İHALELERDE ANLAŞMALI TEKLİF VERİLİP VERİLMEDİĞİ

05.11.2019 14:54

ANLAŞMALI TEKLİF

İhaleye teklif veren bazı isteklilerin teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olması incelenmelimidir? 

Bilindiği üzere yaklaşık maliyet değerine göre idarelerce, ihale dokümanında;

  • Sınır değerin altında kalan geçerli teklifler açıklama istenmeksizin kabul edilecektir,
  • Sınır değerin altında kalan geçerli tekliflerden açıklama istenecektir,
  • Sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istemeksizin ret edilecektir.

Düzenlemesi yapabilmektedirler.

Belirtilen nedenlerle SINIR DEĞER’in ihale sonucuna önemli etkileri olmaktadır.

İhaleye katılanlar ihale sonucunu etkileyecek şekilde bilinçli olarak sınır değeri etkileyebilirler mi?

Kesinleşen ihale kararına itiraz konularından bir tanesi,

“İhaleyi alan ……….. San. Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye teklif veren bazı firmalarla anlaşarak ihaleye katıldığı, zira söz konusu isteklilerin ihale dokümanında istenilen belgeleri olmamasına ve ihale dışı bırakılacaklarını bilmelerine rağmen her türlü masrafa katlanarak ihaleye katıldığı ve daha sonra elendikleri, tek amaçlarının sınır değeri belirledikleri bir bedelde tutmak ve ihale sonucunu istedikleri gibi yönlendirmek olduğu, bu firmaların ihaleye fesat karıştırarak rekabeti engellediği, bu nedenle de teklif değerlendirme sürecinin yeniden yapılması gerektiği”

Olmuştur.

MEVZUAT GEREĞİ İHALE BİRİNCİ OTURUMUNDA TEKLİF MEKTUBU VE GEÇİCİ TEMİNATI GEÇERLİ OLAN İSTEKLİLERİN TEKLİF BEDELLERİ SINIR DEĞER HESABINA KATILMAKTADIR.

Yapılan incelemede, şikayet konusu ile ilgili olarak;

“İddia konusu husus bakımından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren bazı isteklilerin teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu ve söz konusu isteklilerin kendi malı olması istenen makine parkına ilişkin herhangi bir belge sunulmaması gerekçesiyle ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları,

Ayrıca isteklilerce sunulan teklifin sınır değer hesabında dikkate alınabilmesi için mevzuat gereği aranan teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun şekilde sunulması koşulunun bu isteklilerce karşılandığı dolayısıyla tekliflerinin sınır değer hesabına dahil edildiği görülmektedir.

Bu çerçevede yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır.

Buradan hareketle idarece yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun’un 17’nci ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddeleri doğrultusunda başvuruya konu ihalede teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun olarak sunmalarına karşın yeterlik belgelerinden birini veya birkaçını sunmayan isteklilerin sınır değeri etkilemek amacıyla “ortak hareket” edip etmedikleri hususunda gerekli incelemelerin yapılmak suretiyle yeni bir ihale kararı alınmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.”

Kararı verilmiştir.

Verilen bu kararın, ihale komisyonlarının inceleme ve değerlendirme sınırlarını vurgulaması açısından ve ihalelere katılan firmaların hak arayışları bakımından çok önemli olduğu değerlendirilmektedir.