HİZMET ALIMINDA İTİRAZLAR NEDENİ İLE KISALAN SÖZLEŞME SÜRESİ

06.11.2019 11:39

HİZMET ALIMINDA İTİRAZLAR NEDENİ İLE ÖNGÖRÜLEN SÜREDE SÖZLEŞME İMZALANAMADI

Yaşanan olay başlıkta izah edildiği şekilde gerçekleşmiştir.

24 aylık taşıt kiralama hizmet alımında,

1.   A istekli tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş.

2.   İdare itirazı ret etmiştir.

3.   A istekli Kamu İhale Kurumuna İtirazen şikayette bulunmuştur.

4.   KİK tarafından A istekli lehine düzeltici işlem kararı alınıyor.

5.   B istekli tarafından KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılıyor.

6.   İdare mahkemesi tarafından dava kabul ediliyor ve KİK kararı iptal ediliyor.

7.   B istekli ile sözleşme imzalanıyor.

8.   A istekli kararı temyiz ediyor.

9.   Danıştay tarafından idare mahkemesi kararı iptal ediliyor.

10. KİK, Danıştay kararı doğrultusunda karar alıyor ve idare ve isteklilere tebliğ ediyor.

11. İdare A firmasını sözleşmeye davet ediyor. 

      ...... işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

             Firma Adı:  ..........

             Sözleşme Bedeli  .................TL

            Teminat Miktarı  ..................... TL

            Sözleşme Pulu (Binde 9,48) ............... TL

            Karar Pulu   Binde (5,69)  ........................TL

            Teminat Süresi   ...........................tarihine kadar

            Kik payı  ....................... TL

            Sözleşme ıd  .........................” ifadelerini içeren  sözleşmeye davet yazısıyla davet yapılıyor.

Ancak gönderilen yazıdan, sözleşmenin 17 aylık süre üzerinden ve kalan miktar kadar bedel içerecek şekilde   sözleşme imzalanacağı anlaşılıyor.

 

A firması sözlşemenin 24 aylık olması gerektiğini, teklif fiyatlarını toplam bedel üzerinden verdiklerini ve eğer 17 aylık sözleşme imzalanırsa zarar edeceklerini ve hak kayıpları olduğunu düşünerek hak arayışına başlıyor.

1.   Bu konuda idareye şikayet başvurusunda bulunuyor.

2.   İdare süresinde cevap vermiyor. (A firması bu arada sözleşme davetine uyarak sözleşmeyi imzalıyor.)

3.   İdarenin cevap süresi bitimini müteakip aynı konuda KİK'e itirazen şikayet başvurusunda bulunuyor.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 80’inci maddesinde 

“80.2.Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. 

Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

BU KAPSAMDA KİK DEĞERLENDİRMESİ,

Yapılan incelemede, işin başlangıç ve bitim tarihlerinin kesin olarak belirlenmediği ve söz konusu sürenin işin süresi ilgili doküman düzenlemelerinde işe başlanmasını takiben 24 ay olarak belirlendiği, 

İdarece söz konusu iş için 26.10.2018 tarihinde B firması ile  usulüne uygun imzalanmış bir sözleşmenin mevcut bulunduğu ve bu yüklenicinin sözleşmesinin feshedildiği  ........ tarihine kadar bu işi yürüttüğü, 

Dolayısıyla idarenin ihtiyacına binaen belirlemiş olduğu 24 aylık sürenin bir kısmının dolmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Şikayete konu hizmet alımı ihalesinde işin toplam süresinin 24 ay olarak belirlendiği, bu iş için imzalanacak sözleşmenin bu süreye uygun olması gerektiği, 

İhale işlemlerine yönelik uyuşmazlıklar dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin değişmesi ve birden fazla sözleşme yapılması halinde de farklı yükleniciler ile yapılacak sözleşmelerdeki toplam sürenin işin süresi olan 24 aylık süreye uygun olması gerekmektedir. 

Somut durumda da idarece ihtiyaca binaen işin süresi olarak 24 aylık bir süre belirlenmiş, bu sürenin bir kısmı farklı bir yüklenici tarafından ifa edilmiş ve geriye 17 aylık bir sürenin kaldığı idarece belirtilmiştir. 

Bu bağlamda, iş bitim tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından ve farklı bir yüklenici tarafından gerçekleştirilen sürenin yeni imzalanacak sözleşmeye konu edilemeyeceğinden idarece işin gerçekleştirilmeyen kısmı için başvuru sahibi isteklinin sözleşmeye davet edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kararı verilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, firmanın sözleşme davetine uyarak sözleşmeyi imzalamış olmasıdır. Eğer şikayet devam ediyor diyerek sözleşme imzalamamış olsaydı ayrıca hak kaybına uğrayacağı açıktı.