ADİ ORTAKLIKLAR ALT YÜKLENİCİ OLARAK ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

21.01.2021 16:33

KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU

Adi Ortaklıkların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı

 
 

KAMU İHALE KURULU KARARI

                                                  

Toplantı No                                                : 2020/056

Gündem No                                                : 92

Karar Tarihi                                              : 16/12/2020

Karar No                                                     : 2020/DK.D-417

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                  : 9

Gündem Konusu                                        : Adi ortaklıkların alt yüklenici olup olamayacağı ve bunlara iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması.

 

Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda,

1) Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,

2) Adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde kullanılmamasına yönelik olarak söz konusu belgelere Kurum tarafından şerh düşülmesine; ayrıca, bu belgelerin belgeyi düzenleyen idarelerce iptal edilerek EKAP kayıtlarının silinmesi gerektiği hususunun ilgili idarelere bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.