İHALE İTİRAZ TEBLİGAT İŞLEMLERİ

10.09.2019 08:34

İHALE İTİRA Z ÖRNEK KİK KARARI

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/125899İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 31.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak  Çetinkaya Turz.Taş. Güv. Sist. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından 07.09.2015 tarih ve 75609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2302 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 31.10.2014 tarihinde yapılan ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, bahse konu ihalede idarece düzeltici işlem kararının alındığı, söz konusu karara ilişkin olarak şikayet ve itirazen şikayet sonrasında 17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I4034 tarihli Kamu İhale Kurulu kararı üzerine 22.01.2015 tarihinde firmaları ile sözleşmenin imzalandığı,

 

Daha sonra ise Kamu İhale Kurulunun 05.08.2015 tarihli ve 2015/MK347 sayılı kararı ile Kurulun “17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I4034sayılı kararının iptaline” karar verildiği,

 

Söz konusu süreçte 27.08.2015 tarihinde taraflarına iletilen bilgi doğrultusunda 2015/MK347sayılı Kamu İhale Kurulu kararı akabinde herhangi bir düzeltici işlem ve kesinleşen ihale kararı alınıp taraflarına bildirilmeden Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme yapılacağının anlaşıldığı,

 

Hukuki durumda değişiklik yaratan 05.08.2015 tarihli ve 2015/MK347 sayılı Kurul kararının yanlış uygulanması nedeniyle itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasının hasıl olduğu,

 

4734 sayılı Kanun’un “kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere tebliğ edilmesinin zorunlu olduğu, söz konusu tebligat yapılmadan sözleşme imzalanmasının anılan Kanun maddesine aykırı olduğu, bununla birlikte kesinleşen ihale kararının verilmesi ve isteklilere tebliğ edilmesinin idareler tarafından gerçekleştirilen usulü bir işlem olmayıp anayasal bir hak olan hak arama hürriyetinin tecellisi için

büyük önem arz eden bir işlem olduğu,

 

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusunda bulunabilmesi için kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesinin gerekli olduğu, idareye şikayet başvuru süresi olan 10 günlük süre geçmeden, başvuru yapılmışsa idarece bir karar verilmeden ve Kamu İhale kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmış ise başvuru karara bağlanmadan sözleşme imzalanmasının hukuken mümkün olmadığı,

4734 sayılı Kanun’a göre şikayet ve itirazen şikayet, başvuru yolları tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, bu başvurular gerçekleştirilmeden dava açılmasının mümkün olmadığı, bu bağlamda kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmemesi nedeniyle şikayet ve itirazen şikayet başvurularının yapılamayacağı, bunun sonucunda da dava açıklamayacağı, bununda açıkça Anayasa tarafından teminat altına alınmış olan hak arama hürriyetinin engellenmesi anlamına geleceğinin açık olduğu,

 

Sonuç olarak 2015/MK347 sayılı Kurul kararı akabinde kesinleşen ihale kararı alınmadan ve isteklilere kesinleşen ihale kararı bildirilmeden sözleşmenin imzalanmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

 

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.”hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır…” hükmü yer almaktadır.

 

Bununla birlikte Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu bilgiler ışığında;

 

Bahse konu ihale 02.01.2015 31.12.2015 tarihleri arasında 27 otobüs, 29 midibüs ve 5 minibüs ile toplam 61 araç 2015 yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı ihalesidir .

 

31.10.2014 tarihinde ihalesi yapılan şikayete konu ihalede 7 adet ihale dokümanı EKAP üzerinde eimza kullanılmak suretiyle indirilmiş,

 

5 istekli tarafından teklif verilmiş, 04.11.2014 tarihli ve 12 sayılı ihale komisyonu kararı ile bir istekli teşekkür mektubu sunduğu,

 

Yardımer Ltd. Şti. & Aşır Yılmazlar Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağının iş deneyim belgesi tutarı yetersiz olduğundan,

 

Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğundan teklifi değerlendirme dışı bırakılmış,

 

ihale Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Kaya Seyh. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. belirlenmiş, komisyon kararı aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

 

Ancak Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu hususunda idareye yapılan şikayet başvurusunun idarece uygun bulunması üzerine

 

21.11.2014 tarih ve “1 Nolu Düzeltici İşlem Kararına” ilişkin 2 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihale Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis.ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. belirlenmiş, komisyon kararı aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

 

Akabinde idarenin bahse konu kararı üzerine Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis.ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2014 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş ve Kurulun 17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I4034 sayılı kararı ile “Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece geçerli teklif olarak belirlenip ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

 Sonuç olarak,

 

yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” denilerek 4734 sayılı Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I4034 sayılı Kurul kararının idareye tebliği üzerine 26.12.2014 tarihli ve 3 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihale Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis. Ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Kaya Seyh. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. belirlenmiş, komisyon kararı aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

 

Anılan firma 13.01.2015 tarihli ve 149 sayılı yazı ile sözleşmeye davet edilmiş ve bu istekli ile 22.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I4034 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada,

 

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.02.2015 tarihli ve E:2014/2186 K:2015/255 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

 

Akabinde söz konusu kararın temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesinin 29.06.2015 tarihli ve E:2015/1790, K:2015/2722 sayılı kararı ile

 

“…Bu durumda, davacının her üç iş kalemi içinde hazırlamış olduğu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata niteliğinde toplama ve çarpma hatası yapmadığı anlaşıldığından, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin düzeltici işlem tesis eden dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk,

 

davanın reddi yolunda İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.02.2015 tarih ve E.2014/2186, K:2015/255 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline….

 

Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere)” karar verilmiştir.

 

Danıştay 13. Dairesinin bahse konu kararı üzerine işlem tesis edilmesi anılan mevzuat hükümleri gereğince Anayasal bir zorunluluk olduğundan Kamu İhale Kurulunun 05.08.2015 tarihli ve 2015/MK347 sayılı kararı ile,

 

1    Kamu İhale Kurulunun 17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I4034 sayılı kararının iptaline,

 

2      Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 05.08.2015 tarihli ve 2015/MK347 sayılı kararının 19.08.2015 tarihinde idareye tebliği üzerine idarenin 21.08.2015 tarihli ve 4014 sayılı yazısı ile ihaleye katılan tüm isteklilere teklif geçerlik süresinin ve geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması için tebligatta bulunulmuş, tüm isteklilerin idarece öngörülen süreden az olmamak üzere teklif geçerlik süresinin ve geçici teminat mektubunun süresini uzattığını kabul etmeleri üzerine 27.08.2015 tarih ve 320 sayılı yazı ile ihaleye ilişkin yukarıda belirtilen süreçler ve

 

 

Danıştay 13. Dairesinin kararından bahsedilerek “…Bu nedenle, idaremiz tarafından 31.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/125899 İKN’li “personel taşıma hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak 21.11.2014 tarih ve II. Nolu ihale komisyonu kararı uygulanması gerektiğinden, İdaremiz ile Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalanan 01.02.201531.12.2015 tarihleri arasını kapsayan 22.01.2015 tarihli sözleşmenin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ( e) bendinde “Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller” hükmü gereğince 01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere fesih edilmesi ve Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sözleşmeye davet edilmesi” hususunda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının Olur’u alınmıştır.

 

Bununla birlikte 27.08.2015 tarihli ve 144 sayılı sözleşmeye davet yazısı Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne elden tebliğ edilmiş, anılan istekli tarafından 28.08.2015 tarihli yazı ile sözleşmenin en geç 31.08.2015 tarihinde yapılacağı ve 01.09.2015 tarihinde işe başlanılacağına ilişkin bir taahhütname sunulmuş ve anılan istekli ile 31.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Ayrıca İdare tarafından Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti.ne hitaben yazılan 27.08.2015 tarih ve 642 sayılı yazıda “…Mezkur ihale için Kamu İhale Kurulunun 05.08.2015 tarihli ve 2015/MK347 sayılı kararında;

 

Danıştay 13.Dairesi tarafından verilen 29.06.2015 tarihli ve E:2015/1790, K:2015/2722 bozma kararına istinaden yukarıda belirtilen ve düzeltici işlem tesisine esas olan 17.12.2014 tarih ve 2014/UH.I4034 sayılı kararın iptaline,

 

firmanızın başvurusunun ise reddine karar verildiği bildirilmiştir. Kamu İhale Kurulunun 05.08.2015 tarih ve 2015/MK347 sayılı kararına istinaden mezkur ihale ile ilgili olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (e) bendinde “Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek diğer haller” hükmü gereğince firmanızla idaremiz arasında 22.01.2015 tarihinde akdedilen sözleşme yukarıda belirtilen hususlar gereğince İdaremiz tarafından 01.09.2015 tarihi itibarıyla feshedilmesine karar verilmiştir” denilmiş,

 

 bahse konu yazının 28.08.2015 tarihinde İdare personeli tarafından idare kayıtlarında yer alan işyeri adresinde tebliğ edilmek üzere gidildiğinde firma yetkilisinin tebligatı elden teslim almayacağını belirtmesi üzerine tebligat yazının kapıya asılarak tebligat gerçekleştirildiğine ilişkin 28.08.2015 tarihli Tutanak düzenlenmiş ve PTT’nin resmi internet sitesinden söz konusu yazının 02.09.2015

tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği,

 

ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alındığı dikkate alındığında;

 

İdarece Kamu İhale Kurulu’nun Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 29.06.2015 tarihli ve E:2015/1790, K:2015/2722 sayılı kararına istinaden aldığı 05.08.2015 tarih ve 2015/MK347 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin tesis ettiği işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerinin gereği olduğu,

 

ayrıca alınacak yeni komisyon kararının da içerik olarak 21.11.2014 tarih ve “1 Nolu Düzeltici İşlem Kararına” ilişkin 2 sayılı ihale komisyonu kararı ile aynı doğrultuda olacağı ve bu süreçte idarece tesis edilen işlemlerde başvuru sahibinin hak kaybına neden olabilecek esaslı bir aykırılığın bulunmadığı da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesindeki iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuruya konu ihale, Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan Personel Taşıma ihalesi olup, ihalenin başvuru sahibi Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis. Ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, teklifi değerlendirme dışı bırakılan Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyetin uygun bulunduğu, alınan 21.11.2014 tarih ve “1 Nolu Düzeltici İşlem Kararına” ilişkin alınan 2 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusu üzerine 17.12.2014 tarih ve 2014/UH.I4034 sayılı Kurul kararı ile Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde karar verildiği, bu kararın uygulanması kapsamında 26.12.2014 tarih ve 3 

sayılı ihale komisyonu kararı ile ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı ve 22.01.2015 tarihinde başvuru sahibi ile sözleşme imzalandığı,

 

Yıldız Turz. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nce 17.12.2014 tarih ve 2014/UH.I4034 sayılı Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.02.2015 tarihli ve E:2014/2186 K:2015/255 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verildiği,

 

söz konusu karar üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesinin 29.06.2015 tarihli ve E:2015/1790, K:2015/2722 sayılı kararı ile 17.12.2014 tarih ve 2014/UH.I4034 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk,

 

davanın reddi yolunda İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesi Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.02.2015 tarih ve E.2014/2186, K:2015/255 sayılı kararının bozulmasına karar verildiği, kararın uygulanması kapsamında 05.08.2015 tarih ve 2015/MK347 sayılı Kurul kararı ile

 “1  Kamu İhale Kurulunun 17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I4034 sayılı kararının iptaline,

   2   Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

 

bu kararın uygulanması kapsamında idarenin 21.08.2015 tarihli yazı ile ihaleye katılan tüm isteklilere teklif geçerlik süresinin ve geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması için tebligatta bulunulduğu, tüm isteklilerin idarece öngörülen süreden az olmamak üzere teklif geçerlik süresinin ve geçici teminat mektubunun süresini uzattığı,

 

bunun üzerine yeni bir ihale komisyonu kararı alınmaksızın 27.08.2015 tarih ve 320 sayılı yazı ile ihaleye ilişkin yukarıda belirtilen süreçler ve Danıştay 13. Dairesinin kararından bahsedilerek

 

“...Bu nedenle, idaremiz tarafından 31.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/125899 İKN’li “personel taşıma hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak 21.11.2014 tarih ve II. Nolu ihale komisyonu kararı uygulanması gerektiğinden, İdaremiz ile Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalanan 01.02.2015 31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan 22.01.2015 tarihli sözleşmenin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun10’uncu maddesinin ( e) bendinde “Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller” hükmü gereğince 01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere fesih edilmesi ve Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sözleşmeye davet edilmesi” hususunda

 

 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının Olur’u (aynı zamanda ihale yetkilisi) kararı alındığı, Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne 27.08.2015 tarihli ve 144 sayılı sözleşmeye davet yazısının elden tebliğ edildiği ve anılan istekli ile 31 08 2015 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

… İhale komisyonu gerekçeli kararım belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

 

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder... ”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

 

İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

 

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. ”hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır

..

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

 

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

 

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.. ”hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun anılan maddelerinden de anlaşılacağı üzere ihalenin kimin üzerinde bırakılacağına karar verme yetkisi ihale komisyonuna aittir. İhale yetkilisi ihale sürecinde ihale komisyonunun yerine geçerek karar almaz. Burada ihale yetkilisinin yetkisi ihale komisyonunca alınan kararı onaylamak veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmek ile sınırlıdır.

 

Mevzuatta ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, idareye şikayet veya Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusunda bulunmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

Şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine ise idarece veya Kurulca ihalenin iptaline, düzeltici işlem belirlenmesine ve başvurunun reddine kararlarından birisinin verilmesi gerekmektedir.

 

İhale sürecinde hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte ve incelemenin de ihale yetkilisince veya ihale yetkilisince görevlendirilecek muhakkik tarafından yapılması ve sonucunda bir karar alınması gerekmektedir.

 

İhale yetkilisinin ihalenin iptaline karar verme yetisi bulunduğundan yapılan inceleme sonucunda alınacak ihalenin iptaline yönelik alınan kararın uygulanması için, başvurunun reddine yönelik kararlarda ihale komisyonunca ihaleye ilişkin kararın uygun olduğu anlamına geleceğinden ihale komisyonunun yeni bir karar almasına gerek bulunmamaktadır.

 

İdarece alınan düzeltici işlem belirlenmesine yönelik kararlar ise ihale komisyonu kararı niteliğinde olmayıp ihale komisyonunca yapılacak yeni değerlendirmede dikkate alınacak karar niteliğindedir.

 

İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca alınacak karar ise idarenin uyması zorunlu olduğu karar niteliğinde olduğundan ihale yetkilisi bu kararın uygulanmasını gerektiren işlemleri tamamlamakla yükümlüdür.

 

 Bu durumda da ihalenin iptaline veya başvurunun reddine yönelik kararlarda ihale komisyonunun yeni bir karar almasına gerek bulunmamaktadır.

 

Düzeltici işlem belirlenmesine yönelik alınan kararlarda ise ihale komisyonunca alınan kararın uygulanması aşamasında alınan bu kararı da dikkate alınarak yeni bir karar alınması gerekmektedir.

 

Yıldız Tur. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı 21.11.2014 tarih ve “1 Nolu Düzeltici İşlem Kararına” ilişkin alınan 2 sayılı ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 17.12.2014 tarih ve 2014/UH.I4034 sayılı Kurul kararının uygulanması kapsamında alınan 26.12.2014 tarih ve 3 sayılı ihale komisyonu kararı,

 

hukuki durumda değişiklik yaratan gerek idare gerekse Kurul kararının uygulanmasını teminen yeni bir ihale komisyonu kararı alınması gerektiğini doğrular niteliktedir.

 

Kamu İhale Kurulu kararları da bir idari işlem niteliğinde olduğundan alınan bu kararların yerindeliği konusunda yargıya başvurulabilir.

 

Burada dava konusu edilen doğrudan Kamu İhale Kurulu kararı olduğundan, bu kararlara ilişkin olarak alınan yargı kararları da Anayasa’nın 138’inci maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesi uyarınca uyulması zorunlu ve kararlarının icaplarına göre gecikmeksizin işlem tesis edilmesi zorunlu kararlar olduğundan, bu kararların uygulanmasını teminen yargı kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulu yeni bir karar almakta ve bu kararı kararın taraflarına bildirmektedir.

 

Bu aşamada itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan kararın yargıya taşınması halinde ve alınan yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi, bu kapsamda karar gerekçeleri doğrultusunda yeni bir karar alınması, hukuki durumda değişiklik yaratan bu kararın idareye ve davacıya bildirilmesi, alınan Kamu İhale Kurulu kararı uyulması zorunlu karar niteliğinde olduğundan ihale komisyonunun bu kararda yer alan gerekçeleri de dikkate alarak 4734 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesine uygun olarak yeni bir karar alması ve alınan bu kararın idarece Kanunun 41’inci maddesine göre ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre, yukarıda yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler doğrultusunda Kurulun 05.08.2015 tarih ve 2015/MK347

sayılı kararının uygulanması kapsamında da kararda yer alan gerekçeler doğrultusunda ihale komisyonunca yeni bir karar alınması ve alınan kararın bütün isteklilere bildirilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiğinden başvuruya ilişkin olarak Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.