İHALENİN İPTAL KARARININ İPTALİ

30.09.2019 10:01

İHALENİN İPTAL KARARININ İPTALİ

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ......2019 tarihinde yapılan “Araç Kiralama İşi” ihalesine istekli olarak katıldıkları, ....tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edildiği, idareye yapılan itirazların sonucunda 4, 6, 19, 20 ve 25’inci kısımların maliyetlerinin yüksekliği gerekçesiyle iptal edildiğinin isteklilere tebliğ edildiği,

 

İdarenin .... tarihli kesinleşen ihale kararı ile 20. kısım olan Otomobil-2’nin kendi uhdelerinde kaldığının tebliğ edildiği, 

daha sona ...... tarihinde söz konusu kısmın maliyetlerin yüksekliği nedeniyle iptal edildiğinin bildirildiği, 

ilgili kısmın yaklaşık maliyetinin 7.938.316,86 TL olduğu, firmalarının bu kısım için sunmuş olduğu teklifin ise 7.198.327,00 TL olduğu, 

yaklaşık maliyet ile teklifleri arasında 739.989,86 TL gibi büyük bir farkın bulunduğu, 

firmalarının İdari Şartname ve 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 20. kısım Otomobil-2 kısmında araç kasko değer listesini ihale dosyasında teklif ile birlikte sundukları, teklif hazırlama aşamasında Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği şekilde teklif ettikleri araçlara ilişkin kasko değerinin %2’sini aşmayacak şekilde hesaplama yaparak tekliflerini sundukları, idarenin ilgili kısmı inceleyerek tekliflerinin uygun olduğunu kesinleşen ihale kararı ile taraflarına bildirdiği, söz konusu kısımların iptali nedeniyle tekrar ihale sürecine girilmesi ile idarenin zaman açısından ve maddi yönden kaybı olacağı, idarenin 20. kısım için vermiş olduğu ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden şikâyete konu ihalenin idarenin ihtiyacı olan muhtelif özelliklerde 343 adet hizmet aracı kiralanması işine ilişkin olduğu, işe başlama tarihinin 01.10.2019, işi bitirme tarihinin 31.12.2021 olduğu, söz konusu ihalenin 25 kısımdan oluştuğu, 

 

itirazen şikâyet konusunun ihalenin 20’nci kısmının ihale yetkilisince 20.08.2019 tarihinde iptali işlemine yönelik olduğu tespit edilmiştir.

 

İhalenin 20. kısmının, 83 adet otomobilin (şoförlü, şoförsüz) kiralanması (Otomobil 2 ) olarak tanımlandığı, 

ihalenin 18.07.2019 tarihinde yapıldığı, 20. kısım için 2 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde ....... San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle uygun bulunmadığı, 

06.08.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 20. kısmının ........Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 

09.08.2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından söz konusu kararın onaylandığı, 

kesinleşen ihale kararının 09.08.2019 tarihli yazı ile isteklilere bildirildiği, 

daha sonraki aşamada ihalenin birden çok kısımlarına yapılan itirazen şikâyet başvuruları üzerine hazırlanan raportör raporuna istinaden, 

ihalenin 20. kısmının idare tarafından 20.08.2019 tarihinde iptal edildiği ve anılan kararın 20.08.2019 tarihinde isteklilere bildirildiği tespit edilmiştir.

 

.................mevzuat hükümleri uyarınca ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

           Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde 

        ............. hükümleri,

 

          Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde 

      ...............hükümleri bulunmaktadır.

          Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt  Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde 

.......................düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu ihalede ilk aşamada 06.08.2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlendiği, 

09.08.2019 tarihinde anılan kararın idarece onaylanmasından sonra, 20.08.2019 tarihinde idarece ihalenin 20. kısmının raportör kanaatine istinaden “maliyetlerin yüksekliği” gerekçesi iptal edildiği belirlenmiştir.

İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden ihalenin yaklaşık maliyet icmal raporunun tarihinin 21.05.2019, 

ihale onay belgesinin tarihinin 22.05.2019 olduğu, 

yaklaşık maliyetin asgari işçilik maliyeti, piyasa araştırması ve idarenin mevcut sözleşmesinde kullanılan araçların güncel fiyatları esas alınarak hazırlandığı belirlenmiştir.

Söz konusu ihalenin 20. kısmında başvuru sahibinin teklifinin 7.198.327,00 TL, 

yaklaşık maliyetin ise 7.938.316,86 TL olduğu (teklif yaklaşık maliyetin 0,906’sı), 

dolayısıyla anılan isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin alında olmasına rağmen ihalenin şikâyete konu kısmının idarece iptal edildiği, gerekçe olarak ise “maliyetlerin yüksekliği” ifadesinin kullanıldığı anlaşılmıştır.

İdarece yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde idarece izlenebilecek yöntemlerden ikisi kullanılarak söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin hesaplanma tarihi göz önüne alındığında ihale tarihi itibarıyla güncelliğini koruduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin diğer kısımlar için de aynı yöntem ve tarih esas alınarak hesaplandığı, 

diğer kısımlar için tekliflerin benzer oranlarda yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmesine rağmen, 

bazı kısımların belirtilen gerekçe ile iptal edilmesi karşısında, 

bazı kısımların iptal edilmediği belirlenmiştir 

(Örneğin, 3. kısım yaklaşık maliyeti: 218.567,36 TL, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi: 217.000,00 TL, yaklaşık maliyetin 0,993’ü, 

2. kısım yaklaşık maliyeti: 216.734,64 TL, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi: 215.140,00 TL, yaklaşık maliyetin 0,993’ü).

Başvuru sahibinin söz konusu ihalenin 20. kısmı için 

16 adet 2013 model, marka:Tofaş-Fiat, tipi: Linea, 

16 adet 2013 model, marka: Oyak Renault, tipi: Fluence, 

51 adet 2015 model, marka: Oyak Renault, tipi: Fluence 

olmak üzere toplam 83 adet binek otomobil teklif ettiği görülmüştür. 

İsteklinin teklif ettiği araçlar üzerinden teklif ettiği fiyatların, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt  Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirtilen limitlerin altında olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve ihalenin iptal gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin 20. kısım için idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen “maliyetlerin yüksekliği” gerekçesi ile iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı belirlendiğinden, ihalenin söz konusu kısmının iptal edilmesi işleminin iptal edilmesi  gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.                                           

Diğer taraftan .....................

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) İdarenin ihalenin 20’nci kısmına ilişkin iptal kararının iptaline,

 2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,    Oybirliği ile karar verildi.