İHALE AŞAMASINDA VERİLECEĞİ TEKNİK ŞARTNAMEDE YAZILI BELGELER VERİLMEDİ VE TEKLİF ELENMEDİ

06.11.2019 11:35

            KARAR ANALİZİ

               Temel kriterler:

               Eğer ihale dokümanına itiraz olmamışsa doküman kesinleşmiştir. İhale, dokümandaki yazılı şartlara göre sonuçlandırılmalı ve uygulanmalıdır.

 

               İhale : Bu Kanunda (4734) yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ifade eder denilmektedir.

             Söz konusu ihalede itirazen şikayet konusu:

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer alan “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi kapsamında Teknik Şartnamenin aşağıda yer verilen maddelerinde istenilen belgelerin ihale aşamasında istekliler tarafından sunulması gerektiği,

 

Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Öz.Elk.3: 2mp Hd 25x Ptz Dome Network Camera” başlığı altında yer alan 55’inci ve 56’ncı maddelerinde “55) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

56) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Öz.Elk.5: 8 Kanal Network Kayıt Cihazı – 1tb Hdd Dahil” başlığı altında yer alan 36’ncı ve 37’nci maddelerinde “36) Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

37) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Öz.Elk.6: Dome Kamera Kontrol Ünitesi + Güç Kaynağı” başlığı altında yer alan 16’ncı ve 17’nci maddelerinde “16) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

17) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.” düzenlemesi,

 

Mekanik Özel Teknik Şartnamesi’nin “İki/Üç Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdeleri (Tv)” başlığı altında yer alan “Vana gövdeleri için seçilecek vana tahrik üniteleri vananın sorunsuz açma-kapama yapabilmesi için gerekli basınç farkını (delta Pmax) yenebilecek tork değerinde olmalıdır. Bu değerler her çapta vana gövdesi-sürücü kombinasyonu için tablo halinde teklif ekinde verilecektir.” düzenlemesi çerçevesinde 

bahsi geçen belgelerin isteklilerce teklifle birlikte ihale dosyası kapsamında sunmaları istenildiğinin açıkça belirtildiği, 

Elektrik Özel Teknik Şartnamesi ile Mekanik Özel Teknik Şartnamesinde istenilen bilgi ve belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

              ŞEKLİNDE İFADE EDİLMİŞTİR.

 

 

              BU İDDİA; İHALE DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER KAPSAMINDA BENCE DE DOĞRU BİR İDDİADIR.

              BU KAPSAMDA KAMU İHALE KURUL KARARINI ANALİZ EDELİM.

              Kurul kararı ÖZETİ aşağıdaki gibidir.

              İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü madde düzenlemesi gereğince, ihaleye ilişkin olarak teklif kapsamında sunulması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de ihaleye katılım aşamasında yeterlik belgesi olarak sunulması gerekmektedir.

              Ancak İdari Şartname’nin anılan maddesinin uygulanabilmesi için Teknik Şartname’de istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulması istenilen belgelerin açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulmuş olması ve söz konusu belgelerin teklif aşamasında sunulup sunulmayacağı hususunda Teknik Şartname’de ve ihale dokümanında istekliler nezdinde tereddüt doğuran düzenlemelerin bulunmaması gerekmektedir. Aksi durumda, ilgili belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulacağı şeklinde değerlendirme yapmak gerekecektir.

              Başvuruya konu ihalede şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda  “Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin şikâyete konu edilen maddelerinin yaklaşık maliyetteki oranının %0,15 olduğu, bu tutarın işin bütünlüğüne etkisi dikkate alınması ile ihale aşaması ifadesinin sehven yazıldığı hususu bir arada değerlendirildiğinde bu maddelerin sözleşme sonrası sürece ait olduğu, Mekanik Özel Teknik Şartnamesi’nde belirtilen pozun proje ve mahal listelerinde bulunmadığı, bu poz yerine flanşlı otomatik vana gövdesi pozlarının kullanıldığı ve ihale dokümanında yer aldığı, ayrıca özel teknik şartnamede sehven bulunduğu tespit edilen iki/üç yolu otomatik vanan gövdeleri için sunulması istenen tork değeri tablosunun sözleşme sonrası süreçte kontrol heyetine sunulan malzeme onayı için geçerli olduğu” hususlarının ifade edildiği,

              Öte yandan ihale komisyonu tarafından ise yeterlik değerlendirmesi yapılırken söz konusu belgelerin teklif dosyalarında sunulup sunulmadığına yönelik bir değerlendirme yapılmadığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağında da bu belgeler için ayrı bir sütun açılmadığı, bu çerçevede idare tarafından anılan Teknik Şartname maddelerinin yeterlik kriteri olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

 

             Yapılan inceleme sonucunda, Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Öz.Elk.3: 2mp Hd 25x Ptz Dome Network Camera” başlığı altında yer alan 55’inci, “Öz.Elk.5: 8 Kanal Network Kayıt Cihazı – 1tb Hdd Dahil” başlığı altında yer alan 36’ncı, “Öz.Elk.6: Dome Kamera Kontrol Ünitesi + Güç Kaynağı” başlığı altında yer alan 16’ncı maddelerinde yer alan düzenlemelerde cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin isminin aynı olmasının istenildiği ve bu hususu belirten evrakın ihale aşamasında verileceğinin ifade edildiğiancak bu evrakın niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmediği, ayrıca evrakın teklif dosyasında sunulacağına yönelik açık bir ifadeye yer verilmediği, söz konusu belgelerin isteklilerce teklif dosyası kapsamında mı yoksa sözleşme uygulanması aşamasında mı sunulacağı hususunda belirsizlik bulunduğu, bu durum çerçevesinde söz konusu belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Öz.Elk.3: 2mp Hd 25x Ptz Dome Network Camera” başlığı altında yer alan 56’ncı, “Öz.Elk.5: 8 Kanal Network Kayıt Cihazı – 1tb Hdd Dahil” başlığı altında yer alan 37’nci, “Öz.Elk.6: Dome Kamera Kontrol Ünitesi + Güç Kaynağı” başlığı altında yer alan 17’nci maddelerinde, istenilen belgelerin sunulup sunulmayacağına dair net bir ifadenin bulunmadığı ve belgelerin hangi aşamada sunulması gerektiğinin de belirtilmediği, dolayısıyla teklif dosyası kapsamında sunulacağına yönelik açık bir düzenleme olmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulacağı şeklinde değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

             Mekanik Özel Teknik Şartnamesi’nin “İki/Üç Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdeleri (Tv)” başlığı altında yer alan ifadede isteklilerin teklif dosyası kapsamında ilgili belgeyi sunmaları gerektiğinin açıkça belirtilmediği, söz konusu değerlere ilişkin tablonun işin yürütülmesi aşamasında vana tahrik ünitelerinin vana gövdelerine uyum sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi amacıyla istenildiği,  ayrıca idarenin verdiği cevapta da ilgili Şartname’de belirtilen pozun proje ve mahal listelerinde bulunmadığı, bu poz yerine flanşlı otomatik vana gövdesi pozlarının kullanıldığı ve ihale dokümanında yer aldığının belirtildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu belgenin teklif zarfı içerisinde sunulma zorunluluğunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

              Sonuç olarak, bahse konu belgelerin teklif dosyasında sunulması gerektiğinin açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulmamış olduğu, dolayısıyla yeterlik belgesi olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı ve ilgili belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

               KARARI VERİLMİŞTİR.

 

               Peki temel kriterler nerede?

               1. Yani, Eğer ihale dokümanına itiraz olmamışsa doküman kesinleşmiştir. İhale, dokümandaki yazılı şartlara göre sonuçlandırılmalı ve uygulanmalıdır.

               2. İhale süreci, sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan bir süreçtir. Bu kanun hükmüdür.

                   İhale aşamasında sunulacaktır şeklinde yazılı olan bir hüküm nasıl olur da sözleşmenin uygulanma aşamasında verilecek belge olarak yorumlanabilir?

               Diğer bir husus,

               İdare söz konusu istenenen belgelerle ilgili teklif zarfında sunulup sunulmadığına ilişkin bir değerlendire yapmadığı ve zarf açma ve belge kontrol tutanağında da bu belgeler için ayrı bir sütun açılmadığı, bu çerçevede idare tarafından anılan Teknik Şartname maddelerinin yeterlik kriteri olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

               denilmektedir.

               Kesinleşmiş ihale dokümanı ortada iken ve ihaleye katılımcılar ile idare açısından tüm tarafları bağlayıcılığı konusunda şüphe yokken,

               

               İhale komisyonunun böyle bir yetkisi ve inisiyatifi var mıdır.?

               Eğer ihale komisyonu tersi yönünde bir karar verseydi, Kamu İhale Kurulu nasıl bir karar verecekti? 

               Kamu İhale Kurulunun temel görevlerinden birisi, şikayet ve itirazen şikayet konularına bağlı kalarak ihale sürecinin taraflarca ( idare ve ihale katılımcıları) mevzuata ve kesinleşmiş ihale dokümanlarına uygun olarak yerine getirilip getirilmediği konusunda inceleme yaparak karar vermesidir.

               Bence, idarenin söz konusu belgeleri yeterlik kriteri olarak araması gerektiği ve zarf açma ve belge kontrol tutanağında da bu belgeler için ayrı bir sütun açması gerektiği, ihale komisyonunun eksik işlem yaptığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerekirdi.

              Şu soruların cevabını çok merak ediyorum.

              Mevcut dokümanlara göre söz konusu belgeleri bulamadığından ihaleye katılmayan kaç firma vardır?

              İhaleyi alan firma bu belgelerin teklif zarfında sunulması gerekmediğini nereden biliyordu?

              Madem idare bu belgeleri teklif zarfında istemiyordu neden açıkça yazmadı?

              

              BENİM DEĞERLENDİRMEM, 

              İDARE TEKNİK ŞARTNAMEYİ HAZIRLAR İKEN ÖZENLİ VE DİKKATLİ DAVRANMAMIŞTIR. 

              SÖZ KONUSU  BELGELERİN SÖZLEŞME AŞAMASINDA SUNULACAĞINA YÖNELİK DOKÜMANDA HİÇBİR DÜZENLEME YOKTUR.

              KAMU İHALE KURUL KARARI HAKKINDA BAŞVURU YOLLARI KULLANILARAK YARGISAL İNCELEME SAĞLANMALIDIR.