KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE DÜZENLENEN İŞ DENEYİM BELGELERİ

05.11.2019 19:28

 İstekliler tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılmış işlere ait iş deneyim belgeleri nasıl ve kim tarafından düzenlenecektir?

    Netice itibariyle iş, yurt dışında gerçekleştirilmiş bir iştir. Bu kapsamda öncelikle iş deneyim belgesinin o ülke mevzuatına göre usulüne uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

    Yabancı ülkelerde düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin tasdik işleminde; 

    Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgelerin, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olduğu, 

    Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin söz konusu sözleşmeye taraf ülkelerden biri olmadığı, 

    “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel bir anlaşma veya sözleşmeye göre tasdik işlemi yapılmayacak olan belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesinin gerektiği, 

    Türkiye’de belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir.