EK FİYAT FARKI UYGULANMASINDA TERDDÜTLÜ KONULAR HAKKINDA CEVAPLAR

27.03.2022 12:17

01.07.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli sözleşmesi bulunan Kamu İhale yüklenicileri için ek fiyat farkı alma süreci başlamıştır.

Uygulama sürecinde bazı tereddütlü konular olduğu görülmüştür. Terddütlü konularda düzenleme yapma yetkisine sahip olan Kamu İhale Kurumunca aşağıdaki konularda cevaplar yayımlanmıştır.

Daha önce hazırladığımız, "ek fiyat farkı uygulanmasına ilişkin mevzuat ve örnek başvuru bilgilerini içeren dosya, aşağıdaki sorunların cevaplarını da içerecek şekilde güncellenerek incelemenize sunulmuştur.

1.         Fiyat farkı verilmesinde idarelerin vermeme yetkisi var mıdır?

2.         3(g) İstisna ihalelerde fiyat farkı verilecek midir?

3.         Doğrudan temin alımlarda fiyat farkı verilecek midir?

4.         Hakedişlerin aylık olarak düzenlenmediği işlerde ek fiyat farkı hesabına esas olarak hangi ayın endeksinin kullanılacağı?

5.         Yüklenicinin kusuruna dayalı olarak iş programına uyulmayan işlerde fiyat farkı,

6.         01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlara ilişkin şantiye defteri, iş programı ve benzeri kanıtlayıcı belge bulunmaması halinde fiyat farkı,

7.         Ek fiyat farkı için ek kesin teminat alınıp alınmayacağı, alınacak ise geçici kabulü yapılmış işlerde hangi oranda ek kesin teminat alınacağı,

8.         Ek fiyat farkı ödenmelerinde normal fiyat farkı hesaplamalarında uygulanan damga vergisi kesintisi, gelir vergisi kesintisi, gecikme cezası, geçici kabul noksanları kesintisi ve stopaj kesintisi gibi kesintilerin uygulanıp uygulanmayacağı,

9.         Sözleşmesine göre teslim süresi ihale tarihinden sonra 60 takvim günlük süreden kısa olan mal alımlarında, yüklenici kusuruna bağlı olarak teslimatın 60 takvim günlük süreden sonra gerçekleşmesi durumunda ek fiyat farkı hesaplanıp hesaplanmayacağı,

10.       Yapım işlerinde all-risk (bütün riskler) sigorta bedeli için ek bedel talep edilip edilmeyeceği,

11.       Kesin hakedişi yapılmış olan işlerde ek fiyat farkı hesaplanması durumunda, ödeme için hangi formatta belge düzenleneceği ve düzenlenecek evrakın hakediş formatında olup olmayacağı,

12.       Bir iş kalemi için, 01/07/2021-31/12/2021 tarih aralığında düzenlenen birden fazla hakedişte, “revize birim fiyat” hesaplanması durumunda ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağı,

13.       Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) alımlarında ek fiyat farkı verilip verilmeyeceği,

14.       Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen kısımlar” ifadesinden hakediş ödemesinin mi yoksa imalatın yerinde gerçekleşme durumunun mu anlaşılması gerektiği,

15.       01/07/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla fiyat farkı hesaplanan işlere de 4735 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre ek fiyat farkı verilip verilmeyeceği,

16.       Sözleşmelerin devredilmesi halinde devir sözleşmesinde noter onayı aranıp aranmayacağı,

17.       Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda aranacak yeterlik kriterlerinin sözleşme bedeli üzerinden mi devredilen kısım üzerinden mi aranacağı,

18.       KÖYDES uygulaması kapsamındaki sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanıp hesaplanamayacağı,