ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİMİ OLARAK SÖZLEŞME VE FATURALARIN SUNULMASI YETERLİDİR

28.10.2019 15:22

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 03.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Servisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin 31.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2016 tarih ve 3458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

             Başvuruya ilişkin olarak 2016/198 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kamu İhale Kurulu’nun 25.11.2015 tarihli ve 2015/UH.III-3120 sayılı kararında idarenin kendilerinden aşırı düşük istemesi gerektiğinin açıkça belirtildiği, firmalarının 09.12.2015 tarihinde 12329325 sayı numarası ile tekrar aşırı düşük sorgulaması istenilmesi için idareye dilekçe verdiği, idarenin 23.12.2015 tarihli komisyon kararında 03.06.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1552 sayılı Kurul kararının iptali için açılan Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2015/1691 esas no’lu ve 2015/1122 karar numaralı kararını emsal tutarak firmalarının teklifini değerlendirme dışı bıraktığı; ancak 4. İdare Mahkemesi’nin kararı 01.04.2014-31.12.2014 tarihlerini kapsayan sözleşme ile ilgili olduğu, mahkemenin gerekçeleri arasında teklif mektubunun standarda uygun olmadığı, SGK prim ödendi makbuzlarının ihale dosyasında verilmediği gibi gerekçeler de bulunmakta olup, halen Danıştay’da temyizde olduğu ve kararın kesinleşmediği; bu ihalede iş deneyim olarak kullanılan sözleşmenin ise 01.01.2015-31.07.2015 tarihlerini kapsadığı ve 23.12.2015 tarihinde 2015/UH.I-3476 no’lu KİK kararında konu ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve iş deneyim belgelerinin ve tekliflerinin geçerli sayılmasına karar verilmiş olduğu, firmalarının 23.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3476 no’lu KİK kararını emsal teşkil ederek idareye 31.12.2015 tarihinde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiğine yönelik şikâyet dilekçesi verdiği, idarenin şikâyet dilekçelerine 08.01.2016 tarihinde cevap verdiği ve şikâyetlerinin doğrudan Kurum’a yapılması gerektiğini savunarak, sundukları 23.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3476 no’lu KİK kararını yetersiz bularak şikâyet dilekçelerini reddettiği,

Şikâyetlerinin doğrudan Kurum’a yapılabilmesi için idarenin Kurul kararına aykırı hareket etmesi gerektiği, fakat firmalarının teklifini 23.12.2015 tarihli Kesinleşen İhale Kararı’nda iş deneyim vb. konular ile ilgili nedenlerden değerlendirme dışı bıraktığı, itirazlarının Kamu İhale Kurulu kararının yanlış uygulandığı için değil tekliflerinin mevzuata aykırı nedenler ile değerlendirme dışı bırakıldığı için olduğu,

Ayrıca teklif fiyatlarının ihalede en uygun fiyat olmasına rağmen idarenin 2 aylık pazarlık ihalesine firmalarını davet etmediği ve sözlü uyarılarını da dikkate almadığı, Kurum’un bu hususları değerlendirerek kamu menfaati için tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

           Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin idarenin cevabında özetle “Kamu İhale Kurulu’nun 25.11.2015 tarihli ve 2015/UH.III-3120 numaralı kararı … doğrultusunda Komisyonumuzca ihale teklif dosyaları üzerinden yapılan incelemede, yeterliliği tespit edilen Elanur Tur. Nak. İnş. Eml. Teks. Be. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ne, Onural Turizm Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne,  Koçlar Tur. Taş. Pet. İnş. Gıda Hayv. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ve Çağrı Tur Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne 07.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif açıklama talebi yazılarının gönderildiği” hususunun belirtildiği, anılan şikâyeti red cevabının devamında 23.12.2015 tarihli (düzeltici işlem) İhale Komisyon Kararı’nda yapılan ayrıntılı açıklamalar paralelinde açıklamalara yer verildiği ve AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklifinin yeniden incelenmesi neticesinde sonuç itibariyle “hukuki durumda değişiklik oluşturan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin bu hususa ilişkin başvuruyu, idareye şikâyet başvurusunda bulunmaksızın şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerekmektedir. Bu itibarla söz konusu şikâyet başvurusu hakkında yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, Komisyonumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Şikâyet dilekçesinde yer alan hususların, ihale komisyon kararında düzeltici işlem gerektirecek nitelikte, ciddi, mantıklı ve tutarlı bulunmadığı, hiçbir bilgi, belge ve gerekçe göstermeden mesnetsiz bir şekilde yazıldığı anlaşıldığından reddedilmesine ve bu kararın İhale Yetkilisi Oluruna sunulmasına … 08.01.2016 tarihinde karar verilmiştir.” açıklamalarında bulunulduğu görülmektedir.

 Öte yandan yukarıdaki idarenin red cevabında ayrıntılı alıntıların olduğu 23.12.2015 tarihli (düzeltici işlem) İhale Komisyonu Kararı’nın ilgili bölümünde ise özetle “Kamu İhale Kurulu’nun 25.11.2015 tarihli ve 2015/UH.III-3120 sayılı kararının 02.12.2015 tarihinde idarelerine tebliğ edilmiş olduğu, anılan karar doğrultusunda Komisyonlarınca yeniden toplanıldığı, teklif dosyalarının tamamının yeniden incelendiği ve AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin teklifinin yeniden incelenmesi neticesinde; İdari Şartname’nin 7.5.1’inci hükmü gereğince iş deneyimini tevsik etmek üzere 01.01.2015-31.07.2015 tarihleri arasında Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri işi için Köker Tur. Taş. ve İnş. Taah. Ltd. Şti. ile AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalanan Personel Taşıma Sözleşmesi ile AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından Köker Tur. Taş. ve İnş. Taah. Ltd. Şti. adına kesilen faturaların birer örneğinin sunulduğunun tespit edildiği; ancak, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2015/1691 Esas No’lu ve 2015/1122 Karar Numaralı kararında özetle; İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından 27.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ‘İller Bankası Anonim Şirketi 24 Ay Süreli Personel Taşıma Hizmeti Alımı’ ihalesine katılan ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilerek düzeltici işlem belirlenmesi ve ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde 03.06.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1552 sayılı Kurul kararının iptali ile açılan davada,

‘AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklifinin 7.454.227,20-TL’lik teklifin birim fiyat teklif mektubunun İdari Şartname’nin 5.1’inci maddesinin (d) bendinde standart forma uygun olmadığı ve teklif kapsamında sundukları iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine uygun bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, İhale Komisyonunca teklif geçerli bulunan iki şirketten biri olan davacının 8.171.164,80-TL ile en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, yukarıda adı geçen Şirket tarafından değerlendirme dışı bırakılması yönündeki karara karşı yapılan şikâyet başvurusunun İdarenin 28.04.2015 tarihli kararı ile reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulu’nca incelenmesi sonucunda; başvuranın birim fiyat teklif mektubunun 4’üncü maddesinde yer verilen ‘Yukarıda yer alan elektronik posta adresime faks numarama yapılmasını kabul ediyorum.’ ibaresinin İdarece hazırlanan dört maddelik standart formda yer alan hususlara ilave olarak belirtildiği ve teklif mektubundaki asli unsurları ihlal edici nitelikte olmadığı dolayısıyla teklif mektubunun değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmediğinden bahisle birinci iddia yönünden başvurunun yerinde olduğu; ikinci iddia yönünden ise, direk hatlarda 72 adet olmak üzere detayları idari şartname ekinde belirlenen diğer servislerle birlikte toplam 102 adet araçla personel taşınması konulu ihaleye, İstekli AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş. arasında 24.02.2014 tarihinde imzalanmış olan ‘Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma’ işine ait sözleşmenin sunulduğu, sözleşme konusu işin asıl işverenin Tepe Holding A.Ş. olduğu, AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin alt yüklenici olarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, birim fiyatların sözleşmede gösterildiği, sözleşmenin süresinin 01.03.2014-31.12.2014 olarak belirtildiği, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturaların dosya kapsamında bulunduğu, ihale işlem dosyası kapsamında sözleşme örneğinde tarafların kaşeleri ve imzaları ile sözleşmenin aslının İdarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu, AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin belge düzenleme koşullarına uygun olduğu ve bu nitelikte düzenlenen belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine yer alan hüküm doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla isteklinin teklifinin İdarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilerek söz konusu mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilmesi suretiyle AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin mevzuata uygun bir şekilde yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı,

Dava konusu kurul kararının AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin ikinci iddiasının değerlendirilmesine ilişkin kısmı için;

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin ‘İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri’ başlıklı 7’nci maddesinde … düzenlemesine yer verildiği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ‘İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler’ başlıklı 47’nci maddesinde … hükmünün yer aldığı,

Teklifi değerlendirme dışı bırakılan AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak Köker Turz. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile aralarında 24.02.2014 tarihinde imzalanmış olan ‘Tepe Holding’e bağlı bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma’ işine ilişkin alt yüklenicilik/taşeronluk sözleşmesi ile içeriğinde 2014 yılı personel taşıma bedeli olduğu belirtilen Köker Turz. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.ne kesilen faturaların ibraz edildiği, ancak söz konusu işe ilişkin olarak Köker Turz. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile Tepe Holding arasındaki sözleşmenin ve eki faturaların sunulmadığı, dosya kapsamında sunulan faturaların içeriğinde de 2014 yılında yapılan personel taşımanın üstlenilen hangi iş kapsamında yapıldığına ilişkin bir kaydın yer almadığı, ayrıca taşıma işinde çalıştırılan şoförler vasıflı personeli gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve İdarece teyidi yapılabilen belgelerin de ibraz edilmediğinin anlaşıldığı,

Öte yandan, iş deneyime konu 24.02.2014 tarihli sözleşmenin tarafları olan AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş. ile Köker Turz. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin aynı adreste faaliyet göstermediği ve her iki Şirketin bir kısım ortaklarının aynı  olduğunun görüldüğü, bu durumunda müdahil AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak sunduğu belgelerin eksik olduğu ve işin adı geçen Şirket tarafından gerçekleştirildiği hususunu ortaya koymaya yeterli olmadığı sonucuna varıldığı, teklifin iş deneyimine ilişkin belgelerin uygun görülmemesi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulü ile düzeltici işlem belirlenmek suretiyle AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin mevzuata uygun biçimde yeniden gerçekleştirilmesine yönelik dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmediğinden açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline 10.09.2015 tarihinde karar verildiği’nin belirtildiği;

 İstekli AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından İdarelerine yapılan ihalede de dava konusu ihaleye benzer şekilde İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereğince iş deneyimini tevsik etmek üzere, 01.01.2015-31.07.2015 tarihleri arasında Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri işi için Köker Tur. Taş. ve İnş. Taah. Ltd. Şti. ile AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalanan Personel Taşıma Sözleşmesi ile AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından Köker Tur. Taş. ve İnş. Taah. Ltd. Şti. adına kesilen faturaların sunulduğu, ancak söz konusu işe ilişkin olarak için Köker Tur. Taş. ve İnş. Taah. Ltd. Şti. ile Tepe Holding arasındaki sözleşmenin ve eki faturaların sunulmadığı, dosya kapsamında sunulan faturaların içeriğinde de 2015 yılında yapılan personel taşımanın üstlenilen hangi iş kapsamında yapıldığına ilişkin bir kaydın yer almadığı, ayrıca taşıma işinde çalıştırılan şoförler vasıflı personeli gösterir sosyal güvenlik kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de ibraz edilmediğinin anlaşıldığı, öte yandan iş deneyimine konu 25.12.2014 tarihli sözleşmenin tarafları olan AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Taah. Ltd. Şti.nin bir kısım ortaklarının aynı olduğunun görüldüğü, bu durumunda müdahil AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin teklif dosyası  kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak sunduğu belgelerin eksik olduğu ve işin adı geçen Şirket tarafından gerçekleştirildiği hususunu ortaya koymaya yeterli olmadığı sonucuna varılmış olduğu ve yukarıda bahsi geçen 4. İdare Mahkemesi’nin 2015/1691 Esas No’lu ve 2015/1122 Karar No’lu kararına istinaden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı;

 Ayrıca; AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından 09.12.2015 tarihinde, Kurul tarafından alınan düzeltici işlem kararının eksik ve yanlış uygulandığı, 09.12.2015 tarihinde ihaleye katılan diğer firmalardan tekrar aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiğinin fark edildiği, düzeltici Kurul kararı doğrultusunda, firmalarına da aşırı düşük teklif açıklaması talebinin gönderilmesi gerektiği iddia olunarak İdarelerine şikâyet başvurusunda bulunulduğu, hukuki durumda değişiklik oluşturan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin bu hususa ilişkin başvuruyu, idareye şikâyet başvurusunda bulunmaksızın şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerektiği bu itibarla söz konusu şikâyet başvurusu hakkında yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, Komisyonlarınca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı, ” hususları belirtilmektedir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ilgili bölümde özetle “İhaleye katılımda yeterlik kuralları Madde 10 -İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. “ hükmü bulunmaktadır.

 Anılan Kanun’un 36’ncı ve 37’nci maddelerinde ise “Tekliflerin alınması ve açılması

Madde 36- Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 37- İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükümleri bulunmaktadır.

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde “İstenecek belgeler

MADDE 29 – (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde; adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

b) Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan işlerin ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ek olarak, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ek olarak;

1) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

2) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,

idarelerce istenilmesi zorunludur.

 (4) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir.

İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler

MADDE 47 – (1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

(g) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, her bir ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısmına yönelik tutar iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.hükümleri bulunmaktadır.

 İhalenin İdari Şartnamesi’nde ise “… Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: PERSONEL SERVİSİ HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

27 Yolcu Kapasiteli Araç - 42 adet

18 - 21 Yolcu Kapasiteli Araç - 52 adet

16 Yolcu Kapasiteli Araç - 25 adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI personeli; 02/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında (251 gün) Ankaranın muhtelif semtlerinden alınarak, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151 Çankaya/ANKARA adresindeki Ana Hizmet Binası'na, Anafartalar Cad. No:6 Ulus/ANKARA adresindeki Yüksek Blok Ek Hizmet Binası'na ve Balıkhisar Mah. Köy İçi Küme Evleri No:792 Akyurt/ANKARA adresindeki Eğitim Merkezi Hizmet Binasına getirilecek ve yukarıdaki adreslerden tekrar alındıkları semtlere götürülecektir.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

İş deneyiminde değerlendirlecek benzer işler; kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında tamamlanmış personel veya okul servis hizmeti alımı işleridir.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

16 YOLCU KAPASİTELİ ARAÇ

adet

25

2

18 - 21 YOLCU KAPASİTELİ ARAÇ

adet

52

3

27 YOLCU KAPASİTELİ ARAÇ

adet

42

 

Okas Kodu

Okas Açıklaması

60100000

Karayolu taşıma hizmetleri

 ” düzenlemelerinin yer aldığı görülmektedir.

 Başvuru sahibinin iddiaları arasında “… bu ihalede iş deneyim olarak kullanılan sözleşmenin ise 01.01.2015-31.07.2015 tarihlerini kapsadığı ve 23.12.2015 tarihinde 2015/UH.I-3476 no’lu KİK kararında konu ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve iş deneyim belgelerinin ve tekliflerinin geçerli sayılmasına karar verilmiş olduğu, firmalarının 23.12.2015 tarihli 2015/UH.I-3476 no’lu KİK kararını emsal teşkil ederek idareye 31.12.2015 tarihinde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiğine yönelik şikâyet dilekçesi verdiği …” hususunun da belirtildiği görülmektedir.

 Sözü edilen 23.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3476 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda ilgili bölümde özetle “… İhale üzerinde bırakılan AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla  Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” işine ait sözleşme sunulduğu, sözleşme konusu işin asıl işvereninin Bilkent Holding A.Ş. ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketler olduğu, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin alt yüklenici olarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, birim fiyatların sözleşmede gösterildiği, sözleşmenin süresinin 01.01.2015 – 31.07.2015 olarak düzenlendiği, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren 7 adet faturanın dosya kapsamında sunulduğu, faturaların tamamının AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. adına düzenlendiği, sunulan  sözleşme örneğinde tarafların kaşeleri ve imzaları ile sözleşmenin aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu, fatura örneklerinin üzerinde de aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan ihale üzerinde bırakılan  AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu sözleşme incelendiğinde, sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan personel sayısı, ücreti ve çalışma şartları v.b. hususlarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı, söz konusu işin mahiyeti dikkate alındığında tam zamanlı olarak münhasıran şoför istihdam edilmesini gerektiren bir iş olmadığı anlaşıldığından, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgelerin sunulması gerekmemektedir.

Diğer taraftan başvuru sahibinin, AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyimini tevsik eden belgelerin bir başka ihalede de sunulduğu, ancak 21.10.2015 tarih ve 2015/MK-456 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ve 10.09.2015 tarihli Ankara 4’üncü İdare Mahkemesinin E:2015/1961 sayılı kararlarında, sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde,

21.10.2015 tarih ve 2015/MK-456 sayılı Kurul kararına konu ihale kapsamında sunulan iş deneyimini tevsik eden belgelerin Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 24/02/2014 tarihinde imzalanan, sözleşmenin süresinin 01.03.2014 – 31.12.2014 olarak düzenlendiği “Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ilişkin alt yüklenicilik/taşeronluk sözleşmesi ve faturalar olduğu, şikâyete konu ihalede ise Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalanmış olan, 01.01.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasındaki “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” işine ait sözleşmenin sunulduğu tespit edilmiş olup, farklı sözleşmeler olduğu anlaşılmıştır.

Netice olarak, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve faturaların mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. …” hususları belirtilmektedir.

 İhale üzerinde bırakılan AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla; AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalandığı görülen “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” işine ait sözleşme sunulduğu, bu itibarla Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin arasında imzalandığı belirtilen sözleşmeye göre AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin “taşeron” (alt yüklenici olarak) sözleşme imzaladığı, sözleşmenin birim fiyatlar belirtilerek düzenlendiği, birim fiyatların sözleşmede gösterildiği, sözleşmenin süresinin 01.01.2015 – 31.07.2015 olarak yer aldığı, idarenin Kuruma gönderdiği belgelere göre, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren 7 adet faturanın teklif dosyası kapsamında AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulduğu, faturalardan altısının AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. adına düzenlendiği ve bu faturalardaki tutar toplamlarının, başvuruya konu ihalede iş deneyimi için istenen teklif edilen bedelin asgari %30 olma şartını karşıladığı, faturalardan sonuncusu olan 31.07.2015 tarihli yedincisinin ise Köker Turizm Taş. ve Ticarete A.Ş. adına düzenlendiği, sunulan sözleşme örneğinde tarafların imzaları, son sayfasında kaşeleri ve imzaları ile her sayfada belgenin aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu, fatura örneklerinin üzerinde de belgenin aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu anlaşılmaktadır.

 Öte yandan AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu sözleşme incelendiğinde, sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan personel sayısı, ücreti ve çalıştırılacak olan personelin çalışma şartları v.b. hususlarına dair bir düzenlemeye yer verilmediği, personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı, söz konusu işin mahiyeti dikkate alındığında tam zamanlı olarak münhasıran şoför istihdam edilmesini gerektiren bir iş olmadığı anlaşıldığından, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgelerin sunulmasının gerekmediği sonucuna varılmaktadır.

İdarenin gerek 23.12.2015 tarihli (düzeltici işlem) İhale Komisyonu Kararı’nda gerekse itirazı red cevabında başvuruda bulunan firmayı değerlendirme dışı bırakmasına emsal aldığı sözleşmeyle ilgili olarak ise, yine idarenin yaptığı açıklamalara göre; anılan sözleşmenin “Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ilişkin alt yüklenicilik/taşeronluk sözleşmesi ve faturalar olduğu, atıf yapılarak emsal alınan anılan sözleşmenin AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 24/02/2014 tarihinde imzalandığının ve süresinin 01.03.2014 – 31.12.2014 olarak öngörüldüğünün belirtildiği görülmektedir. İtirazen şikâyete konu mevcut ihalede ise AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalanmış olan, 01.01.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasındaki “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” işine ait sözleşmenin ve faturaların sunulduğu görüldüğünden, idarenin (İhale Komisyonu’nun) belirttiği sözleşmenin neticede farklı bir sözleşme olduğu neticesine ulaşılmaktadır.

 Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusuna konu 03.09.2015 tarihli ihalede AKS Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve faturaların ihale komisyonunca kabul edilmemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, AKS Araç Kiralama ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.