Aşırı düşük hikayesi

06.06.2018 16:45

İhale süreçlerinde hak arama yolları vardır. Bu süreçler bazen de maalesef çok uzun sürmektedir. Buna ilişkin bir konuyu hikayeleştirerek incelemenize sunduk.

28 Aralık 2015 de ihale yapılır.

İhalede B firması,

Aşırı düşük açıklamasında öngörülen miktarlar ile idarece hesaplamalarda kullanılan miktarlar arasındaki farklıkların, iş kalemlerinin 13 tanesinde %10’un üzerinde olduğu, metraj hesaplamalarındaki bu farklılıkların makul ve kabul edilebilir ölçüde değerlendirilemeyeceği” gerekçesiyle ihale dışı bırakılır ve,

İhale komisyonu tarafından, İhale A firması üzerinde bırakılır.

İhale kararı üzerine B firması idareye şikayette bulunur şikayeti ret edilir.

B firması Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayette bulunur.

Kamu İhale Kurumu, 30.03.2016 tarihli kararı ile B firmasını haklı bularak,

“söz konusu istekli tarafından teklif edilen birim fiyatlarla çarpımı sonucunda oluşan toplam fark tutarının 1.007.122,63 TL olduğu, anılan isteklinin hesap cetvelinde vermiş olduğu miktarlar ile kendisine avantaj sağlamadığı, aksine miktar farklılığının tutarın daha fazla olmasına sebep olduğu anlaşıldığından, anılan istekli tarafından hesaplanan miktarların idarece belirlenen miktarlara göre farklılığın isteklinin açıklamasının değerlendirme dışı bırakılmasına neden oluşturmayacağı sonucuna varılmıştır.”

Yani Kamu İhale Kurulu, ihalenin  B firması üzerinde kalmalıdır kararı vermiştir.

Bu karar üzerine A firması, Kamu İhale Kurul Kararının  iptali talebi ile idare mahkemesinde dava açmıştır.

İdare mahkemesi A firmasını haklı bularak önce yürütme durdurulmuş ve daha sonra Kamu İhale Kurul kararının iptaline karar vermiştir.

Yani İdare mahkemesi ihale  A firması üzerinde kalmalıdır kararı vermiştir.

İdare mahkemesince verilen karar hakkında Kamu İhale Kurumunca Danıştay nezdinde temyizde bulunulmuştur.

Danıştay 13 ncü dairesi tarafından 10.11.2016 tarihli kararı ile idare mahkemesi kararı bozulmuştur.

Yani Danıştay, ihale B firması üzerinde kalmalıdır kararı vermiştir.

Neticede idare tekrar ihale kararı vererek ihalenin B firması üzerinde bırakıldığına ilişkin kesinleşen ihale kararını taraflara 08.03.2017 tarihinde tebliğ eder.

Bu tebliğ üzerine A firması,

B firmasının aşırı düşük açıklaması kapsamında yapmış oldukları itiraz konularından sadece metraj konusuna bakıldığı ve diğer itiraz konularına bakılmadığı gerekçesi ile tekrar idareye şikayette bulunur.

İdarenin şikayeti ret etmesi üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayette bulunur.

Yapılan incelemede B firmasının aşırı düşük teklif açıklamaları tekrar incelenir ve aşırı düşük teklif açıklamanın uygun olduğu tespit edilerek A firmasının itirazen şikayeti 10.05.2017 tarihli karar ile ret edilir.