İŞ DENEYİM BELGESİ BENZER İŞ TANIMINA UYMASA DA İHALE KAZANILABİLİR Mİ?

28.10.2019 15:31

İş deneyim belgesi

Rekabetin sağlanması açısından benzer iş tanımı önemlidir. Konuyu, yapım işleri mevzuatı kapsamında değerlendirecek olursak,

 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde 

“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

…b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

 ifade eder.”  hükmü,  

 Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde;

(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin “(B) Üstyapı (Bina) İşler” başlıklı maddesinde; 

            “I. Grup: Bina İşleri

1.Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2.Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3.Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri,

II. Grup: Bina İşleri

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı),

III. Grup: Bina İşleri

1. BII. Grup İşler

2. BI ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” açıklaması,  

 

Anılan Tebliğ’de “…(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, ihale konusu işin niteliği çerçevesinde Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olabilecektir. Bu nedenle, anılan örnekte ihale edilen işin niteliği göz önünde bulundurularak “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi”nin yanında “BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi” de benzer iş olarak belirtilebilecektir.

Onarım işleri ihalelerinde benzer iş belirlemesi yapılırken, onarımı gerçekleştirilecek yapının temelden inşasını içeren işlerin öncelikle belirtilmesi gerekmekte olup, bu ihalelerde benzer işin “bir grup veya o gruptaki işin onarım işi” şeklinde tespit edilmesi gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

YAPILAN BİR İHALEDE:

İhalenin konusu, "Çatı ve Cephe Tamirat Yapımı" dır.

Benzer iş olarak B-III grubu işler belirlenmiştir..

Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi Veya Mimar” olarak düzenlenmiştir.

 

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla  alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge incelendiğinde; anılan belgenin alt yüklenici olarak istekli adına düzenlendiği, belgeye konu esas işin adının “........ A Blok ve Sosyal Tesis Tadilatı”, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının ise “Binaların Bakım Onarımı ve Çelik Yapı” olduğu tespit edilmiştir.

         İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, İdari Şartname’de benzer iş olarak sadece B-III grubu bina işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, bunun yanında onarım, tamamlama, tadilat vb. işlerin ise benzer iş olarak kabul edileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu benzer iş düzenlemesi göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli  tarafından “Binaların Bakım Onarımı ve Çelik Yapı” işine ilişkin sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 Ancak yukarıda aktarılan Yönetmelikte, benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri ifade eder şeklinde tanımlandığı, bunun yanında yukarıda bahsi geçen Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin işlerin benzer işler olduğu açıklanmıştır.

 Bu doğrultuda bahse konu ihalenin, Çatı ve Cephe Tamirat Yapımına ilişkin olduğu, söz konusu iş kapsamında çatı ve cephe tamiratı yapılacağının anlaşıldığı,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “Binaların Bakım Onarımı ve Çelik Yapı” işine ilişkin sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin de bakım onarıma ilişkin olduğu, anılan belgeye konu iş ihale dokümanında belirlenen benzer iş tanımı düzenlemesine uygun olmamakla birlikte, ihale konusu işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler kapsamında olduğu, diğer bir ifade ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işin ihale konusu işe uygun olduğu tespit edilmiştir.

YANİ İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN İŞ BİTİRME BELGESİ, İDARENİN İSTEDİĞİ BENZER İŞ TANIMINA UYMASA DA İŞ BİTİRME BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞ İHALE KONUSU İŞE UYGUN OLDUĞUNDAN BELGESİ GEÇERLİDİR