Hizmet alımlarında puanlama karmaşasına çözüm

07.05.2016 16:34
 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2015/063

Gündem No : 75

Karar Tarihi : 27.10.2015

Karar No : 2015/UH.I2880

Şikayetçi:

Baybora Özel Güv. Kor Ve Eğt. Hiz. Sasav. Ve Güv. Sis Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

05.10.2015 / 80464

Başvuruya Konu İhale:

2015/104895 İhale Kayıt Numaralı "12 Kişi İle 36 Aylık Silahsız Özel Güvenlik

Hizmeti Alımı İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet

AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Baybora Özel Güv. Kor ve Eğt. Hiz. Sav. ve Güv. Sis Ltd. Şti.,

İncilipınar Mah. 4 No’lu Cadde Kazaz İş Merkezi B Blok Kat:3 No: 6 Şehitkamil/GAZİANTEP

07.05.2016 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Kurul

Kararları(Uyuşmazlık/Düzenleyici/Mahkeme)

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx 2/8

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü,

Tepebaşı Mah. Hastane Sok. No: 26 27010 Şahinbey/GAZİANTEP

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/104895İhale Kayıt Numaralı “12 Kişi ile 36 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi”

İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile

gerçekleştirilen “12 Kişi İle 36 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin

olarak Baybora Özel Güv. Kor ve Eğt. Hiz. Sav. ve Güv. Sis Ltd. Şti.nin 30.09.2015 tarihinde

yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince

05.10.2015 tarih ve 80464 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen

şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2539 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin

63’üncü maddesinin (c) bendi kapsamında, idarece ihaleye eşit teklif veren diğer isteklilere 1 (bir)

puan verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik

açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli

tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı

teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme

yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

 

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim

belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735

sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam

bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık

maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

 

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi

yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da

ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

 

c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim

belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde

ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam

ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan, verilir.

 

(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için

belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a)

bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi

kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kapsamındaki

kriterlerin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

 

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan

değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif

sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda,

puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine

başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

 

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle

geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan

belgeler; (c) bendine ilişkin değerlendirmede idarece tutulan kayıt ve tutanaklar esas alınır.

 

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate

alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan

istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması

durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak

ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70’inci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı

teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli

tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en

yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip

istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

 

70.1.1. İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim

belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735

sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç

bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır. İdareler,

isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam

bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır.

 

Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan

isteklilere puan verilmeyecektir.

 

70.1.2. Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi

yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da

ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede, isteklilerin teklif kapsamında

sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir.

İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin

edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3

iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

 

70.1.3. İhale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı

yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine

ilişkin yapılacak değerlendirmede, ihaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi

belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı

ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş

yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen

gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir.

 

70.2. Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması

durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

 

70.2.1. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette

bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği

bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın

yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

 

70.2.2. Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun

biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi

isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler

huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.

 

70.2.3. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan

çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı

ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

 

Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir.

Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik

açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

 

70.2.4. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine

rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan

en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine

başvurulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu olan Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin

63’üncü maddesinin (c) bendi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.1.3’üncü maddesi birlikte

değerlendirildiğinde, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye

karşı yüklenimde bulunulan hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında

ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilmesinin yanında

ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı

Kanun kapsamında iş yapmamış isteklilere de 1 puan verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye toplam 4 isteklinin katıldığı, 1 isteklinin teklifinin iş deneyim

belgesi uygun olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 3 isteklinin teklifinin eşit

olması nedeniyle Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi ile Kamu

İhale Genel Tebliği’nin 70’inci maddesi kapsamında idarece puanlamaya tabi tutulduğu, yapılan

puanlama sonucunda, en yüksek puana (4 puan) sahip olan 2 isteklinin belirlendiği ve bu iki istekli

arasında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.2’nci maddesi gereğince kura yöntemine başvurulduğu,

idarece gerçekleştirilen kura işlemi sonucunda en avantajlı teklif sahibi olarak Şerifler Özel Güv.

Hizm. Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye eşit teklif sunan 3 (üç) isteklinin idare tarafından Hizmet Alımı

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde sayılan kriterlere göre yapılan

puanlamalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

 

Yukardaki tablo içeriğinde yer alan bilgiler üzerinde yapılan incelemede;

 

a) SVR Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.ne 1’inci bölüm için; ilan veya davet tarihinden geriye

doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam

değeri (9.242.953,40 TL) ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından (1.991.303,50 TL)

fazla olduğu için idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü

maddesinin (a) bendi gereği 0 (sıfır) puan verildiği,

 

2’nci bölüm için anılan isteklinin Ticaret Merkezinin Bursa olmasından bahisle idare

tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin b) bendinde

anılan “…ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan

idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili

meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan...” kriteri gereği 0 (sıfır) puan verildiği,

 

3’üncü bölüm için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin

 

c) bendi gereği ihaleyi yapan idare olan Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne karşı ilan veya davet

tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde yüklenimde bulunmadığından bahisle hizmet alımı

işlerinde işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin değerlendirme yapılmaya

gerek duyulmadığı ve bu kapsamda 1 (bir) puan verildiği görülmüştür.

 

b) Şerifler Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti.ne 1’inci bölüm için; ilan veya davet tarihinden geriye

doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam

değeri (266.260,03 TL) ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden (995.651,75 TL) az olduğu için

idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin (a) bendi

gereği 2 (iki) puan verildiği,

 

2’nci bölüm için anılan isteklinin Ticaret Merkezinin Gaziantep olmasından bahisle idare

tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin b) bendinde

anılan “…ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan

idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili

meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan...” kriteri gereği 1 (bir) puan verildiği,

 

3’üncü bölüm için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin

c) bendi gereği ihaleyi yapan idare olan Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne karşı ilan veya davet

tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde yüklenimde bulunulmadığından bahisle hizmet alımı

işlerinde işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin değerlendirme yapılmaya

gerek duyulmadığı ve bu kapsamda 1 (bir) puan verildiği görülmüştür.

 

c) Baybora Özel Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Sav. Güv. Sis. Ltd. Şti.ne 1’inci bölüm için; ilan

veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış

olduğu sözleşmelerin toplam değeri (789.752,87 TL) ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden

(995.651,75 TL) az olduğu için idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin

63’üncü maddesinin (a) bendi gereği 2 (iki) puan verildiği,

 

2’nci bölüm için anılan isteklinin Ticaret Merkezinin Gaziantep olmasından bahisle idare

tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin b) bendinde

anılan “…ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan

idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili

meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan...” kriteri gereği 1 (bir) puan verildiği,

 

3’üncü bölüm için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin

 

c) bendi gereği ihaleyi yapan idare olan Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne karşı ilan veya davet

tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde yüklenimde bulunulduğunun belirtildiği ancak söz konusu

hizmet alımı işlerinde işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin herhangi bir

tespit yapılmadığı ve bu kapsamda 1 (bir) puan verildiği görülmüştür.

 

Dolayısıyla söz konusu ihaleye, başvuru sahibi haricinde eşit teklif sunan ihale üzerinde

bırakılan istekli Şerifler Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. ile diğer istekli SVR Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.

tarafından ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735

sayılı Kanun kapsamında yüklenimde bulunulmadığının idarece tespit edildiği ve bu kapsamda

puanlama bölümüne “Bulunmadı” ibaresinin düşüldüğü anlaşıldığından, 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.1.3’üncü maddesinde yer alan “…Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı

ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş

yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen

gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir” şeklindeki açıklaması uyarınca bahsi

geçen isteklilere bu doğrultuda 1 (bir) puan verilmesine yönelik idarece yapılan değerlendirmede

mevzuata aykırı herhangi bir durum olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ

edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde

dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen

şikâyet başvurusunun reddine,

 

 

Oybirliği ile karar verildi.