KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ

30.09.2020 17:15

Kamu İhale Kurumu tarafından mevzuatta değişiklik yapıldığı duyurulmuştur.

 

TAKİPÇİLERİMİZ İÇİN DETAYLAR HAKKINDA AYRI AYRI BİLGİLENDİRMELER YAPILACAKTIR. 

Değişiklik duyurusu aşağıda sunulmuştır.

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik

 

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapılan değişiklikler ile;

- Yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartının yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, ancak,  idarece bu hususun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir.

- Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

- Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

- Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

- İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik Kamu İhale Kurumunun denetim yetkisi artırılmıştır.

- Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale getirilmiştir.

- İhale dokümanında ihalelere yerli isteklilerin katılımını, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi, sözleşme sürecinde yerli ürün kullanımının sağlanması ile yapım işlerinde yerli malı kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

- Şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenlemeler yapılarak, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) işlemlerinde kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırılmıştır.

- Elektronik ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunulması zorunlu hale getirilmiştir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.