İHALE TARİHİ 24 NİSAN 2020 OLAN İHALELER

21.04.2020 20:53

24 NİSAN 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHALELER HAKKINDA

 

“İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” ile 22 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 

ile 26 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde 

bulunan tüm vatandaşların, istisnalar dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı 81 il Valiliğine 

bildirilmiştir. (https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldak-ilinde-23-24-25-26-nisan-tarihlerinde-uygulanacak-

sokaga-cikma-kisitlamasi)

 

Genelge uyarınca zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli olanlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının 

kapalı olacağı anlaşılmaktadır.

İhale Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip İdari Şartnamelerin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme 

tarih ve saati” başlıklı maddelerinde “İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 

yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede, ihale işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, hak kayıplarının önlenmesi ve rekabetin tesis edilmesi amacıyla:

Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde yapılacak olan ve ihale tarihi 24 Nisan 2020 

olarak ilan edilen ihaleler (elektronik ihaleler hariç), takip eden ilk iş günü olan 27 Nisan 2020 tarihinde aynı yer 

ve saatte yapılacaktır.

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak illerde ise ilgili idaresince, ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağı 

veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi 

ertelenebilecektir (elektronik ihaleler hariç).

- Aday ve isteklilerin de söz konusu durumu göz önünde bulundurarak kendileri veya temsilcileri aracılığıyla ihalelere 

teklif sunulması hususunda gerekli hazırlıkları yapmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur. ”

KAMU İHALE KURUMU