BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLDİĞİ

22.02.2016 14:00

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 28.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Köyceğiz Orman İşletme Şefliği Yardop Kapsamında 1+781 Km Zoat , 1+840 Km Yoat ve 5+370 Km Ydzt” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 19.10.2015 tarih ve 83324 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2671 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, geçici teminatın nakit olarak idarenin farklı bir hesabına yatırıldığı yönünde idareden bilgi almaları sonucu talepleri üzerine söz konusu teminatın üzerlerinde bırakılan farklı bir ihalenin kesin teminatı olarak aktarıldığı, ancak daha sonra başvuru konusu ihalede geçici teminatın yanlış hesaba yatırıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu, zira ihale tarihi itibariyle teklif ekinde sundukları geçici teminatın geçerli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında "İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir” hükmü,

 

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “Kuruma itirazen şikayet süresi, on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması önem arz etmektedir.”açıklaması yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 04.09.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece on günlük süre içerisinde şikâyete ilişkin bir karar alınmadığı, 09.10.2015 tarihinde alınan kararın ise EKAP üzerinden aynı gün başvuru sahibine tebliğ edildiği görülmektedir. Şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde ve en geç 28.09.2015 Pazartesi günü Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu sürenin bitiminden sonra 19.10.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

   


   Oybirliği ile karar verildi.