Kamu zararı sorumlusu

17.11.2022 15:30

Kamu görevlileri çalıştıkları idarelerde; gerek atanmış oldukları kadrolarda gerekse de atanmış olduğu göreve ek olarak görevlendirmeler ile çeşitli işlerde çalıştırılabilmektedirler.

Hatta 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda,

İhale Komisyonu

Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 

(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Düzenlemesi mevcuttur.

Çok sık karşılaşılan soru; ben ihale mevzuatını bilmiyorum,  içinde bulunduğum ihale işlemleri sonucunda mali, hukuki veya cezai sorumluluk doğarsa, bilmediğim mevzuat nedeni ile sorumlu olur muyum.?

Dosyada bu konuya ilişkin değerlendirmeler incelenmiştir.