde personel istendiği takdirde..................

 |  |  |  |