ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ

27.09.2021 00:00

ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ

 

İş deneyim belgeleri ihalelere katılımda önemli bir yeterlik kriteridirİş deneyim belgesi, kamuda yapılan bir işe ait olabileceği gibi özel sektörde gerçekleştirilen bir işe de ait olabilir. 

 

İhale destek bilgi no:  2208221133

Hizmet alım ihalelerinde özel sektör iş deneyim belgeleri,

Özel Sektör İş Deneyim Belgeleri;  mal alımı ihaleleri, hizmet  alım ihaleleri ve yapım işi ihalelerinde farklılık göstermektedir.

Özel sektör iş deneyimi, yapılan işe ait sözleşme ve mevzuatında yazılı eklerinin beyan edilmesi ve sunulması ile kanıtlanmaktadır. Bu aşamada istekli firmaları kararsızlığa yönelten durum,

İş deneyimine konu olan iş kapsamında,  personellere ilişkin  SGK bildirim belgelerinin sözleşme ekinde sunulması gerekip gerekmediği ve bu belgelerin sonradan tamamlanıp tamamlanamayacağı konusudur.

Hizmet alımı işinde, KİK ve İdare mahkemeleri ile Danıştay’ın konuyu farklı değerlendirdiği görülmüştür. Danıştay diyor ki….

 

  DOSYA

 

HİZMET ALIM İHALELERİ İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ

İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler

            MADDE 47 – (1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

           ................

MAL ALIM İHALELERİ İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ

Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi

         MADDE 46 – (1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

         a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde;.......................

 

 

 

 

YAPIM İŞİ İHALELERİ İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ

 

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar

 İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, .......................

 

İnceleme tarihinizde yürürlükte olan mevzuata dikkat ediniz.