İHALEDE İMZA SİRKÜSÜ MÜ, İMZA BEYANI MI?

29.09.2021 00:00

İHALEDE İMZA SİRKÜSÜ MÜ, İMZA BEYANI MI?

 

19 Ağustos 2021 de yürülüğe giren mevzuata göre :

 

Zarf teslim edilerek girilecek ihalelerin idari şartnamelerinde,

 

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b)  (Değişik bent: 20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük: 19/08/2021) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur

Düzenlemesi mevcuttur.

Değişiklik zamanlarında istemeden de olsa hatalar yapılmaktadır. Yani tüzel kişler imza beyanı sunmayı unutabilecektir. Bu durumda teklif nasıl değerlendirilecektir.

Bu konuda tereddütleri giderecek karar verilmiştir. 

 
 
İhale destek bilgi no:  2139031443
 
İMZA SİRKÜSÜ MÜ, İMZA BEYANI MI?
 
 
DOSYA