AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMAYACAK HİZMET ALIMLARI LİSTESİ

09.03.2020 13:36
KAMU İHALE KURULU KARARI  : 2020/DK.D-56
 

 Aşırı  Düşük  Teklif  Sorgulaması  Yapılmayacak  Hizmet    Alımları  Listesi

 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesini dayanak alan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama  Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde; 
 
Kurum tarafından yayımlanan  aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde  anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin kullanılmasının zorunlu olduğu hüküm altına  alınmıştır.
 
Bu çerçevede, ilanı veya duyurusu bu Kararın Kurumun resmi internet adresinde yayımı tarihinden sonra yapılan ihalelerde uygulanmak üzere;
 
1- Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, bu Kararın eki EK-1 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin  ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin  sonuçlandırılmasına,
 
2- Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar  olan ve bu Kararın eki EK-2 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif  tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına,
 
3- Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının ekli listelerde  bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan  fazla olması durumunda, işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğine,
 
4- Bu Kararın eki listelerde yer alan ve ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş, tüm taraflar  için bağlayıcı asgari tarifelerin bulunduğu hizmetlere ilişkin ihalelerde, ihalenin aşırı düşük  teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılmasının, istekliler tarafından  söz konusu tarifeler uyarınca tespit edilen asgari tutarların altında teklif verilmesine imkân  tanımayacağına,
 
5- Bu Kararın, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü maddesi gereğince Kurumun resmi internet  adresinde ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilan edilmesine,
 
Oybirliği ile karar verildi.
 
 
EK-1 (Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın)  aşırı düşük teklif  tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihaleler sonuçlandırılacak
 
1)  Haberleşme, İletişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri
 
2)  Sigorta Hizmetleri
 
3)  Muhasebe Hizmetleri
 
4)  Piyasa Araştırması ve Anket Hizmetleri
 
5)  Tanıtım, Basım ve Yayım Hizmetleri
 
6)  Fotoğrafçılık Hizmetleri ve Sanatsal Hizmetler
 
EK-2 (Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar  olan) ihalelerde aşırı düşük teklif  tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihaleler sonuçlandırılacak
 
1) Bilgi Yönetim Sistemleri Bilişim Hizmetleri 
 
2) Organizasyon Hizmetleri