BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ

22.02.2016 14:17

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Buca Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 05.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Koordinesinde Buca Belediyesi Hizmetlerinin Yürütülmesi ile İlgili, Müdürlükler Bünyesinde Değerlendirilmek Üzere,  Yardımcı Büro Hizmetleri Personeli ve Araç Temini Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 12.10.2015 tarih ve 82016 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2618 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılması hizmeti yanında araç kiralama işini de içerdiği, iki farklı işin bir arada ihale edilmesinin 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan "Temel İlkeler"e aykırı olduğu,

 

            2) İhale ilanında ve İdari Şartname'de isteklilerden teklif edilen bedelin %30'u oranında iş deneyimini tevsik etmelerinin istendiği, söz konusu oranın kendilerine 01.10.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen zeyilname ile %25 olarak değiştirildiği, ihale ilanına yansıyan söz konusu düzenlemenin zeyilname ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı,

 

            3) İhale ilanında yapılan benzer iş tanımı ile araç kiralama hizmeti sunan şirketlerin ihaleye katılımının engellendiği,

 

            4) İhale ilanında K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, yurt içi eşya taşımacılığına ilişkin söz konusu belgenin eşya taşımacılığı ile ilgisi bulunmayan ihale konusu işte istenmesinin 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan "Temel İlkeler"e aykırı olduğu,

 

            5) İhale ilanının 4.3.3'üncü maddesinde TS 12652, TS 12993 ve TS 13573 belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, söz konusu belgelerin hizmet yerinde gerçekleştirilen işe münhasır olarak edinilebildiği dikkate alındığında idareye ait hizmet alanında gerçekleştirilecek işler için istenmesinin 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine aykırı olduğu,

 

            6) İhale ilanının 4.3.2'nci maddesinde ihale konusu işte kullanılacak araçlar için kendi malı olma şartının getirilmesinin sayılı Kanun'un 5'inci maddesine aykırı olduğu,

 

            7) Amortismana tabi iktisadi kıymetler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı birer satır açılmasının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendine maddesine aykırı olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemenin yükleniciye mükerrer ödeme yapılmasına dolayısıyla kaynakların verimli kullanılmamasına yol açabileceği,

 

            8) Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci ara toplamından önce 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13'üncü satırlarında belirtilen kalemlerin İdari Şartname'nin teklif fiyata dahil giderlerin belirlendiği 25'inci maddesinde yer almadığı, söz konusu çelişkinin teklif fiyatının oluşturulmasına engel nitelikte olduğu,

 

            9) Başvuru konusu ihaleye ait Teknik Şartname'nin 13'üncü maddesinde 23 adet aracın her türlü bakım onarım giderleri ile sigorta ve verilerinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, ancak araçların bakım onarım periyotları ve lastik değişim dönemlerinin tespiti için ihtiyaç duyulan kat edilecek kilometre bilgisinin verilmediği, bu durumun tekliflerin oluşturulmasında tereddüte yol açtığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye Şikayet Başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında "İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir” hükmü,

 

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “Kuruma itirazen şikayet süresi, on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması önem arz etmektedir.”açıklaması yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 17.09.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikâyet başvurusu üzerine on günlük süre içerisinde bir karar alınmadığı, 01.10.2015 tarihinde alınan kararın ise EKAP üzerinden aynı gün başvuru sahibine tebliğ edildiği, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, şikayet başvurusu üzerine idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu sürenin bitiminden sonra 12.10.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin zeyilnameye ilişkin ikinci iddiası bakımından yapılan incelemede ise şikayete konu hususun farkına varıldığı 01.10.2015 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte iken bu süre içerisinde iddianın şikayet konusu edilmediği, rapor tarihi itibari ile idareye yapılabilecek şikayet başvuru süresinin dolduğu, dolayısıyla ikinci iddia bakımından yapılan başvurunun da süre yönünden uygun olmadığı, anlaşılmaktadır.

 

          Bu itibarla 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

   


   Oybirliği ile karar verildi.