İŞ DENEYİM BELGELERİNDE ESASLI UNSUR

25.07.2020 13:40

İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

 
Değerlendirmeye ilişkin esaslar
 
MADDE 48– 
 
(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.
 

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsuru

 
(2) (Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/ 5. md.) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir. 
 

İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi

 
40.3. (Ek madde: 19.06.2018-30453/m RG/ 6. md., yürürlük: 19.07.2018 )  Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerine, belgeye konu işin varsa esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı yazılacaktır. 
 
Örneğin, bünyesinde köprü ve tünel iş kısımları bulunan bir yol yapımı işinde, belge tutarının ne kadarının AI, ne kadarının AII ve ne kadarının AV grubundan oluştuğu belirtilecektir. 
 
Aynı şekilde, bünyesinde sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, asansör, gaz tesisatı ve elektrik tesisatı işleri bulunan BII grubundaki bir idari bina yapımı işinde belge tutarının ne kadarının CI, CII, CIII, CIV ve DIV grubundan oluştuğu belirtilecektir. 
 
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı hesaplanırken sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınacaktır.
 

Esaslı nsur ne demektir?

 
Esaslı unsur: Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçekleştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenen ana iş grubunu…ifade eder.” hükmü,
 
Kamu İhale Kurul Kararından:
 
Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından, teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işe ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu; iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerektiği, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde ise; diğer ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilecekleri, iş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirilmesinde; iş bitirme ve iş durum belgesi tutarlarının tam olarak, denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarlarının ise beşte bir oranında dikkate alınacağı, iş deneyimini gösteren belgelerdeki ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının değerlendirmeye alınmayacağı, ancak iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirileceği, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde ise işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerektiği,
 
 
 
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının ise 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen söz konusu iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyiminin tevsiki için kullanılamayacağı,
 
 
 
İnceleme konusu ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen A/I grubu köprü ve viyadük işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği, istekliler tarafından inşaat mühendisliği diplomalarının da iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulabileceği, EKAP üzerinden temin edilebilen belgeler kapsamında olan iş deneyim belgelerinin, istekliler tarafından bahse konu belgelere ilişkin gerekli bilgilere sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilmesi şartıyla teklif dosyasında sunulmayabileceği anlaşılmaktadır.
 
 
 
- ............. Enrj. Pet. Mad. Nak. Gıd. San. Tic. A.Ş. - ...........Nak. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyasında pilot ortak ..........İnş. Enrj. Pet. Mad. Nak. Gıd. San. Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak sunulan sunulmayacak belgeler tablosunun “İş deneyim belgesi (belgeye EKAP tarafından verilen sayı)” satırında “..................sayılı iş deneyim belgesi” bilgisine yer verildiği görülmüş olup, EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bahse konu iş bitirme belgesinde “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: ....................... Kanal Köprüsü Yapım İşi…
 
 
Uygulanan yapı tekniği: Öngermeli kirişli betonarme köprülü kavşak ve köprü yapım işi
 
Yüklenicinin adı: ................
 
 
İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları…: ................
 
 
Sözleşme tarihi: ...........
 
Belge tutarı: 42.844.849,83 TRY” ifadelerinin yer aldığı ve söz konusu iş bitirme belgesinin EKAP’a kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
 
 
 
İnceleme konusu iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesi amacıyla .................sayılı yazı ile anılan belgeyi düzenleyen idareden (görüş talep edilmiş olup, idare tarafından gönderilen .......................sayılı cevabi yazıda; “…Yapılan hesap neticesinde istenilen bilgiler aşağıda çıkarılmıştır: A/I Grup İşler: 37.288.308,08 TL, A/V Grup İşler: 5.550.511,21 TL, D/V Grup İşler: 1.739,00 TL, E/I Grup İşler: 4.294,54 TL olarak tespit edilmiştir. 
 
Bahse konu işin esaslı unsuru A/I grup köprü ve viyadük işleridir…” ifadelerine yer verilerek, anılan iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun A-I grup köprü ve viyadük işleri olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun İdari Şartname’de A-I olarak belirlenen benzer iş grubuna uygun olması nedeniyle iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, güncellenmemiş belge tutarının dahi (42.844.849,83x0,50=21.422.424,92 TL) pilot ortak tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarından (15.545.700,10x0,80x0,80=9.949.248,06 TL) fazla olduğu anlaşılmıştır.
 
 
 
Söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında .................Nak. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak sunulan sunulmayacak belgeler tablosunun “İş deneyim belgesi (belgeye EKAP tarafından verilen sayı)” satırında “........................ sayılı iş deneyim belgesi” bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir. EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bahse konu iş bitirme belgesinde “…İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: B......................... Yapım işi
 
 
Uygulanan yapı tekniği: …A/V
 
Yüklenicinin adı: .........................
 
 
Belge tutarı: 143.229.194,08 TRY (Yol yapım işleri)…” ifadelerinin yer aldığı görülmüş olup, söz konusu ifadelerden iş bitirme belgesine konu işin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir.
 
 
 
Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesi uyarınca istekli tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarının tamamının (15.545.700,10x0,80=12.436.560,08 TL), pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin güncellenmemiş tutarı ile karşılandığı (21.422.424,92 TL) görülmüş olup, bu nedenle özel ortak tarafından ihalede istenen iş deneyim tutarının % 40’ından  (15.545.700,10x0,80x0,40=4.974.624,03 TL) az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunulması uygun kabul edilecektir.
 
 
 
Bu çerçevede yapılan değerlendirmede; özel ortağa ilişkin olarak sunulan iş bitirme belgesinin güncellenmemiş tutarının dahi (143.229.194,08 TL), ihalede istenen iş deneyim tutarının % 40’ından (4.974.624,03 TL) fazla olduğu ve bahse konu belgenin EKAP’a kayıtlı olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin anılan istekliye yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
 
 
- .................... Şti.) tarafından teklif dosyasında EKAP üzerinden düzenlenmiş iş bitirme belgesi sunulduğu, söz konusu belgede “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: ............... Yapım İşi…
 
İşin yapıldığı yer: ...............
 
Uygulanan yapı tekniği: ...................
 
Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı: .................
 
 
İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları…: ......................
 
 
Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi: ...............................
 
Belge tutarı: 20.293.943,91 TL…” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, yapılan araştırma neticesinde iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun A-1 grubu işler olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun İdari Şartname’de A-I olarak belirlenen benzer iş grubuna uygun olması nedeniyle iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup (20.293.943,91x0,50=10.146.971,96 TL), güncellenmiş belge tutarının (22.521.777,25 TL) istekli tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarından (16.913.920,00x0,80=13.531.136,00 TL) fazla olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin anılan istekliye yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
 
 
- ....................A.Ş. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyasında pilot ortak .............. A.Ş.ye ilişkin olarak sunulan iş bitirme belgesinde “İşin Adı ve Varsa İhale Kayıt Numarası: ......................Yolları İnşaatı…
 
 
Uygulanan Yapı Tekniği: Proje kapsamında; 1.373,00 m viyadük; 98,60 m çelik köprü; 68,20 m üst geçit ve 35,00 m alt geçit köprüsü; 53,32 m menfez, 7.547,00 m yol (3 şerit bölünmüş yol ve 2 şerit bağlantı yolları) altyapıları ve üstyapıları inşaatı (AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri)
 
Yüklenicinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı: .…...................
 
Sözleşme Tarihi ve Varsa İhale Tarihi: ............
 
 
Belge Tutarı: 55.538.887,62 TL (AI. Grup Köprü ve Viyadük İşleri: 25.898.072,93 TL, AV. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı): 24.505.367,85 TL, DV. Grup Aydınlatma İşleri: 5.135.446,84 TL)
 
…Belgeye konu işin esaslı unsuru olan iş grubu, AI. Grup: Köprü ve viyadük işleridir…” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, bu kapsamda söz konusu deneyim belgesinin esaslı unsurunun, yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranın büyüklüğünden dolayı “A-I Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun İdari Şartname’de A-I olarak belirlenen benzer iş grubuna uygun olması nedeniyle iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.