PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İŞLERDE TEMİZLİK GİDERLERİ HER ZAMAN %4 GİDERLERE DAHİLMİDİR?

09.11.2019 15:17

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI

Karar No 2015/MK-495

Karar: 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından 24.06.2015 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2015/53001 ihale kayıt numaralı Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak LSC Bilişim Destek ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin 18.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 03.07.2015 tarih ve 56218 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.07.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1999 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı LSC Bilişim Destek ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 17.09.2015 tarihli ve E:2015/2174, K:2015/1258 sayılı kararında “…personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında asli olanın işçi sayısı üzerinden teklif alınması olduğu, ancak işin niteliğine uygun olduğu ölçüde başka iş kalemleri üzerinden de yapılabileceği, yine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ve sözleşme giderleri ve genel giderlerden oluştuğu, idarelerin yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla her somut olay bakımından işin niteliğinin gerektirdiği ölçüde ihale konusu iş için önemli olduğu görülen iş kalemleri için birim fiyat teklif bedelleri oluşturulmalı, ayrı satırlar açılmalı ve fiyatı etkileyen önemli bir unsurun varlığı halinde teklife dahil gider dışında tutularak önemli bir bileşen kabul edilmelidir.

Bu durumda; dava dosyasındaki bilgi, belge ve mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden EKAP üzerinden ihale dokümanı indiren ve Kanuna göre istekli olabilecek sıfatını haiz davacının süresinde ve sözleşme imzalanmadan önce ihale dokümanına mündemiç İdari şartname ve Teknik Şartname’ye karşı şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davacı tarafından ilaçlama giderleri ile mini yer süpürme araçlarına ilişkin giderlerin, şoför durumu, bu giderlerin kim tarafından yüklenileceği gibi her yönüyle açıklayıcı, kapsamlı bir birim teklif cetveli oluşturulması ve ayrı bir satır açılması gerektiği iddiaları dikkate alındığında ilaçlama yapılacak alanın 1845 m2 olması, ilaçlamanın ayda bir kez yapılacak olması, ilaçlamada kullanılacak maddenin cinsinin ve miktarının fiyatı etkileyeceği, mini yer süpürme araçlarına ilişkin ise yakıt dışında hukuki ve mali külfetlerin kim tarafından ve ne şekilde yüklenileceği hususları sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında görülerek açılmış birim fiyat teklif giderlerine dahil giderlerden kabul edilemeyeceği, zira bu bileşenlerin fiyatı etkileyen önemli bileşenlerden olduğu, İdari şartname ve Teknik Şartname’nin bu haliyle saydam, kamuoyu denetimine açık, kaynakların verimli kullanılması ve rekabetin gerçekleşmesine uygun olmadığı gibi tekliflerin oluşturulması açısından da tereddüt oluşturacağı anlaşıldığından, Teknik ve İdari Şartname’nin mevzuata uygun şekilde düzeltilmesi gerekirken bu hususa uyulmadan ihale sürecinin devem ettirilip sonlandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 14.07.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1999 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 

   Oybirliği ile karar verildi.