ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİNDE AŞIRI DÜŞÜK FİYAT NASIL AÇIKLANIR?

01.11.2019 10:50
 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 
1) İdare tarafından ihale konusu hizmet alımının öğrenci taşıma hizmet alımı olduğu  göz önünde bulundurularak, önemli teklif bileşenlerinin;
 
1.Amortisman ve/veya kiralama gideri
 
2.Tamir, bakım onarım ve yedek parça gideri,
 
3.Sigorta giderleri,
 
4.Lastik giderleri,
 
5.Motorlu taşıtlar vergisi gideri, muayene ve egzoz emisyon giderleri,
 
6.İşçilik maliyetleri,
 
7.Sözleşme giderleri,
 
şeklinde belirlenerek sorgulama yapılmadığı ve bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulama yazısının hukuka aykırı olduğu,
 
2) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;
 
a) İş Ortaklığı tarafından sunulan amortisman tutanağının YMM ya da SMMM tarafından kaşe imza yapılması gerekirken bu işlemin gerçekleştirilmediği,
İhale konusu işin süresinin 180 gün olduğu bu sürenin işe başlama tarihinden itibaren 2020 yılına sarktığı, işin 2019 ve 2020 yıllarına sari olduğu her iki yıl yönünden de normal amortisman yöntemi ile hesaplanması gerektiği halde İş Ortaklığı tarafından "kıst amortisman" üzerinden amortisman hesaplandığı ve bu hesaplamanın eksik olduğu, yapılan açıklamanın mevzuata aykırı olduğu,
 
b) Teknik Şartname’nin B maddesinde bulunan tabloya göre toplamda 32 araç kullanılacağı ve işin süresinin 180 gün olmasından dolayı hizmetin yerine getirilebilmesi için toplamda en az 32 sürücü çalıştırılması gerektiği, anılan Şartname’de bulunan tabloya göre 1 gün için araçların kat edeceği mesafenin toplamda 266 km olduğu ve ortalama olarak ise 12,67 km olduğu, bu durumda sürücülerin günde en az 3 saat çalışması gerektiği,
 
Anılan Şartname’nin E maddesi gereği tam zamanlı olarak görev yapacak 32 adet rehber personelin de işçilik maliyetine dahil edilmesi gerektiği,
İş Ortaklığı’nın işçilik giderlerine ilişkin olarak, ihale konusu işin 2020 yılana sarkması nedeniyle 2019 yılı asgari ücret artışını öngörerek açıklamada bulunması gerekirken herhangi bir artış öngörmeksizin gerçekleştirdiği açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,  toplamda en az 1.364.272,26 TL işçilik gideri hesaplanması gerektiği,
 
c) Kamu ihale Genel Tebliğ’inin 79.2.2.1’inci maddesi kapsamında idarece fiyat tekliflerine konu Ek-O6 maliyet satış tutarı tespit tutanağının istenmesi gerektiği, kiralama fiyat tekliflerinde yedek parça, bakım onarım, akaryakıt gibi bazı maliyet bileşenlerinin kiralama maliyetinin içerisine dahil edilmek suretiyle fiyat teklifi alınmasının mevzuata aykırı olduğu, ilgili alanda faaliyet gösteren firmalardan bu fiyat tekliflerinin alınmasının zorunlu olması karşısında yapılan bu açıklamanın kabulünde hukuka uyarlık bulunmadığı,
 
d) Teknik Şartname’nin 5’inci ve 15’inci maddeleri gereği bakım onarım fiyat teklifinde araç özelliklerinin tam olarak yer almadığı, bu çerçevede işin gerçekleştirileceği araçlar ile bakım onarımı yapılacak araçların farklı olduğu ve bakım onarım maliyetlerinin tevsik edilmediği gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,
 
f) İhale dokümanı kapsamında çalışması gereken araç tiplerine yer verilmiş olmasına rağmen anılan İş Ortaklığı tarafından bu husus dikkate alınmaksızın yapılan akaryakıt maliyeti açıklamaları mevzuata aykırı olduğu,
 
g) Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan sigorta fiyat teklifinde, bölge müdürlüğü teyidinin bulunmadığı anılan Tebliğ'in 79.3.4’üncü maddesi gereğince sigorta maliyetinin sözleşme süresini kapsar şekilde açıklanması gerektiği, İhale konusu iş kapsamında kiralanacak araçlar için sunulan fiyat teklifinde sigorta maliyetleri yönünden araçların marka, model ve adetlerinin tam olarak yer almadığı bazı araçlarda farklılıklar olduğu işin gerçekleştirileceği araçlar ile sigorta yapılacak araçların marka, cins, model ve adetlerinin farklı olmasının mevzuata aykırılık teşkil edeceği,
 
h) Motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve egzos emisyon maliyeti yönünden hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak araçlar yönünden eksik hesaplama yapılmadığı, açıklama kapsamında gerek öz mal gerek kiralama olan araçların tamamı yönünden ayrı ayrı hesaplama yapılması gerektiği halde bu maliyetler tevsik edilmeksizin yapılan açıklamanın kabul edilmemesi gerektiği, anılan maliyetler yönünden 47.864,03 TL'den daha düşük bir değer üzerinden açıklama yapılamayacağı,
 
ı) Sözleşme giderleri toplamının 17.318,01 TL olduğu, bu tutardan daha düşük değerler üzerinden yapılan açıklamaya rağmen anılan İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamalarının geçerli kabul edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.