İŞ DENEYİM BELGESİNİN BENZER İŞİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞI NASIL İNCELENMELİDİR

19.11.2019 11:06

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Benzer İş:

 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında “a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,
...

İş deneyim belgesi:

 
ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, ...” hükmü,
 
Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
 
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, ...” hükmü,
 
Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.”
hükmü,
 

İş deneyim tutarının güncellenmesi:

 
“İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde 
 
“(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
...
c) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir...” hükmü,
 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde
 
 “(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici
kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.
 
(2) Bu tutar;
...
b) Yurt içinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde; fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,
...
belirlenir.
 
(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır...” hükmü yer almaktadır.
 
 
İlgili  Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde 
 
“... 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
 
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
...
sunması zorunludur. 
 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
...
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu ve/veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olan güvenlik kameraları bakım ve onarım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
İlgili Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde 
 
“Bu teknik şartname, Nevşehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş İlçe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüklerinin ihtiyacı için kurulmuş olan KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) Projesi’ne ait ve EK-1 listesinde detayları ile belirtilen merkez ve saha sistem bileşenlerinin garanti ve bakım onarım hususlarını konu alır.” düzenlemesi,
 
Anılan Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı 2.2’nci maddesinde 
 
“... 2.2.5 Cihaz: EK-1 listesinde belirtilen KGYS bileşenlerini ifade eder.
...
2.2.10 Parça: EK-1 listesinde sunulan Nevşehir İl Merkezi, Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçe KGYS bileşenlerinden herhangi bir cihazın aktif olarak çalışmasını sağlayan tüm cihaz içi veya dışı bileşenleri ifade eder.
 
2.2.11 Parça/Parçaların tamiri: EK-1 listesinde sunulan Nevşehir İl Merkezi, Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçe KGYS bileşenlerinden herhangi bir cihazın kendisi için açılan arıza çağrı formuna istinaden, arızalı parça/parçaların tamir tutarının cihazın piyasa bedelinin %29’una kadar olan bedele denk gelmesi durumunda, Yüklenici tarafından, ekstra herhangi bir ücret talep edilmeksizin bahse konu parçanın tamirinin yaptırılarak, cihaz arızasının giderilmesini ifade eder.
 
2.2.12 Parça/Parçaların değişimi: EK-1 listesinde sunulan Nevşehir İl Merkezi, Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçe KGYS bileşenlerinden herhangi bir cihazın kendisi için açılan arıza çağrı formuna istinaden, arızalı parça/parçaların tamir yolu ile giderilemeyip,   değişmesi gerektiği durumlarda, bu parça değişim tutarının cihazın piyasa bedelinin %29’una kadar olan bedele denk gelmesi durumunda, Yüklenici tarafından, ekstra herhangi bir ücret talep edilmeksizin bahse konu parçanın değişiminin yaptırılarak, cihaz arızasının giderilmesini ifade eder.
 
2.2.13 A tipi onarım: EK-1 listesinde sunulan Nevşehir İl Merkezi, Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçe KGYS bileşenlerinden herhangi bir cihazın kendisi için açılan arıza çağrı formuna istinaden cihazın bulunduğu yerde basit tamirat (devrelerin lehimlenmesi, soket, tüm  adaptör tür ve çeşitleri, trafo, rj45 jack, kaçak akım rölesi, elektrik sigortası, klemens, patch kablo, fiber patch kablo v.b. malzeme değişimi, yerinde yazılım yükleme, güncelleştirme, yükseltme v.b. işlemler) yolu ile bahse konu cihaz arızasının, Yüklenici tarafından, ekstra herhangi bir ücret talep edilmeksizin giderilmesini ifade eder.
 
2.2.14 B tipi onarım: EK-1 listesinde sunulan Nevşehir İl Merkezi, Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçe KGYS bileşenlerinden herhangi bir cihazın kendisi için açılan arıza çağrı formuna istinaden, cihazın bulunduğu yerde yada sökülerek başka yerde yapılan çalışma sonucunda, İdareye/Kullanıcı Birime teslim edilecek olan yetkili teknik servis formunda yazan, tekrar çalışır duruma getirmek için gerekli olan toplam tutarın bahse konu cihazın piyasa değerinin %29’una (yüzde yirmidokuz dahil) kadar bir tutara denk gelmesi durumunda, Yüklenici tarafından, ekstra herhangi bir ücret talep edilmeksizin arızalı parçanın/parçaların tamirini, mümkün değilse değişimini,
 
2.2.15 C tipi onarım: EK-1 listesinde sunulan Nevşehir İl Merkezi, Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçe KGYS bileşenlerinden herhangi bir cihazın kendisi için açılan arıza çağrı formuna istinaden, cihazın bulunduğu yerde yada sökülerek başka yerde yapılan çalışma sonucunda, İdareye/Kullanıcı Birime teslim edilecek olan yetkili teknik servis formunda yazan, tekrar çalışır duruma getirmek için gerekli olan toplam tutarın, cihazın piyasa değerinin %30’u ve üstünde bir tutara denk gelmesi veya cihazın tamir yolu ile giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, arızalı cihazın, muadili yada İdarenin/Kullanıcı Birimin
kabul edeceği eşdeğer yeni bir cihaz ile Yüklenici tarafından, ekstra herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilmek suretiyle bahse konu cihaz arızasının giderilmesini ifade eder.
 
2.2.16 D tipi onarım: İdarenin/Kullanıcı Birimin, A, B, C tipi onarım ile giderilemeyen arızalarında, İdareye/Kullanıcı Birime teslim edilecek olan yetkili teknik servis formuna isitinaden, arızalı parça/parçaların/cihazın İdare/Kullanıcı Birim tarafından temin edilip Yükleniciye teslim edilerek, Yüklenici tarafından, ekstra herhangi bir ücret talep edilmeksizin, bahse konu cihaz arızasının giderilmesini ifade eder.” düzenlemesi,
 
Aynı Şartname’nin “A Tipi Onarım” başlıklı 3.3.5’inci maddesinde 
 
“3.3.5.1. Yüklenici, arızalı cihazın bulunduğu yerde, bahse konu arızanın giderilmesi için kendisi tarafından veya yetkili teknik servis tarafından devrelerin lehimlenmesi, soket, trafo, tüm adaptör tür ve çeşitleri, rj45 jack, kaçak akım rölesi, elektrik sigortası, klemens, patch kablo, fiber patch kablo v.b. malzeme değişimi, yerinde yazılım yükleme, güncelleştirme, yükseltme v.b. iş ve işlemler ile basit tamirat yoluna gidebilecektir. Bu tür arıza giderimleri, arıza çağrı
bildiriminden sonra en fazla 24 (yirmidört) saat (bu 24 saat, ilgili birimin tasarrufunda 48 veya 72 saat olarak değiştirilebilir) içerisinde bitmiş olacak, açık olan arıza çağrı kapatılacaktır. 
 
Yüklenici yapacağı bu işlem için sözleşme tutarının dışında ek bir ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
 

İhaleye itiraz:

 
İncelenmekte olan ihaleye üç istekli tarafından teklif verildiği, 20.08.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile bu üç istekliden biri olan A firması  tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, A  firması  tarafından da anılan komisyon kararına yönelik olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.
 
A firması tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine idaret arafından önce alt yüklenici iş bitirme belgesini düzenlemiş olan ............. Müdürlüğü’ne  yazı yazılarak A firmasına ait alt yüklenici sözleşmesi ile kesin hesap hakediş raporunun istenildiği, 
 
alt yüklenici iş bitirme belgesini düzenleyen idare tarafından  2 numaralı kesin hesap hakediş raporu ve alt yüklenici sözleşmesinin gönderildiği görülmüştür.
 
Ayrıca idare tarafından A firmasına yazı yazıldığı, anılan istekliden de tüm hakediş belgeleri ile alt yüklenici sözleşmesinin istenildiği, anılan istekli tarafından gönderilen cevap yazısı ile alt yüklenici sözleşmesi, yapım işleri geçici kabul tutanağı, 2 numaralı kesin hesap hakediş raporu ve icmalinin gönderildiği görülmüştür.
 
İncelenmekte olan ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından, gönderilen belgeler üzerinden yeniden değerlendirme yapıldığı ve 13.09.2019 tarihli ihale komisyonu kararı alındığı, anılan ihale komisyonu kararı ile A firması tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı  adresindeki benzer iş tanımı kapsamında olduğunun değerlendirildiği ve A firmasının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.
 
13.09.2019 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, “KGYS sistemlerinin 7/24 kesintisiz çalışması esas olmakla birlikte birçok bileşenlerden meydana geldiği göz önüne alındığında ilgili yüklenicinin yapmış olduğu işlerin hali hazırda sistemimizde bulunan ve sistemin kesintisiz çalışması için gerekli olacak kısımları da ihtiva ettiği görülmektedir.
 
Mevcut KGYS Sistem odası ve sahada bulunan KGYS sistem bileşenlerinin çalışması için gerekli olan enerji kablolama ve malzemeleri (trafo, adaptor soket vb.) ile network kablolama bileşenlerinin ( rj 45, patch kablo, sonlandırma vb.) mevcut olduğu, ayrıca şartnamenin 3.3.5 A Tipi onarım maddesinde bakım onarım kapsamında yapılması gereken işlerde göz önüne alındığında yüklenicinin iş deneyim belgesinde yapmış olduğu işleri de kapsadığı görülmektedir. 
 
Tüm bu nedenlerden dolayı ilgili firmanın iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olduğu ... kabul edilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verildiği, 
 
ayrıca anılan komisyon kararında karşı oy olarak “... alt yüklenici tarafından yapılan kısmında da (Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi Modernizasyon Yapım İşi'nin Anahtar Teslim Götürü Bedel Fiyatlandırma üzerinden Elektrik pursantajının ... imalatlarını kapsamaktadır.) belirtildiği ve uygulanan yapı tekniğinde Elektrik Tesisatı Yapımı-Elektrik İş Grubu olarak düzenlendiği görülmüş, ayrıca Ekap üzerinde yüklenen ihale dosyasında da
yapılan incelemede Elektrik Poz Tarifleri ve Mahal Listesi incelendiğinde 6.sıra nolu Poz no EÖ5/KGYS yazılımları ve Devreye Alma pozunun iş deneyimde bulunmadığı gönderilen hakediş raporlarında, hakediş icmalinde bulunmadığı ve bu imalatının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinin yapılmadığı, ayrıca hakediş icmali 3.sıra nolu iş eksiliş imalatların kapsamında eksi 22.269,75-TL iş eksilişinin olduğu görülmüş, bu iş eksilişinde  hangi imalatta olduğu belirtilmediğinden tespiti yapılamamış ... düşüncemle çoğunluk  kararına katılmıyorum” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.
 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinden iş deneyim belgesinin adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren belgeleri ifade ettiği, anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda da iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaması gerektiği anlaşılmaktadır.
 
A firması tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla ...............Müdürlüğü tarafından yapım işine ilişkin olarak düzenlenmiş ............. sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, 
 
alt yüklenici iş bitirme belgesinde (esas) işin adının “Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) Merkezi Modernizasyon Yapım İşi, 2018/648696)” olarak, 
 
işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının ise “Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) Merkezi Modernizasyon Yapım İşi’nin Anahtar teslim götürü bedele fiyatlandırma üzerinden elektrik pursantajının 1. Sıra salon tipi split klima, 2. Sıra enerji kablolama ve malzemeleri, 3. Sıra network kablolama ve sonlandırmalar, 4. Sıra çift kanat kayar kapı, 5. Sıra çift parmak izli geçiş sistemi ve 7. Sıra 52 adet led line imalatlarını kapsamaktadır.” olarak, 
 
uygulanan yapı tekniğinin “Elektrik tesisatı yapımı, elektrik iş grubu” olarak, esas işin sözleşme bedelinin 137.000,00 TL olarak, esas işin toplam sözleşme bedelinin 114.730,25 TL, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin tarihinin ............... olarak, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin 115.000,00 TL olarak, belge tutarının da “Elektrik iş grubu: 110.716,15 TL, İnşaat iş grubu: 4.014,10 TL” olarak düzenlendiği görülmüştür.
 
A firmasının itirazen şikâyete konu ihaledeki teklif tutarının 339.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi doğrultusunda sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 84.750,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
 
İtirazen şikâyete konu hususlar ile ilgili olarak değerlendirme yapılabilmesi amacıyla alt yüklenici iş bitirme belgesini düzenleyen idareye Kurum tarafından  yazı yazılmış olup, gerekli bilgi ve belgeler istenilmiş, alt yüklenici iş bitirme belgesini düzenleyen idare tarafından da cevabi yazı ekinde bilgi ve belgelerin gönderildiği görülmüştür.
 
Cevabi yazıda ilgili Yapım  işi kapsamında, inşaat imalatları hariç olmak üzere, ihale dokümanı kapsamında düzenlenmiş “Elektrik poz tarifleri ve mahal listesindeki” işler dışında başka işlerin yapılmadığı bilgisinin verildiği görülmüştür.
 
Ayrıca cevabi yazı ekinde yer alan, A firması ile alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işin (ana) yüklenicisi ........arasında imzalanmış ve alt yüklenici iş bitirme belgesi verilmesine dayanak olan sözleşmenin 
 
“Sözleşme Konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “Alt yüklenici’nin gerçekleştirileceği iş; ................. Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) Merkezi Modernizasyon Yapım İşinin (inşaat işleri hariç, geri kalanın) yapılmasıdır...” düzenlemesi, 
 
Anılan sözleşmenin “Yapılacak İşin tanımı ve Sözleşme Tutarı” başlıklı 5’inci maddesinde “İşyeri: .................. Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) Merkezi Modernizasyon Yapım İşi, Alt yüklenici; işleri bu sözleşmenin başka yerlerinde aksi özellikle belirtilmedikçe sigorta ve benzeri giderler dahil olmak kaydıyla KDV dahil; 115.000,00 TL (Yüzonbeşbintürklirası) Taraflarca kabul edilen birim fiyatlarla, süresinde ve Teknik Şartnamesine göre yapmayı ve teslim etmeyi taahhüt etmiştir.” düzenlemesi, 
 
Aynı sözleşmenin “İş Miktarında Artma ve Eksiltmeler, İlave İşler” başlıklı 7’nci maddesinde “İş Projesi ve idarenin talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır. Açıklanan yetkinin yüklenici tarafından kullanılması halinde fiyatlarda hiçbir değişiklik olmayacaktır ve işler sözleşmede belirtilen koşullar ve fiyatlarla yapılarak bitirilecektir. Keza söz konusu yetkinin kullanılmasından dolayı alt yüklenici herhangi bir zarar/ziyan talebinde bulunamaz.
 
İdare ile yüklenici arasında iş artış ve azalışları alt yüklenicinin hakedişine yansıtılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
Yine aynı sözleşmenin “Özel Konular” başlıklı 20’nci maddesinde alt yüklenici sözleşmesinin düzenlenme tarihinin .............. olarak belirtildiği görülmüştür.
Öncelikle, A firması  tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işte “KGYS Yazılımları ve Devreye Alma” iş kalemi imalatının yapımından vazgeçildiği, söz konusu imalatın yapımından vazgeçilmesi nedeniyle iş eksilişine gidildiği, iş eksilişi bedelinin de 22.269,75 TL olduğuna ilişkin “Mukayeseli keşif icmal tablosu”nun hazırlandığı görülmüştür. Bu nedenle, alt yüklenici iş bitirme belgesinde, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmında “KGYS Yazılımları ve Devreye Alma” iş kaleminin belirtilmediği anlaşılmaktadır.
 
A firması ile alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işin (ana) yüklenicisi arasında imzalanmış sözleşmenin “İş Miktarında Artma ve Eksiltmeler, İlave İşler” başlıklı 7’nci maddesinde, idare ile yüklenici arasındaki iş artışı ve azalışlarının alt yüklenicinin hakedişine yansıtılmayacağının düzenlendiği görülmüştür.
 
Öte yandan, KİK027.0/Y numaralı alt yüklenici iş bitirme belgesi standart formunun düzenlenmesine ilişkin standart form üzerinde yer alan açıklamalardan ve kamu ihale mevzuatından anlaşılacağı üzere, alt yüklenici iş bitirme belgesi üzerindeki ilgili kısımlara yazılan tutarların KDV hariç tutarlar olarak yazılması gerekirken, iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedeli ile ilgili kısma, alt yüklenici sözleşmesinde yer alan KDV dâhil (115.000,00 TL) tutarın yazıldığı görülmüştür.
 
Ayrıca, alt yüklenici iş bitirme belgesinde belge tutarı ile ilgili kısma alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme bedelinin fiilen gerçekleştirilen kısmının yazılmadığı, alt yüklenici sözleşmesi kapsamında olmayan inşaat iş grubu tutarı da dâhil olmak üzere (ana) yüklenicinin inşaat ve elektrik iş grubu sözleşme bedelinin yazıldığı görülmüştür.
 
Bu çerçevede, alt yüklenici iş bitirme belgesi değerlendirilirken, belge tutarı olarak KDV tutarının düşülmesi neticesinde elde edilen tutar olan 97.457,63 TL (115.000,00 TL/1,18 = 97.457,63 TL) dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
 
Alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işin benzer iş veya ihale konusu iş kapsamında olup olmadığına yönelik değerlendirme yapıldığında ulaşılan tespitlere aşağıda yer verilmiştir.
 
Alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş için düzenlenen “Elektrik poz tarifleri ve mahal listesindeki” işler incelendiğinde, “KGYS Yazılımları ve Devreye Alma” iş kalemi imalatı hariç olmak üzere iş deneyim belgesine konu işin “Salon tipi split klima cihazı 48.000 btu/h”, “Enerji Kablolama ve Malzemeler”, “Network Kablolama ve Sonlandırmalar”, “Çift Kanat Kayar Kapı”, “Parmak İzli Geçiş Sistemi” ve “Led Line ( Şerit Led- Soketli)” iş kalemlerinden oluştuğu görülmektedir.
 
...............Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi Modernizasyon Yapım İşi”nin adından ve bu işe ait Teknik Şartname ekindeki ihtiyaç duyulan malzeme listesinden anlaşıldığı üzere, söz konusu işin “Enerji Kablolama ve Malzemeler” ile “Network Kablolama ve Sonlandırmalar” iş kalemlerinin yanı sıra genel olarak KGYS merkezinin idari binasının geliştirilmesi işlerini kapsadığı anlaşılmaktadır.
 
İncelenmekte olan ihaleye ait Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde ise, anılan Şartname konusunun ek listede detayları ile belirtilen merkez ve saha sistem bileşenlerinin garanti ve bakım onarım hususları olarak tanımlandığı ve ihale konusu iş ile ...................bünyesinde kurulmuş ve garanti süresi sona ermiş olan KGYS sistemlerinin garanti sonrası arıza giderim/bakım gerekliliklerinin yerine getirilerek çalışır halde tutulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Anılan Şartname eki listede de sistem bileşenlerine ilişkin ayrıntılara yer verildiği görülmüş olup, söz konusu bileşenler incelendiğinde sistem bileşenlerinin güvenlik kameraları ile ilgili cihazlar olduğu (Sabit kamera, hareketli kamera, hareketli ve sabit kamera muhafazası ve camı, encoder, switch, sistem yönetim cihazı, video duvar izleme ekranı, bilgisayar vb.) görülmektedir.
 
Ayrıca anılan Şartname’de parça tanımının ek listede sunulan......................... bileşenlerinden herhangi bir cihazın aktif olarak çalışmasını sağlayan tüm cihaz içi veya dışı bileşenleri olarak tanımlandığı, A tipi onarım kapsamındaki basit tamiratın da devrelerin lehimlenmesi, soket, trafo, tüm adaptör tür ve çeşitleri, rj45 jack, kaçak akım rölesi, elektrik sigortası, klemens, patch kablo, fiber patch kablo vb. malzeme değişimi, yerinde yazılım yükleme, güncelleştirme, yükseltme vb. işler olarak tanımlandığı görülmektedir.
 
Bu kapsamda alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş için düzenlenen “Elektrik poz tarifleri ve mahal listesindeki” iş kalemleri içerisinde yer alan “Enerji Kablolama ve Malzemeler” ile “Network Kablolama ve Sonlandırmalar” iş kalemlerinin incelenmekte olan  ihale konusu kapsamındaki “A tipi Onarım” içerisinde olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
 
Öte yandan, alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş için düzenlenen “Elektrik poz tarifleri ve mahal listesindeki” iş kalemleri içerisinde yer alan “Salon tipi split klima cihazı 48.000 btu/h”, “Çift Kanat Kayar Kapı”, “Parmak İzli Geçiş Sistemi” ve “Led Line ( Şerit Led- Soketli)” iş kalemlerinin nitelik itibariyle KGYS merkezinin idari binasının geliştirilmesi işleri kapsamında olduğu, söz konusu işlerin güvenlik kameraları bakım ve onarım işleri kapsamında olmaması nedeniyle İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen benzer iş kapsamına veya ihale konusu iş kapsamına girmediği, anılan işlerin güvenlik kameraları bakım ve onarım işleri ile nitelik ve uzmanlık bakımından benzerlik göstermediği, bu doğrultuda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin
“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda anılan iş kalemlerine ilişkin tutarların iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
 
İdare tarafından A firmasına yazı yazılarak anılan istekliden tüm hakediş belgeleri ile alt yüklenici sözleşmesinin istenildiği, anılan istekli tarafından cevap yazısı ile de ilgili belgelerin gönderildiği, hakediş raporu ve icmali ile alt yüklenici sözleşmesinde “Elektrik poz tarifleri ve mahal listesindeki” yer alan iş kalemlerinden “Salon tipi split klima cihazı 48.000 btu/h”, “Çift Kanat Kayar Kapı”, “Parmak İzli Geçiş Sistemi” ve “Led Line (Şerit Led- Soketli)” iş kalemlerinin tutarına ilişkin olarak ayrımın yapılmadığı anlaşılmıştır.
 
“Enerji Kablolama ve Malzemeler” ile “Network Kablolama ve Sonlandırmalar” iş kalemlerinin tutar olarak ayrımının hakediş raporu ve icmali ile alt yüklenici sözleşmesinden yapılamadığı, bu nedenle elektrik imalatlarının yaklaşık maliyeti içerisindeki oranları dikkate alınarak ayrıştırma yapıldığı ve elde edilen tutarın güncellenmiş halinin A firması tarafından İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi doğrultusunda sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, bu gerekçeyle de anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
 
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A firmasının  teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 
Mustafa Ayan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri notu:
Konuyu incelediğiniz tarih itibarı ile söz konusu mevzuatta değişiklik olup olmadığı kontrol edilmelidir.