ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU

08.02.2016 13:00
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı
İrtibat :İbrahim ÖZÇELİK Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37
e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
05/02/2016
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU
Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu
hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık
aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır.
Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden
başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan
işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.
Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim
borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı
verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup
edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.
Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları hazırlanmış olup, Kanunda belirtilen ilgili
kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan
sonra genelge yayınlanacak olmakla birlikte, anılan madde uyarınca 2016/Ocak ayına ait aylık
prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir
değişiklik olmayacağından, 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi
ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde
yürütülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.