İDAREYE ŞİKAYET SÜRESİ

09.09.2019 21:15

İHALEDEN ÖNCE İDAREYE ŞİKAYET SÜRESİNDE 3 İŞ GÜNÜ HESABI

MEVZUATTAKİ DÜZENLEME:

İhalelere Yönelik Başvurular hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir

ÖRNEK OLAY

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiasında yer alan hususların ihale dokümanına yönelik olduğu, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri gereği ihale dokümanında ve ilanda yer alan hususlara ilişkin olarak ihale tarihinden (19.10.2017 ) üç iş günü öncesi olan 13.10.2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.10.2017 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Kod no:3966