BAŞVURU VEYA TEKLİF ZARFI ÜZERİNDE YAPILAN YANLIŞLIĞIN SONUÇLARI

05.11.2019 14:59

BAŞVURU VEYA TEKLİF ZARFININ ÜZERİNİ YANLIŞ DOLDURMAK

27.05.2016 tarihli ve 29724 m sayılı resmi gazetede Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler yayınlanmıştır. Değişikliklerden bir tanesi de Başvuru veya teklif zarfı üzerinde yapılan yanlışlıklara ilişkindir.

Bilidindiği üzere, Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.2.1.1 maddesinde; başvuru veya veya teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarası doğru ise, ihale kayıt numarasından ulaşılabilecek bilgiler zarf üzerinde yanlış yazılmış olsa bile teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği düzenlemesi mevcut idi.

Bu kapsamda kamu İhale Kurulu tarafından bakılan bir uyuşmazlıkta tespit edilen durum ve kurulun değerlendirmesi aşağıdaki gibi olmuştur.

Durum:

18.03.2016 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, idare tarafından başvuru sahibi …………………………………………. İş Ortaklığının teklif zarfı, teklif zarfı üzerinde idarenin adı, adresi, ihale konusu işin adı, ihale tarihi ve saati, teklifin sunulacağı adres yanlış yazıldığı gerekçesiyle açılmayarak iade edildiği,

diğer teklifler geçerli bulunarak ihalenin ……………………………. üzerinde bırakıldığı, anlaşılmıştır.

Kurulun değerlendirmesi:

………………..mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden istekliler tarafından teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa konulacağı, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılacağı, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanacağı ve mühürleneceği, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verileceği, ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının alınış sırasına göre inceleneceği,

anılan Şartname’nin 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı, 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerektiği,

aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesinin yeterli olduğu,

teklif zarfının 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edileceği,

başvuru veya teklif zarfının fotokopisinin ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edileceği,

BAŞVURU VEYA TEKLİF ZARFI ÜZERİNDE İLGİLİ İHALEYE İLİŞKİN İHALE KAYIT NUMARASI (İKN) BİLGİSİNİN BULUNMASI DURUMUNDA, BU NUMARA ÜZERİNDEN ANLAŞILABİLECEK BİLGİLERE AYRICA BAŞVURU VEYA TEKLİF ZARFI ÜZERİNDE YER VERİLMEDİĞİ VEYA BUNLARIN HATALI OLDUĞU GEREKÇE GÖSTERİLEREK ZARFIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASI YÖNÜNDE İŞLEM TESİS EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILMIŞTIR.

Kararı verilmiştir. Bu karar Kamu İhale genel tebliğinin 16.2.1.1 maddesine dayandırılmıştır.

Başvuru veya teklif zarfının üzerinin düzenlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin güncel mevzuat hükümleri aşağıda belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu :

Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

              Tip idari şartname düzenlemesi

               Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

               22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

                Kamu İhale Genel tebliği

                16.1. Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün, zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp, kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.

               16.2. Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler

                16.2.1. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.

                16.2.1.1.(Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 3.md.; Mülga madde: 27/5/2016-29724 Mükerrer R.G./ 1. md.) Yürürlükten kalkmıştır

                16.2.4. 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı maddesi uyarınca, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır.

                30.4.2 Başvuru ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin Kanun ve uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre tesis edilen işlemler kapsamında ilgisine göre aşağıdaki bilgilerin EKAP’a kaydedilmesi zorunludur:

                a) Başvuru/Teklif zarflarının uygun olup olmadığı,

                SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

               Tebliğde kaldırılan 16.2.1.1 maddesi sonucu idarelerin değerlendirme kriterleri değişmiştir. İstekliler açısından zarflarının değerlendirme dışı kalması veya rakiplerinin değerlendirmeye alınmaması gereken teklif zarflarının değerlendirmeye alınması halinde hak kayıplarının oluşması sonuçları doğacaktır.

                İHALE SÜRECİNDE TAKİP-KONTROL-DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA ASLA BIRAKILMAMALIDIR.