Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

02.04.2018 11:23

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapılan düzenleme uyarınca;

Hizmet alımı ihalelerinde, EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale hazırlık işlemlerinde; ihalede işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren formun da idareler tarafından doldurulması ve formun bir örneğinin ihale işlem dosyasında saklanması gerekmektedir.

Forma işlenecek olan işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı bilgisinin, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespiti, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacaktır.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca;
- Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmış,
- Anayasanın 90 ıncı maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası andlaşma hükümlerinin ihalelerde uygulanmasına yönelik olarak, andlaşmaya  taraf yabancı ülkelerin aday veya isteklileri ile istekli olabileceklerinin idareye başvuruda bulunması halinde, idarenin bu başvuruyu uluslararası andlaşma hükümleri açısından inceleyip gerekli tedbirleri alması gerektiğine ilişkin hüküm eklenmiş,
- Tebliğ’in ilgili maddelerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine uyumlaştırılması sağlanmıştır.