EKAP’TAKİ BİLGİLERİ GÜNCEL OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR MI?

02.10.2019 11:38

EKAP KAYDI

4 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede kamu ihale mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştı.

 

Konu başlığımızla ilgili değişiklikler aşağıdaki şekilde ilan edilmişti.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle 15 Mart 2017 tarihine kadar EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin aşağıda belirtilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel olarak kaydetmeleri zorunludur. (Geçici Madde 6)

 

“(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.”

 

Bu düzenlemeye göre, imzaya yetkili şahıslar ile şirket ortaklık yapılarının EKAP sistemine girilmesi gerekmektedir. ve yukarıda verilen bilgilerin sisteme girilmesi zorunluluk arz etmektedir. Yapılan düzenleme zorunluluk olarak belirtildiğinden kayıt işlemlerini güncellemeyen firmaların ihale dışı kalabileceği de muhtemel görülmektedir.

 

KONU İLE İLGİLİ MEVZUATTA,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…

 

(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

 

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. 
         

 (6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” hükmü,


             Kamu İhale Genel Tebliği’nin 31.3’üncü maddesinde “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” açıklamaları yer almaktadır.

 

    TEKLİF ZARFINDA SUNULAN GAZETE BİLGİLERİ İLE  EKAP’TA KAYITLI BİLGİLERİ BİRBİRİNİ TUTMAYAN FİRMA HAKKINDA KİK İLGİNÇ BİR KARAR VERMİŞTİR.

Mustafa AYAN iHALE DESTEK HATTI 505 723 84 67